Nätverksstöd

Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter, närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Vad kan du söka stöd för?

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland. Stöd kan sökas för kortvariga och långvariga nätverk.

Nätverkssamarbete omfattar exempelvis:

 • en serie av gemensamma möten, konferenser, workshops, personalutbyten och gemensam utbildning
 • att dela på resurser och kompetenser för opinionsdrivande insatser eller att man samarbetar kring programläggning eller strukturer för turnéer och liknande
 • etableringen av en plattform för att senare söka stöd från till exempel EU eller andra internationella fonder.

Stöd beviljas inte till:

 • etableringen av permanenta strukturer och nätverk
 • genomförande av kultur- och konstproduktioner eller för enskilda evenemang
 • aktiviteter som redan genomförts. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är 8 veckor efter ansökningsdeadline.

Det långsiktiga målet med nätverket kan vara en gemensam produktion eller liknande.

 

Stöd från andra nordiska organisationer
Det är möjligt att också söka stöd från andra samnordiska institutioner och organisationer, såsom exempelvis Nordiska Kulturfonden, för samma projekt. Det sammanlagda stödet från Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet och andra samnordiska organisationer får inte överstiga 85 % av budgeten.

Här ser du ett exempel på hur en budget kan se ut.

Ekonomi (kortvarigt stöd)

För nätverk som ska jobba tillsammans i upp till ett (1) år kan man finansieras upp till 20 000 €, men bidraget från Nordisk kulturkontakt kan utgöra maximalt 70 % av de totala kostnaderna.

Ett nätverk som fått kortvarigt stöd kan senare söka långvarigt stöd. Märk väl att ett eventuellt kortvarigt nätverksstöd ska vara redovisat innan man kan ansöka om ett långvarigt nätverksstöd.

Stöd till kortvarigt nätverksstöd kan sökas två gånger om året.

Ekonomi (långvarigt stöd)

Nätverk som ska samarbeta i upp till tre (3) år kan finansieras med upp till 100 000 €, men bidraget från Nordisk kulturkontakt kan utgöra maximalt 50 % av de totala kostnaderna.

Stöd till långvarigt nätverksstöd kan sökas en gång om året.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av professionella konstnärer och kulturarbetare (såsom kuratorer, producenter, skönlitterära översättare, kulturredaktörer eller forskare) inom alla kultur- och konstformer. Stöd kan sökas som individ, grupp, organisation eller institution.

Med ”professionell” menas att man har dokumenterad erfarenhet av arbete inom konst- och kulturfältet och/eller har utbildats inom konst eller kultur.

För att kunna söka nätverksstöd ska man vara bosatt i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), men man behöver inte ha nordiskt eller baltiskt medborgarskap.

Nätverket ska bestå av partners från:

 • minst tre nordiska och/eller baltiska länder (Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.)

Nätverket kan omfatta ytterligare partners som inte är verksamma i Norden eller Baltikum.

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och beroende på hur väl ansökan lyckas förmedla följande:

Tydliga mål och tidsschema

Nätverket ska tydligt definiera dess övergripande mål och skapa en bestämd tidplan. Här är det bra om målen och idéerna bakom dem är nytänkande.

Kvalitet och samarbete

Nätverken ska startas för att planera konstnärliga initiativ och/eller utveckla samarbeten och nya sätt att jobba tillsammans. Nätverket ska skapa nya kontakter inom sitt arbetsområde och ha kontakt med andra nätverk. Nya nätverk och samarbeten med kulturell mångfald eller mellan flera olika typer av konst- och kulturaktörer prioriteras i bedömningen.

Informationsarbetet

Nätverket ska sträva mot att göra sitt arbete tillgängligt för andra och sprida information om sina resultat på ett transparent sätt.

Den nordisk-baltiska dimensionen
I detta sammanhang betyder den nordisk-baltiska dimensionen att nätverket:

 • främjar och ökar kontakter, kommunikation och aktiviteter mellan nordiska och/eller baltiska länder
 • stärker den nordisk-baltiska närvaron i kulturlivet i Norden och Baltikum
 • stärker förståelsen för likheter och olikheter mellan de nordiska och baltiska länderna
 • ökar kunskapen om nordiska och baltiska konstnärer och deras arbete

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att programmets språk är engelska, och att såväl ansökningar som slutrapporter ska insändas på engelska.

Ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 8 veckor efter deadline för ansökningar inom programmet för nätverksstöd.


Ansöknings­tider:
26.08.2019 – 26.09.2019 15:59


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan