Volt

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga upp till 25 år.
Programmet stöder projekt som väcker intresse för konst, kultur och språk i andra nordiska länder och områden.

Läs vår information till stödmottagare gällande coronaviruset

 

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd från Volt för projekt med fokus på barns och ungas eget kulturella och konstnärliga skapande. Stöd kan beviljas till alla konstområden, som film, litteratur, scenkonst, bildkonst, men också t.ex. kulturarv– förutsatt att ansökningskriterierna uppfylls. Projektet ska göras i samarbete med deltagare från minst tre nordiska länder. Här räknas också Grönland, Färöarna och Åland.

Projekten kan exempelvis vara:

• produktion av verk eller annat initiativ med skapande innehåll
• inledning av utbyte eller långsiktigt samarbete för målgruppen
• aktiviteter som skapar dialog, diskussion eller debatt om nordiska språk, konst och kultur

Stöd kan inte sökas till:

  • idrottsaktiviteter
  • studieresor eller stipendier för undervisning
  • scoutverksamhet
  • politiska aktiviteter
  • kommersiella projekt eller kommersiell verksamhet med avsikt att skapa ekonomisk vinst
  • projekt som har genomförts eller påbörjats innan beslut om stöd har fattats och sänts till den sökande. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är sex veckor efter ansökningsdeadline.

Ekonomi

Projektstödet från Volt kan vara mellan 7 000 och 70 000 euro. Ett bidrag på 7 000 euro kan beviljas med full finansiering. För högre ansökta summor kan bidraget från Volt stå för högst 70 % av projektets kostnader. Minst 30 % av hela projektet behöver täckas med annan finansiering, vilken kan bestå av övriga understöd, frivilligarbete eller arrangörernas egna resurser (så kallad in kind -finansiering).

Det sammanlagda stödet från Volt och andra samnordiska organisationer som Nordiska kulturfonden får inte överstiga 85 % av projektets totala budget.

För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga – se här.

Vem kan söka?

Sökande kan vara:

• individer
• grupper
• organisationer, föreningar och institutioner

Om du är under 18 år kan du presentera din projektidé till en förening eller organisation eller söka en vuxen som kan hjälpa dig med att hantera projektet.

För att kunna få stöd från Volt ska projektet göras i samarbete mellan aktörer från minst tre nordiska länder (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige eller Åland). Projektet kan genomföras i antingen ett eller flera av de här länderna. Projektet får gärna ha partners som inte bor i Norden, men programmet står inte för deras kostnader. Den sökande ska vara bosatt i Norden, men behöver inte ha nordiskt medborgarskap.

Du som söker behöver inte själv höra till målgruppen, men ska ha erfarenhet av att arbeta med barn och unga.

Hur bedöms en ansökan?

Projekten bedöms av en grupp av fyra experter. De betonar deltagarnas kulturella och konstnärliga skapande och deras delaktighet i projektets olika skeden. Ansökan behöver uppfylla de ovanstående kriterierna. Därtill utvärderas hur sökande lyckas beskriva följande:

Engagerande av  barn och unga
Projektstödet Volt är till för barn och unga upp till 25 år, som får möjligheter till skapande, delaktighet och medbestämmande. De pedagogiska metoderna och processerna som projektet använder för att nå sina mål påverkar bedömningen.

Projektets kulturdimension
Barns och ungas kreativitet och det konstnärliga skapandet är centrala för projektet. Deltagarnas eget skapande kan bidra till ett ökat intresse för konsten, kulturen, språken och samhällena i Norden. Barn och unga har inflytande och bidrar till ett inkluderande, intresseväckande och utvecklande konst- och kulturliv i Norden.

Den nordiska dimensionen och samarbete
Projektet bidrar till gemensamt skapande, nätverk och/eller annat utbyte mellan barn och unga i Norden. Projektet får gärna inleda nya, långsiktiga samarbeten. Projektet ska bidra till växelverkan mellan aktörer från minst tre nordiska länder.

Projektets språkdimension
Projektet och dess aktiviteter får gärna bidra till ungas förståelse för nordiska språk och skapa intresse för och nyfikenhet på den nordiska språkmångfalden och kommunikation över språkgränser. Språk kan här beaktas som arbetsverktyg, som konstnärligt uttryck, som särskild tematik, som identitetsmarkör eller som kulturbärare.

Inkludering och jämställdhet
Projektet har förmåga att reflektera samhällets mångfald gällande kön, könsidentitet och -uttryck, kulturell och etnisk bakgrund och funktionsförmåga.

 

Strategisk riktning

Du kan också bekanta dig med följande dokument för att få veta mer om bedömningen:

 

Rådgivning och vanliga frågor

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

Kontakta oss gärna i fall du inte hittar svar på dina frågor!

För att lämna in en ansökan behöver du skapa en användarprofil på vår elektroniska portal och besvara frågorna i ansökningsblanketten.

Notera att ansökningstiden utgår kl 15:59 finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 6 veckor efter beslutet.


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan