Nätverksstöd

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Läs vår information till stödmottagare gällande coronaviruset

Vad kan du söka stöd för?

Nätverksstöd faciliterar möten och utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland. Stöd kan sökas både för kortvariga och långvariga nätverk.

Exempel på nätverkssamarbetet:

  • en serie av gemensamma möten, konferenser, workshops, personalutbyten och gemensam utbildning
  • att dela på resurser och kompetenser för opinionsdrivande insatser eller att man samarbetar kring programläggning eller strukturer för turnéer och liknande
  • etableringen av en samarbetsplattform som senare kan leda till större internationella projekt.

Stöd beviljas inte till:

  • genomförande av kultur- och konstproduktioner, turnéer eller för enskilda evenemang
  • aktiviteter som redan genomförts. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är 8 veckor efter ansökningsdeadline.

Det långsiktiga målet med nätverket kan vara en gemensam produktion eller liknande men stöd beviljas inte för produktionskostnader.

Stöd från andra nordiska organisationer
Det är möjligt att också söka stöd från andra samnordiska institutioner och organisationer, såsom exempelvis Nordiska kulturfonden, för samma projekt. Det sammanlagda stödet från det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet och andra samnordiska organisationer får inte överstiga 85 % av projektets budget.

Budget

Budgeten är en viktig del av ansökan och den ska innehålla detaljerad information om hur det ansökta beloppet kommer att användas.  Det är obligatoriskt att använda denna mall i budgeteringen så att blir möjligt för de sakkunniga att jämföra ansökningsbudgetar jämlikt. Vänligen observera att ansökan kan få ett avslag om budgeten inte uppfyller krav som exemplifieras i mallen. Den här tabellen över den fasta ersättningen per dag samt boende- och resekostnaderna (mobilitetsstöd) får gärna användas som hjälpmedel i budgeteringen.

Ekonomi (kortvarigt stöd)

För nätverk som ska jobba tillsammans i upp till ett (1) år kan man få finansiering upp till 20 000 euro och bidraget från Nordisk kulturkontakt kan utgöra maximalt 70 % av projektets budget.

Ett nätverk som fått kortvarigt stöd kan senare söka långvarigt stöd. Märk väl att ett eventuellt kortvarigt nätverksstöd ska vara redovisat innan man kan ansöka om ett långvarigt nätverksstöd.

Kortvarigt nätverksstöd kan sökas två gånger om året.

Ekonomi (långvarigt stöd)

Nätverk som ska samarbeta i upp till tre (3) år kan söka finansiering med upp till 100 000 euro och bidraget från Nordisk kulturkontakt kan utgöra maximalt 50 % av projektets budget. Vänligen observera att beviljningen är tillgänglig under beviljningsåret plus två kalenderår till.

Långvarigt nätverksstöd kan sökas en gång om året.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av professionella konstnärer och kulturarbetare (såsom kuratorer, producenter,  översättare av litteratur, kulturredaktörer eller forskare) inom alla kultur- och konstformer. Stöd kan sökas som individ, grupp, organisation eller institution.

Med ”professionell” menas att man har dokumenterad erfarenhet av arbete inom konst- och kulturfältet och/eller har utbildats inom konst eller kultur.

För att kunna söka nätverksstöd ska man vara bosatt i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), men man behöver inte ha nordiskt eller baltiskt medborgarskap.

Nätverket ska bestå av partners från:

  • minst tre nordiska och/eller baltiska länder (Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.)

Nätverket kan omfatta ytterligare partners som inte är verksamma i Norden eller Baltikum.

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och beroende på hur väl ansökan lyckas förmedla följande:

Tydliga mål och tidsschema

Nätverket ska tydligt definiera dess övergripande mål och skapa en bestämd tidplan. Här är det bra om målen och idéerna bakom dem är nytänkande och innovativa.

Kvalitet och samarbete

Nätverken ska startas för att planera konstnärliga initiativ och/eller utveckla samarbeten och nya sätt att jobba tillsammans. Nätverket ska skapa nya kontakter inom sitt arbetsområde och ha kontakt med andra nätverk. Nya nätverk och samarbeten med kulturell mångfald eller mellan flera olika typer av konst- och kulturaktörer prioriteras i bedömningen.

Kommunikation

Nätverket ska sträva efter att göra sitt arbete tillgängligt för andra och sprida information om sina resultat på ett transparent sätt.

Den nordisk-baltiska dimensionen

I detta sammanhang betyder den nordisk-baltiska dimensionen att nätverket:

  • främjar och ökar kontakter, kommunikation och aktiviteter mellan nordiska och/eller baltiska länder
  • stärker den nordisk-baltiska närvaron i kulturlivet i Norden och Baltikum
  • stärker förståelsen för likheter och olikheter mellan de nordiska och baltiska länderna
  • ökar kunskapen om nordiska och baltiska konstnärer och synligheten av deras arbete

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att programmets språk är engelska, och att såväl ansökningar som slutrapporter ska insändas på engelska.

Ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 8 veckor efter deadline för ansökningar inom programmet för nätverksstöd.

Vänligen notera också att endast kortvarigt nätverksstöd kan sökas två gånger om året. Det långvariga nätverksstödet har årligen bara en ansökningsomgång, vanligen i början av året.


Ansöknings­tider:
23.01.2023 – 23.02.2023 15:59
21.08.2023 – 21.09.2023 15:59


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan