Stödprogrammet Norden 0–30

Norden 0-30 är stödprogrammet för unga i Norden, 0-30 år gamla, som har en kreativ projektidé som behöver finansiering. De projekt som stöds kan handla om kultur, sociala frågor och/eller politik, och den högsta summan du kan ansöka om är 50 000 euro.  

Är du 0–30 år eller representerar du en organisation som jobbar med barn eller unga? Har din organisation dokumenterad erfarenhet av att jobba med barn och unga? Planerar ni ett samarbete som involverar partners från andra nordiska länder?

Gå till din ansökan

Norden 0–30 (tidigare NORDBUK) är upprättat av Nordiska barn- och ungdomskommittén, ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet. Nordisk kulturkontakt administrerar stödprogrammet för kommittén. Med Norden 0–30 vill kommittén stöda barn och ungas egna projekt. Syftet är att stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. Programmets målgrupp är barn och unga upp till 30 år.

Läs vår information till stödmottagare gällande coronaviruset

OBS: Sedan videon gjordes har det blivit möjligt för två länder att söka stöd från Norden 0–30.

Vem kan söka?

Bidrag beviljas till

 • organisationer, grupper, kommuner, institutioner, föreningar eller nätverk.

Norden 0-30 stöder projekt med medverkande från två (2) eller tre (3) nordiska länder.

 • I projekt som består av medverkande från två (2) nordiska länder måste det ena vara Grönland, Island, Färöarna eller Åland.
 • Minst tre (3) deltagande länder ska vara nordiska i de projekt där tre eller fler länder deltar. Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland räknas som enskilda länder i detta sammanhang.

Den ansökande för projektet ska vara bosatt i Norden.

Sökande själv behöver inte vara ung, men ska representera en verksamhet som antingen består av eller har erfarenheter av att involvera barn och unga.

Det anses även särskilt betydelsefullt om projektet samarbetar med aktörer från Grönland, Färöarna, Åland eller Nordkalotten. Nordkalotten innebär i det här sammanhanget: Nordland fylke, Troms fylke och Finnmark fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige och Lapplands län i Finland.

Utöver detta kan samarbete med Estland, Lettland och Litauen ingå i ansökan.

Vad kan du söka stöd för?

Stöd kan sökas för projekt eller nätverk som består av kulturella, politiska eller sociala aktiviteter där barn och unga själva aktivt deltar i processen och har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av projektet. Projektpartners bör alltid uppmuntra till ett demokratiskt deltagande och beakta förutsättningarna för att projektets barn och unga uppnår ett större inflytande i projektet.

Projekten kan exempelvis innebära:

 • Nätverk. Antingen enstaka eller en serie av nätverksaktiviteter som t.ex., möten, konferenser, workshops, läger, kurser eller andra aktiviteter som utvecklar och stärker partnerskap, ger möjlighet till erfarenhetsutbyte samt till att dela resurser inför opinionsbildande insatser.
 • Produktioner. Det kan vara t.ex. processer, kampanjer eller informationsmaterial, metodmaterial, rapporter, digitala berättelser eller konstverk vars syfte är att stärka barn och ungdomars kunskap om och rätt till delaktighet och inflytande.

Stöd kan inte sökas för:

 • organisationer eller nätverk som varken består av eller har erfarenhet av inkluderande arbete med barn och unga
 • enskilda personer
 • idrottsorganisationer
 • kommersiella projekt eller kommersiell verksamhet som syftar till att skapa ekonomisk vinst
 • ordinarie drift, t.ex. inköp av utrustning, möbler eller att betala lön som inte är direkt kopplat till projektet
 • aktiviteter som redan genomförts. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är åtta veckor efter ansökningsdeadline.

Ekonomi

För samarbeten mellan två (2) nordiska länder kan det sökas om stöd på 0–10 000 €
För samarbeten mellan minst tre (3) nordiska länder kan det sökas om stöd på 0–50 000 €

Utöver det sökta beloppet ska det finnas minst 15 % annan finansiering, vilket kan bestå av “in kind”-finansiering.

Det sammanlagda stödet från Norden 0–30 och även andra liknande nordiska institutioner får inte överstiga 85 % av budgeten. Andra nordiska organisationer är till exempel Nordiska kulturfonden eller NordPlus.

In-kind finansiering innebär att varor eller tjänster kan räknas istället för pengar i projektets finansiering, som exempel kan ideellt arbete tillgodoräknas i budgeten. Beräkningarna ska specificeras i ansökningens budget, och summan måste kunna anses som rimlig för genomförandet av projektet. För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga –  se här.

 

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och hur väl projektet lyckas förmedla nedanstående.

Detta anses obligatoriskt:     

Barn och ungas delaktighet och inflytande
Projektet involverar barn och unga i så hög grad som möjligt i alla delar av projektet, från idéutveckling till utvärdering. En bedömning görs om hur hög graden av barn och ungas egen delaktighet och medbestämmande i projektet är samt hur projektet redan har förankrats hos den berörda målgruppen.

Det nordiska mervärdet
Projektet medverkar till att främja nordiska möten och samarbeten. Det ses som ett mervärde om projektet bidrar till nya samarbeten, till långsiktiga resultat eller en större interaktion mellan barn och unga i Norden som de själva upplever är relevant och bidrar positivt till deras roll i nordisk kultur, politik eller samhälle.

Det är en fördel om ansökan innebär:

Inkludering och ökad deltagande av utsatta barn och unga
Projektet har ett speciellt fokus på inkludering av barn och unga som upplever utsatthet och som anses vara underrepresenterade i ansökandes verksamhet eller i projektarbete överlag. Vilka barn och unga projektet har som sin primära målgrupp beror på projektet. En bedömning görs på de valda metoderna och hur väl samarbetspartnerna anses kunna uppfylla projektets målsättningar.

Det kan till exempel handla om större inkludering av minoriteter, immigranter, de som är på flykt, har eller riskerar fysisk eller psykisk ohälsa, som varken arbetar eller studerar, som inte har tillgång till kultur, eller upplever utsatthet på nätet. Gällande småbarn och/eller grupper av utsatta barn och unga ska deras förutsättningar för deltagande och inflytande tas i beaktande.

Jämställdhet och hållbar utveckling
Projektet har en klar målsättning om att arbeta för ökad jämställdhet mellan könen och/eller för hållbar utveckling [EN: sustainable development], som till exempel uppfyllelsen av FN:s globala hållbarhetsmål i Norden.

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast åtta veckor efter deadline för ansökningar inom stödprogrammet Norden 0–30.


Ansöknings­tider:
09.01.2023 – 09.02.2023 15:59
28.03.2023 – 28.04.2023 15:59
06.09.2023 – 06.10.2023 15:59


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan