Lek og kreativitet er en menneskerett

Photo: Anna Samoylova

Barnekonvensjonen er tydelig – artikkel 31 – alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Hvorfor er dette viktig i dagens samfunn? Tallene viser at forskjellene mellom fattig og rik også øker i de nordiske landene. Hvordan er det da å vokse opp som fattig i verdens rikeste land?

Etter snart 10 år med arbeid for barn og ungdoms mulighet til reell medvirkning og til gode oppvekstsvilkår, har det med tiden blitt et komplekst utfordringsbilde som tegner seg for hvordan vi skal nå Nordisk ministerråds ambisjon om at Norden skal bli det beste stedet å vokse opp. Svaret tror jeg ligger i å få med oss alle, uten at noen blir stående på med lua i hånda på utsiden av fellesskapet. Fattigdom er en arvelig sykdom, men vi har kunnskapen som trengs for å lage vaksinen. Jeg tenker at vår viktigste oppgave er å gjøre barn og unge rike på opplevelser, erfaringer, og på mestring.

I løpet av to runder med Norden 0-30 har ekspertgruppen fått innsikt i en lang rekke prosjekter som tar barn og unge på alvor, og som hver eneste dag jobber for å realisere ambisjonene i barnekonvensjonens artikkel 31 – retten til lek, fritid, og kultur. Det å få delta i aktiviteter som fremmer mestring, mening, og engasjement som barn, kan skape veier inn i arbeidsliv og sosiale fellesskap senere i livet. Uformell og ikke-formell læring gir også kvalifikasjoner som trengs i morgendagens Norden.

Som fundament for Norden 0-30 står bærekraftmålene. En felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er ikke lenge til 2030. Vi er avhengig av at virkemidlene virker sammen for at verdenssamfunnet skal oppnå ambisjonene vi har satt oss. Derfor legger vi vekt på hvordan målene er innlemmet i prosjektenes strukturer. Men, det viktigste spørsmålet er hvordan barn og ungdom selv har fått anledning til å medvirke og gi retning for prosjektene. Barn og unge er viktige her og nå – ikke bare i framtiden. Spre ordet til alle engasjerte ungdom og de som jobber med ungdom i Norden. Det er tilgjengelige prosjektmidler å søke på frem til 3.oktober!

Amund Røhr Heggelund
Ordfører for sakkyndigkomiteen til støtteordningen Norden 0-30