NORDBUK stödprogram

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Programmets målgrupp är barn och unga upp till 30 år.

Nordiska barn- och ungdomskommittén är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet. Nordisk kulturkontakt administrerar NORDBUK stödprogram för kommittén.

Vad kan du söka stöd för?

Stöd kan sökas för projekt eller nätverk som består av kulturella, politiska eller sociala aktiviteter där barn och unga själva deltar och har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av projektet. Projektpartners bör alltid uppmuntra till ett demokratiskt deltagande och beakta förutsättningarna för att projektets barn och unga uppnår ett större inflytande i projektet.

Projekten kan exempelvis innebära:

 • Nätverk. Antingen enstaka eller en serie av nätverksaktiviteter som t.ex., möten, konferenser, workshops, läger, kurser eller andra aktiviteter som utvecklar och stärker partnerskap, ger möjlighet till erfarenhetsutbyte samt till att dela resurser inför opinionsbildande insatser.
 • Produktioner. Det kan vara t.ex. möten, processer, informationsmaterial, metodmaterial, rapporter, digitala berättelser eller konstverk vars syfte är att stärka barn och ungdomars kunskap om och rätt till delaktighet och inflytande.
 • Projekten kan också syfta till att minska skillnader i villkor bland könen, stärka en särskild grupp av barn eller unga, eller uppfylla något eller flera av FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Stöd kan inte sökas för:

 • organisationer eller nätverk som varken består av eller har erfarenhet av inkluderande arbete med, barn och unga
 • enskilda personer
 • idrottsorganisationer
 • kommersiella projekt eller kommersiell verksamhet som syftar till att skapa ekonomisk vinst
 • ordinarie drift, t.ex. inköp av utrustning, möbler eller att betala lön som inte är direkt kopplat till projektet
 • international verksamhet, utöver de baltiska länderna eller nordvästra Ryssland
 • aktiviteter som redan genomförts. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är 8 veckor efter ansökningsdeadline.

Ekonomi

Det kan sökas om stöd mellan 7 500−25 000 €. Utöver det sökta beloppet ska det finnas minst 15 % annan finansiering, vilket kan bestå av “in kind-finansiering”.

Det samlade sökta beloppet får alltså inte överstiga 85 % av projektets totala kostnader. Detta gäller även om ni söker andra nordiska organisationer. Andra nordiska organisationer är exempelvis Nordiska kulturfonden och NordPlus.

In-kind finansiering innebär att varor eller tjänster kan räknas istället för pengar i projektets finansiering, som exempel kan ideellt arbete tillgodoräknas i budgeten. Beräkningarna ska specificeras i ansökningens budget, och summan måste kunna anses som rimlig för genomförandet av projektet. För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga – se här.

Vem kan söka?

Bidrag beviljas till

 • organisationer, grupper, kommuner, institutioner, föreningar eller nätverk.

Projektet ska bestå av ett samarbete mellan minst tre (3) nordiska länder. Det vill säga, det måste finnas tre eller flera av följande länder representerade i projektgruppen: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och/eller Åland.

Sökande själv behöver inte vara ung, men ska representera en verksamhet som antingen består av eller har erfarenheter av att involvera barn och unga.

Den ansökande för projektet ska vara bosatt i Norden.

Det anses även särskilt betydelsefullt om projektet samarbetar med aktörer från Grönland, Färöarna, Åland eller Nordkalotten. Nordkalotten innebär i det här sammanhanget: Nordland fylke, Troms fylke och Finnmark fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige och Lapplands län i Finland.

Utöver detta kan samarbete med Estland, Lettland, Litauen och Nordvästra Ryssland ingå i ansökan. Nordvästra Ryssland innebär i det här sammanhanget: Arhangelsk Oblast, Kaliningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Pskov Oblast, Republiken Karelen samt staden St. Petersburg.

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och hur väl projektet lyckas förmedla de nedanstående grundförutsättningarna och sedan prioriteringar.

Barn och ungas delaktighet och inflytande
Projektet involverar barn och unga i så hög grad som möjligt i alla delar av projektet, från idéutveckling till utvärdering. En bedömning görs om graden av barn och ungas egen delaktighet och medbestämmande i projektet samt hur projektet har förankrats hos den berörda målgruppen.

Gällande småbarn och grupper av utsatta barn och unga kommer bedömningen att ta deras förutsättningar för deltagande och inflytande i beaktande.

Det nordiska mervärdet
Projektet medverkar till att främja nordiska möten och samarbeten. Det kan innebära att projektgruppen och deltagarna uppnår ett större nordiskt kontaktnät, de lär sig nya arbetssätt av varandra eller får större kunskap om de nordiska grannländerna och deras kulturer. Det ses även som ett mervärde om projektet bidrar till nya samarbeten, till långsiktiga resultat eller en större interaktion mellan nordiska barn och unga som de upplever är relevant och bidrar positivt till deras roll i nordisk kultur, politik eller samhälle.

Prioriteringar: Då programmet har begränsade resurser kan det vid tillfälle krävas prioritering mellan flera som kan anses vara berättigade till stöd enligt ovanstående bedömningsgrunder. Därför är det viktigt att i ansökan förmedla om projektet även innefattar något av nedanstående:

Inkludering och fokus på ökad representation
Projektet har ett fokus på inkludering och stöd till barn och unga som anses vara underrepresenterade i projektgruppens verksamhet eller i projektarbete inom kultur, politik och sociala frågor över lag. Det kan till exempel handla om större inkludering av etniska eller sexuella minoriteter, immigrerade barn och unga eller de som är på flykt eller som utsätts för våld eller övergrepp, har eller riskerar fysisk eller psykisk ohälsa, som varken arbetar eller studerar, eller som inte ges tillgång till kultur eller upplever utsatthet på internet.

Jämställdhet och hållbar utveckling
Projektet har en klar målsättning om att arbeta för ökad jämställdhet mellan könen och/eller för hållbar utveckling [EN: sustainable development], som till exempel uppfyllelsen av FN:s globala hållbarhetsmål i Norden. Detta bör vara i enlighet med Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för jämställdhet och Nordiska ministerrådets strategi för hållbar utveckling.

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 8 veckor efter deadline för ansökningar inom NORDBUK stödprogram.


Ansöknings­tider:
06.09.2018 – 08.10.2018 15:59


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan