NORDBUKs stödprogram

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala arbeten, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga.

Målgruppen är personer upp till 30 år i Norden.

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén) är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet. Nordisk kulturkontakt administrerar NORDBUK stödprogrammet för kommittén.

Vad kan du söka stöd för?

Aktiviteter där barn och unga själva deltar och har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av projektet.

Projekten kan exempelvis innebära:

  • aktiviteter som bidrar till ett nordiskt samarbete av och mellan barn och unga.
  • tidsbegränsade aktiviteter som till exempel seminarier, kurser, konferenser, läger och kulturella arrangemang.
  • aktiviteter som sätter kulturella, politiska och sociala frågor i Norden på agendan.
  • aktiviteter som bidrar till att skapa och hålla igång nätverk.
  • aktiviteter som förmedlar och producerar kommunikationsmaterial (exempelvis rapporter, informationskampanjer, manifest, policydokument och dokumentärt material).

Stöd kan inte sökas för:

  • idrottsorganisationer, fackliga organisationer eller privatpersoner.
  • aktiviteter där barn är endast med som publik.
  • inköp av utrustning, möbler eller att betala lön som inte är direkt kopplat till projektet eller aktiviteterna.
  • projekt som har påbörjats före ansökningstiden har löpt ut.
  • internationella projekt utöver samarbetsprojekt med Baltikum och nordvästra Ryssland. Bidrag kan dock godkännas till projekt som handlar om nordisk koordinering av ett internationellt arrangemang.

Ekonomi

Det kan ansökas om stöd mellan 7 500−25 000 €. Det ska finnas minst 15 % annan finansiering, vilken kan bestå av “in kind-finansiering”, det vill säga ideellt arbete eller liknande. Det här betyder alltså att bidraget från NORDBUK kan täcka max 85 % av projektets kostnader.

Dessutom kan maximalt 85 % av projektet finansieras med medel från andra samnordiska organisationer, såsom exempelvis Nordiska kulturfonden och NordPlus. Det samlade ansökta beloppet från NORDBUK och andra nordiska organisationer får alltså inte överstiga 85 % av budgeten.

För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga – se här.

Vem kan söka?

Bidrag beviljas till barn- och ungdomsorganisationer, nätverk eller andra verksamheter som består av, eller arbetar med, barn och unga på lokal, nationell och/eller regional nivå. Stöd kan även ges till grupper av barn och unga som arbetar med ett gemensamt projekt, eller om barnen eller ungdomarna i fråga är representerade av ungdomsklubbar, vänskapskommuner, ungdoms- eller elevråd eller liknande.

De ansökande verksamheterna ska vara hemmahörande i Norden.

Projektet måste antingen:

1. Ha samarbetspartners med en jämn arbetsfördelning från minst tre (3) nordiska länder. Det vill säga, det måste finnas tre eller flera av följande länder representerade i projektgruppen: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och/eller Åland.

eller

2. Ha samarbetspartners med en jämn arbetsfördelning från två (2) nordiska länder ifall den ena samarbetsparten är från Åland, Färöarna, Grönland, Island eller Nordkalottområdet (Nordkalotten innebär i det här sammanhanget: Nordland fylke, Troms fylke och Finnmark fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige och Lapplands län i Finland).

Utöver detta kan samarbete med de baltiska länderna och nordvästra Ryssland ingå i ansökningen.

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och beroende på hur väl ansökan lyckas förmedla följande:

Den nordiska dimensionen
Projektet medverkar till att främja en känsla för, eller möjlighet att, identifiera sig som nordisk. Att skapa förståelse och kunskap om det nordiska kulturarvet och dess historia är viktigt, samt att främja öppenhet och inkludering. Projektet uppmuntras även att öka språkförståelse och kunskap om de nordiska språkens mångfald och att skapa en samhörighet mellan barn och unga från olika nordiska länder.

Barn och ungas deltagande
Projektet bidrar till barn och ungas aktiva deltagande och skapande genom att låta dem ta det huvudsakliga initiativet och ansvaret för aktiviteterna, samt att de deltar hela vägen från idéutveckling till utvärdering. Aktiviteterna bör uppmuntra till ett demokratiskt deltagande inom projektet och bidra till att barn och/eller unga får ett större inflytande och blir hörda.

Inkludering och effekt
Projektet har en förmåga att nå ut till marginaliserade unga eller minoriteter, såsom språkliga och kulturella minoriteter i Norden, samt har en bred geografisk täckning. Det är också viktigt att projektet är relevant för ett stort antal barn och unga och att projektet strävar efter att nå en bredare målgrupp än bara dem som direkt är involverade i genomförandet.

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 8 veckor efter deadline för ansökningar inom NORDBUKs stödprogram.


Ansöknings­tider:
28.12.2017 – 01.02.2018 15:59


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan