Stöd till residenscentra

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter, närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Extra ansökningsrunda för att stöda ukrainska konstnärer och kulturskapare!Nordisk kulturkontakt har hösten 2022 möjlighet att dela ut extra medel till residensverksamhet för att stöda kulturlivet i Ukraina. Kriget i Ukraina har resulterat i att allt fler ukrainska konstnärer och kulturskapare är i behov av en residensplats utanför landets gränser.

Specialsatsningen ingår i det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammets modul för residensstöd. Endast residenscentra i de nordiska och de baltiska länderna kan ansöka om stöd och endast konstnärer och kulturskapare som är av ukrainsk nationalitet kan komma ifråga för ett residens inom den här omgången. Residenscentra som beviljas stöd kan därmed bjuda in ukrainska konstnärer och kulturskapare och står för alla omkostnader för den gästande konstnären eller kulturskaparen med eller utan medföljande. Även grupper kan bjudas in. Det nordisk-baltiska residensstödets övriga kriterier tillämpas i bedömningen.

Syftet med satsningen är att möjliggöra en trygg och säker plats för skapande för ukrainska konstnärer och kulturskapare samt främja deras professionella nätverk i Norden och i Baltikum och internationellt. Stödet ska också bidra till att möjliggöra dialog mellan ukrainare och befolkningen i de nordiska och de baltiska länderna.

Ansökningsomgången öppnar den 30 september och deadline för ansökningar är den 31 oktober. Beslut om stöd fattas i början av december.

Vad kan du söka stöd för?

Stödet ger nordiska och baltiska residenscentra möjlighet att bjuda in konstnärer från andra nordiska och baltiska länder.  Under sina residensvistelser ska konstnärerna ha möjlighet att arbeta ostört med sitt arbete, träffa andra konstnärer och skapa kontakter till lokala konst- och kulturaktörer.

Ansökningen bör innehålla planer på att minst två (2) professionella konstnärer ska bjudas in från två andra nordiska eller baltiska länder än där centret är verksamt. Stödet omfattar inte konstnärer som bor i samma land som residenscentret är beläget i. Residensstöd är tillgängligt till alla kultur- och konstområden.

Med “professionell” menas att man har dokumenterad erfarenhet inom konst- och kulturfältet och/eller en utbildning inom konst eller kultur.

Residensvistelsens längd är inte begränsad, men det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur rekommenderar vistelser på cirka 2–4 månader. Stödet kan omfatta kalenderåret när ansökan lämnas in plus ytterligare två år.

Uppfyller ansökan ovanstående krav kan residenscentret själv välja konstnärerna utifrån sina egna riktlinjer. Man kan inbjuda såväl individuella konstnärer som mindre grupper.

Ekonomi

Stöd till residenscentra kan uppgå till 50 000 euro. Stödet förvaltas av centret och ska täcka kostnader som uppstår av den nordiska eller baltiska konstnärens residensvistelse på centret. Stödet kan med fördel även omfatta arvode till konstnären under residensvistelsen.

Utöver reseutgifter, dagtraktamente, arvoden och andra direkta kostnader som uppstår i samband med konstnärernas residensvistelse kan budgeten innehålla högst 15 % administrativa utgifter (ska specificeras).

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet kan inte vara den enda finansieringskälla för residenscentrets aktiviteter.

Det är obligatoriskt att använda denna mall i budgeteringen.

Denna tabell över den fasta ersättningen per dag samt resekostnaderna (mobilitetsstöd) får gärna användas som hjälpmedel i budgeteringen.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av befintliga residenscentra eller organisationer, institutioner och grupper som arbetar med att starta upp nya residenscentra eller initiativ inom residensverksamhet på konst- och kulturfältet.

Individuella konstnärer och kulturutövare kan inte få stöd.

Residenscentra som söker ska ligga i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige, Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland, Litauen) och de inbjudna konstnärerna ska ha en permanent adress i dessa länder. Däremot behöver de inte ha nordiskt eller baltiskt medborgarskap.

Stödet är öppet för alla konst- och kulturområden och kan sökas en gång per år.

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och beroende på hur väl ansökan lyckas förmedla följande:

Befintligt arbete regionalt och internationellt
Residenscentrets erfarenhet av att bedriva fortlöpande residensverksamhet för professionella konst- och kulturaktörer. En bedömning görs dessutom av huruvida residenset är en del av en aktuell konstnärlig och kulturell kontext och på residensets ambition att skapa kontakter mellan den nordisk-baltiska regionen och den internationella konst- och kulturscenen.

Kapacitet
Residenset ska ha kapacitet att stödja konstnärens arbete. I regel ska residenset även ha möjlighet att arbeta med fler än en konstnär i taget och ha ett dokumenterat samarbete med den lokala konst- och kulturscenen.  Det är viktigt att residenset har kapacitet att erbjuda sina konstnärer möjligheter att skapa internationella nätverk.

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att programmets språk är engelska och att såväl ansökningar som slutrapporter ska insändas på engelska.

Ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59 finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 8 veckor efter deadline för ansökningar.


Ansöknings­tider:
01.10.2022 – 31.10.2022 15:59


Skicka ansökan ›
Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan