Kulttuuri- ja taideohjelma

Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä.

Tietoa apurahansaajille koronaviruksen johdosta

Mihin tukea voi hakea?

Ohjelman kautta myönnetään tukea kaikkien taide- ja kulttuurialojen hankkeisiin sekä hankkeiden kaikkiin vaiheisiin: valmisteluun, tuotantoon, esittämiseen ja levitykseen. Tukea ei kuitenkaan voi hakea jo toteutettuun toimintaan.

Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taidetuotantoihin ja luovaan työhön. Tukea voi hakea myös taide- ja kulttuurialan osaamista kehittävien hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen. Tukea voidaan myöntää hankkeeseen suoraan liittyvien kustannusten kattamiseen.

Esimerkkejä hyväksyttävistä hankkeista:

 • teos, hanke tai aloite toteutetaan tai levitetään luovan prosessin avulla
 • hanke edesauttaa taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden sekä yleisön kohtaamista
 • hanke kehittää tai välittää osaamista tai työskentelymenetelmiä
 • hankkeen puitteissa järjestetään keskusteluja, vuoropuheluja, seminaareja tai työpajoja

Tukea ei voi hakea:

 • jo olemassa olevien tai aiemmin toteutettujen teosten ja tuotantojen kiertueisiin
 • organisaatioiden tai muiden toimintojen operatiivisiin kuluihin
 • monivuotisten hankkeiden perusrahoituksen kattamiseen, esim. vuosittaisen festivaalin rahoitus
 • teosten tuotantoon ja hankkeisiin, joilla ei ole hakijan lisäksi muita aktiivisia yhteistyökumppaneita, kuten yksityisnäyttelyt tai levytysten tekeminen
 • elokuva-, tv- ja tietokonepelituotantoon, kirjan julkaisuun
 • hankkeisiin, jotka ovat osa koulutusta
 • kaupalliselle tai tuottoa tavoittelevalle toiminnalle
 • muiden alojen kuin taide- ja kulttuurialan hankkeisiin, esim. urheilutapahtumat
 • hankkeisiin, jotka on aloitettu ennen tukipäätöksemme hyväksymistä ja lähettämistä
 • jo toteutettuihin hankkeisiin. Tällä tukimuodolla tuetut hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 10 viikkoa hakuajan umpeutumisesta.
Uutta! Kulttuuri -ja taideohjelman tuesta on vuosille/vuosina 2022 ja 2023 varattu erityinen osuus arktisille yhteistyöhankkeille. Näille voi hakea tukea ohjelmasta muulloinkin, mutta vuosien 2022 ja 2023 hauissa painotetaan arktisen alueen kulttuuriyhteistyötä.
Tässä yhteydessä arktisella yhteistyöllä ymmärretään Pohjoismaissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa asuvien toimijoiden yhteistyötä. Erityisesti painotetaan arktisen alueen alkuperäiskansoja ja heidän kulttuureitaan. Myös Nordic Bridges-festivaalin yhteydessä alkunsa saaneet hankkeet tulevat kyseeseen, jos ne käsittelevät arktisia aiheita.

Talous

Tukea voi hakea hankkeen kaikkiin vaiheisiin valmisteluvaiheesta täysimittaisen hankkeen toteuttamiseen. Haetun summan on oltava suhteessa hankkeen suunniteltuun laajuuteen. Muista lähteistä saadusta tuesta muodostuvan omarahoitusosuuden on esimerkiksi oltava sitä suurempi, mitä suurempaa summaa haetaan. Osarahoitus katsotaan tärkeäksi osaksi hankkeen toteutusedellytyksiä.

Hankkeelle voidaan myöntää tukea seuraavasti:

 • enintään 7 000 euroa täydellä rahoitusosuudella
 • enintään 40 000 euroa vähintään 30 %:n osarahoituksella
 • enintään 100 000 euroa vähintään 50 %:n osarahoituksella.

Näin ollen Kulttuuri- ja taideohjelmasta myönnetty tuki voi haetun summan suuruuden mukaan kattaa 50–100 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Osarahoitukseen voidaan laskea mukaan luontoissuorituksina annettu apu (in-kind-rahoitus). Luontoissuoritukset tarkoittavat tavaroita tai palveluja rahan sijasta. Vapaaehtoistyö on esimerkki tästä. Budjetissa on määriteltävä, kuinka vapaaehtoisten työpanos arvotetaan, ja summan on oltava kohtuullinen työtehtäviin ja käytettyyn työaikaan nähden.

Suosittelemme että hankkeelle Pohjoismaisesta kulttuuripisteestä haettava tuki keskitetään yhteen tukiohjelmaan. Esimerkiksi matkakulut voi sisältyä Kulttuuri- ja taideohjelman hakemukseen.

