Stödprogrammet Norden 0–30

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och syftet är att stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. Programmets målgrupp är barn och unga upp till 30 år.

Läs vår information till stödmottagare gällande coronaviruset

Nordiska barn- och ungdomskommittén är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet. Nordisk kulturkontakt administrerar stödprogrammet Norden 0–30 (tidigare NORDBUK) för kommittén.

Vad kan du söka stöd för?

Stöd kan sökas för projekt eller nätverk som består av kulturella, politiska eller sociala aktiviteter där barn och unga själva aktivt deltar i processen och har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av projektet. Projektpartners bör alltid uppmuntra till ett demokratiskt deltagande och beakta förutsättningarna för att projektets barn och unga uppnår ett större inflytande i projektet.

Projekten kan exempelvis innebära:

 • Nätverk. Antingen enstaka eller en serie av nätverksaktiviteter som t.ex., möten, konferenser, workshops, läger, kurser eller andra aktiviteter som utvecklar och stärker partnerskap, ger möjlighet till erfarenhetsutbyte samt till att dela resurser inför opinionsbildande insatser.
 • Produktioner. Det kan vara t.ex. processer, kampanjer eller informationsmaterial, metodmaterial, rapporter, digitala berättelser eller konstverk vars syfte är att stärka barn och ungdomars kunskap om och rätt till delaktighet och inflytande.

Stöd kan inte sökas för:

 • organisationer eller nätverk som varken består av eller har erfarenhet av inkluderande arbete med barn och unga
 • enskilda personer
 • idrottsorganisationer
 • kommersiella projekt eller kommersiell verksamhet som syftar till att skapa ekonomisk vinst
 • ordinarie drift, t.ex. inköp av utrustning, möbler eller att betala lön som inte är direkt kopplat till projektet
 • aktiviteter som redan genomförts. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är åtta veckor efter ansökningsdeadline.

Ekonomi

Det kan sökas om stöd mellan 7 500 − 25 000 €.

Utöver det sökta beloppet ska det finnas minst 15 % annan finansiering, vilket kan bestå av “in kind”-finansiering.

Det sammanlagda stödet från Norden 0–30 och även andra liknande nordiska institutioner får inte överstiga 85 % av budgeten. Andra nordiska organisationer är till exempel Nordiska kulturfonden eller NordPlus.

In-kind finansiering innebär att varor eller tjänster kan räknas istället för pengar i projektets finansiering, som exempel kan ideellt arbete tillgodoräknas i budgeten. Beräkningarna ska specificeras i ansökningens budget, och summan måste kunna anses som rimlig för genomförandet av projektet. För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga –  se här.

Extramedel för Agenda 2030 projekt
Åren 2018 – 2020 har Nordiska barn och ungdomskommittén ingått ett samarbete med programmet Generation 2030. Det har resulterat i att stödprogrammet Norden 0–30 har extramedel att dela ut i tre år.
Extramedelen kan sökas om projektet redan uppfyller kriterierna för stödprogrammet Norden 0–30 och ett av nedanstående krav:
 • projektet fokuserar på hela Agenda 2030. Syftet är att barn och unga arbetar med agendan och de 17 globala målen som helhet. Agendan blir ett användbart och känt verktyg. Barn och unga i Norden ska vara projektets primärmålgrupp.
eller
 • projektet fokuserar på mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Syftet är att barn och unga aktivt engagerar sig i temat. Mål 12 blir ett användbart och känt verktyg. Barn och unga i Norden ska vara projektets primära målgrupp.
Stöd kan inte sökas för:
 • projektförslag som enbart fokuserar på uppfyllelsen av enstaka globala mål (SDGs). Det ska finnas en tydlig koppling till temat hållbar konsumtion och produktion eller agendan som helhet.
 • projektförslag som inte uppfyller de allmänna kriterierna för stödprogrammet Norden 0–30.

Vem kan söka?

Bidrag beviljas till

 • organisationer, grupper, kommuner, institutioner, föreningar eller nätverk.

Projektet ska bestå av ett samarbete mellan minst tre (3) nordiska länder. Det vill säga, det måste finnas tre eller flera av följande länder representerade i projektgruppen: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och/eller Åland.

Den ansökande för projektet ska vara bosatt i Norden.

Sökande själv behöver inte vara ung, men ska representera en verksamhet som antingen består av eller har erfarenheter av att involvera barn och unga.

Det anses även särskilt betydelsefullt om projektet samarbetar med aktörer från Grönland, Färöarna, Åland eller Nordkalotten. Nordkalotten innebär i det här sammanhanget: Nordland fylke, Troms fylke och Finnmark fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige och Lapplands län i Finland.

Utöver detta kan samarbete med Estland, Lettland, Litauen och Nordvästra Ryssland ingå i ansökan. Nordvästra Ryssland innebär i det här sammanhanget: Arhangelsk Oblast, Kaliningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Pskov Oblast, Republiken Karelen samt staden St. Petersburg.

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och hur väl projektet lyckas förmedla nedanstående.

Detta anses obligatoriskt:     

Barn och ungas delaktighet och inflytande
Projektet involverar barn och unga i så hög grad som möjligt i alla delar av projektet, från idéutveckling till utvärdering. En bedömning görs om hur hög graden av barn och ungas egen delaktighet och medbestämmande i projektet är samt hur projektet redan har förankrats hos den berörda målgruppen.

Det nordiska mervärdet
Projektet medverkar till att främja nordiska möten och samarbeten. Det ses som ett mervärde om projektet bidrar till nya samarbeten, till långsiktiga resultat eller en större interaktion mellan barn och unga i Norden som de själva upplever är relevant och bidrar positivt till deras roll i nordisk kultur, politik eller samhälle.

Det är en fördel om ansökan innebär:

Inkludering och ökad deltagande av utsatta barn och unga
Projektet har ett speciellt fokus på inkludering av barn och unga som upplever utsatthet och som anses vara underrepresenterade i ansökandes verksamhet eller i projektarbete överlag. Vilka barn och unga projektet har som sin primära målgrupp beror på projektet. En bedömning görs på de valda metoderna och hur väl samarbetspartnerna anses kunna uppfylla projektets målsättningar.

Det kan till exempel handla om större inkludering av minoriteter, immigranter, de som är på flykt, har eller riskerar fysisk eller psykisk ohälsa, som varken arbetar eller studerar, som inte har tillgång till kultur, eller upplever utsatthet på nätet. Gällande småbarn och/eller grupper av utsatta barn och unga ska deras förutsättningar för deltagande och inflytande tas i beaktande.

Jämställdhet och hållbar utveckling
Projektet har en klar målsättning om att arbeta för ökad jämställdhet mellan könen och/eller för hållbar utveckling [EN: sustainable development], som till exempel uppfyllelsen av FN:s globala hållbarhetsmål i Norden.

Agenda 2030
Projekt som söker extramedel anger detta i ansökan. En bedömning görs som alltid hur barn och unga bestämmer i projektet och hur projektet motiverar det valda tillvägagångssättet som ska bidra till användbarheten av och kännedomen om antingen mål 12 eller de 17 målen som helhet.

Kommunikationsplan
I ansökan ska det ingå en tydlig definierad kommunikationsplan för hur projektets målgrupper och målsättningar nås. För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad kommunikationsbilaga – se här.

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast åtta veckor efter deadline för ansökningar inom stödprogrammet Norden 0–30.


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan