Tillgänglighetsutlåtande 

Webbtillgänglighet handlar om att en webbplats ska vara lätt att komma åt och lätt att ta till sig. Detta tillgänglighetsutlåtande beskriver hur nordiskkulturkontakt.org uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och Europeiska unionens webbtillgänglighetsdirektiv som föregick den. Tillgänglighetsutlåtandet beskriver också kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Kraven på webbtillgänglighet gäller Nordisk kulturkontakts webbplats från och med 23.9.2020. 

Tillgänglighetskrav 

Vi är medvetna om att det finns brister i tillgängligheten på vår webbplats. Webbplatsen uppfyller delvis kraven i Europeiska unionens Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.  

Innehåll som inte uppfyller kraven 
  • Nordisk kulturkontakts webbplats innehåller publikationer och blanketter (pdf, doc) som inte uppfyller kraven till alla delar. Bilagorna som inte uppfyller kraven utgörs delvis av dokument som skapats före 23.9.2018. Dessa behöver därmed inte anpassas retroaktivt för att uppfylla kraven på webbtillgänglighet. Till den del som icke tillgängliga dokument är av avgörande betydelse i sökprocesser till de nordiska stödprogrammen kommer dessa att göras tillgängliga. Tidtabell för korrigering Q1/2022.  
  • Webbplatsen innehåller begränsade mängder äldre videomaterial som saknar textning. De aktuella videoklippen är producerade före 23.9.2018 och behöver enligt direktivet inte anpassas retroaktivt. Med tanke på materialets ålder och ringa användning skulle textningen också innebära en oproportionell börda för verksamheten.  
  • Vi bedömer också att syntolkning av video i form av separata ljudfiler i nuläget är en oproportionerlig börda för verksamheten då det är resurskrävande i förhållande till organisationens storlek och videomaterialet inte är av avgörande betydelse för t.ex. stödprogrammens sökprocesser. 
  • På grund av den stora volymen direktsänd video med diskussioner som vi publicerar på vår webbplats och på sociala medier har vi inte resurser att texta allt material senast 14 dagar efter sändning, som föreskrifterna stipulerar. De diskussioner som förs på engelska automattextas av Facebook och Youtube, men för diskussionerna på nordiska språk fungerar automatiken ännu inte tillfredsställande, särskilt eftersom vi ofta publicerar diskussioner där två eller tre skandinaviska språk används parallellt. Vi hoppas på att den automatiserade textningen framöver skall fungera även för diskussioner på nordiska språk, och strävar till att texta så mycket som möjligt inom ramarna för våra resurser fram tills dess.
  • Projektsidan https://bokslukaren.org och dess nedladdningsbara material är tillgänglighetsanpassade sånär som på de isländska, nordsamiska, färöiska och grönländska pdf-filerna. Den mjukvara som finns i dag möjliggör inte tillgänglighetsanpassad export till dessa språk.

Utlåtandet bygger på Nordisk kulturkontakts egna bedömningar samt granskningar genomförda med testprogram. 

Senaste bedömningen gjordes den 21oktober 2021. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 februari 2022. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna här, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig, och om möjligt också åtgärda bristen. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.  

Du kan kontakta oss på följande sätt:  

Tillsyn 

Om du inte är nöjd med svaret du får av Nordisk kulturkontakt kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns anvisningar och adresser för att göra en anmälan. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

tfn 0295 016 000 (växel)