Täällä voit tutustua mallibudjettiin.

Tuki muilta pohjoismaisilta organisaatioilta

Hanketta varten voi hakea tukea myös muilta yhteispohjoismaisilta instituutioilta ja organisaatioilta, kuten Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta. Kulttuuri- ja taideohjelman ja muiden pohjoismaisten organisaatioiden yhteenlaskettu tuki saa olla enintään 85 % kokonaisbudjetista.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea kaikki kulttuuri- ja taidealan aktiiviset toimijat, jos hanke täyttää ohjelman vaatimukset ja yhteistyössä on mukana kumppaneita vähintään kolmesta maasta, joista ainakin kaksi on Pohjoismaita (tässä Norja, Tanska, Ruotsi, Islanti, Suomi, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti).

Hakijoina voivat olla:

 • yksityishenkilöt
 • ryhmät
 • organisaatiot, laitokset ja yritykset.

Hakijan ei tarvitse asua tai työskennellä Pohjoismaissa. Henkilöillä tai ryhmien jäsenillä ei myöskään tarvitse olla minkään Pohjoismaan kansalaisuutta, mikäli hankkeen pohjoismainen ulottuvuus muutoin täyttyy.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Hakemus arvioidaan edellä esitettyjen kriteerien perusteella sekä sen mukaisesti, kuinka hyvin siitä välittyvät seuraavat asiat:

Pohjoismainen ulottuvuus
Hankkeen pohjoismainen ulottuvuus arvioidaan sen perusteella, miten se edistää yhteistyötä Pohjoismaiden tai Pohjoismaiden ja muun maailman välillä. Hanke voi esimerkiksi lisätä Pohjoismaiden välistä ymmärrystä tai tietoa pohjoismaisista taiteilijoista ja heidän työstään. Hankkeelle katsotaan eduksi, jos se edistää kieliosaamista Pohjoismaissa.

Kansainvälisessä hankkeessa, jossa on pohjoismaisia osallistujia/teemoja, pohjoismaisella osuudella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen sisältöön. Pohjoismainen ulottuvuus on perusteltava selvästi hakemuksessa.

Yhteistyö
Yhteistyöulottuvuus arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin hankkeessa siirtyy osaamista hankkeen osanottajien tai järjestäjien välillä. Lisäksi huomioidaan hankkeen mahdollisuus synnyttää uusia yhteyksiä kulttuurialalla työskentelevien välille.

Laatu
Hanke arvioidaan sen perusteella, kuinka hanke kehittää ja parantaa taide- ja kulttuurialan laatua, kuinka uutta luovasta hankkeesta on kyse ja onko työn tuloksella merkitystä hankkeen jälkeen. Lisäksi arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa hanke hyvin.

Kestävä kehitys
Hankkeen kestävää kehitystä tukevaa ulottuvuutta arvioidaan yhteiskunnan, talouden, kulttuurin ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi arvioidaan sitä, tukeeko hanke yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistääkö se kokonaisvaltaista ja monipuolista taide- ja kulttuurielämää Pohjoismaissa. Lisätietoa kestävän kehityksen tavoitteista pohjoismaisessa kulttuuriyhteistyössä löydät alla olevasta yhteistyöohjelmasta.

 

Pohjoismaisen ministerineuvoston kulttuuriyhteistyön suuntaviivat
Kulttuuri- ja taidohjelman hakemusten arviointiin vaikuttavat myös alla mainitut julkaisut:

Pohjoismaisen ministerineuvoston kestävää kehitystä, tasa-arvoa sekä lasten oikeuksia ja nuorten näkökulmaa koskevat linjaukset.

Kulttuuripoliittinen yhteistyöohjelma 2021–2024
Taide ja kulttuuri – kestävän kehityksen vauhdittajat pohjolassa.

Yhteistyöohjelman strategiset painopisteet ovat:
• Vihreä Pohjola:
Vihreä kulttuurielämä turvaa hyvät elinmahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville
• Kilpailukykyinen Pohjola:
Elinvoimainen taide- ja kulttuurielämä sekä omalla alueellamme että sen ulkopuolella edistävät vihreää kasvua
• Sosiaalisesti kestävä Pohjola:
Osallistava pohjoismainen kulttuurielämä edistää demokratiaa, monimuotoisuutta ja elämänlaatua

 

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

 

Huomaathan, että kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 10 viikkoa kulttuuri- ja taideohjelma hakuajan umpeutumisesta


Haku­ajat:
07.02.2023 – 07.03.2023 15:59
12.08.2023 – 12.09.2023 15:59


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi