Mobilitetsstöd

Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Läs vår information till stödmottagare gällande coronaviruset

Vad kan du söka stöd för?

Mobilitetsstödet ger individuella sökande tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Stöd kan också användas för att presentera konst- och kulturproduktioner och att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och/eller vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

Syftet för resan kan exempelvis vara:

 • ett samarbete med kollegor i ett annat nordiskt och/eller baltiskt land
 • gästspel
 • utställningar
 • deltagande i konferenser, möten och workshops
 • research

Stöd kan inte sökas till:

 • resor endast inom ett och samma land/område
 • resor till eller från länder utanför Norden/Baltikum
 • resor som är en del av den sökandes formella studier
 • organisations- eller företagsresor
 • tjänsteresor för anställda i offentlig förvaltning – exempelvis statliga myndigheter, kommuner, regioner eller motsvarande.
 • aktiviteter som redan genomförts. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är 8 veckor efter ansökningsdeadline.

Mobilitetsstöd beviljas vanligen inte till residensvistelser. Orsaken är att programmet stöder residensaktiviteter genom en särskild stödform (residensstöd). Alla residens omfattas dock inte av residensstödet. Eftersom syftet med mobilitetstödet huvudsakligen är att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete mellan professionella kan reseansökningar till ett residens tas i beaktande i fall det primära syftet med residensvistelsen är samarbete med andra konstnärer.

Studerande beviljas inte mobilitetsstöd. Yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare kan dock i vissa fall ansöka om stöd om resans syfte inte är kopplat till studier, utan är en del av konstnärens fortsatta professionella arbete.

Ekonomi

Mobilitetstödet gäller resa och/eller vistelse i upp till 14 dagar. Stödets storlek baseras på en fast resekostnad och/eller en fast ersättning per dag som beräknas efter vistelsens längd och destination.

Vistelsen kan vara mer än 14 dagar, men mobilitetsstödet täcker inte mer än så.

Du kan inte söka stöd för produktionskostnader eller liknande. Det går bara att skicka in en ansökan per ansökningsomgång.

Den webbaserade ansökningsblanketten räknar automatiskt ut beloppet utifrån destination och resdatum.

Räkna stödbeloppet för din resa.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av professionella konstnärer och kulturarbetare (såsom kuratorer, producenter, skönlitterära översättare, kulturredaktörer eller forskare) inom alla kultur- och konstfält.

Med “professionell” menas att man har dokumenterad erfarenhet av arbete inom konst- och kulturfältet och/eller har utbildats inom konst eller kultur.

Mobilitetsstöd kan endast beviljas för individer. Man kan inte söka stöd åt en annan person. Om du söker som en del av en grupp som reser tillsammans inom ramen för samma projekt ska alla gruppmedlemmar lämna in en individuell ansökan. Man anger namn på de andra gruppmedlemmarna i ansökan.

Det användarkonto som du skapar i vårt ansökningssystemska vara för en individuell sökande för att du ska kunna ansöka om mobilitetsstöd.

För att kunna söka om mobilitetsstöd ska den som ansöker vara bosatt i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige, Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland eller Litauen), men den ansökande behöver inte ha nordiskt eller baltiskt medborgarskap.

I ansökan ska en inbjudan eller letter of intent bifogas. Där ska framgå vem som bjuds in och av vem. Dessutom kan en inbjudan även innehålla information om vad den sökande erbjuds av den inbjudande parten.

Vänligen notera att programmets språk är engelska. Både ansökan och inbjudan eller letter of intent ska därför insändas på engelska.

Flera destinationer

En ansökan kan omfatta flera destinationer, dvs. resan kan bestå av flera etapper inom Norden och Baltikum i fall hela resan är kopplad till ett och samma projekt. Syftet med detta är att programmet vill stöda ett mer hållbart resande där största möjliga nytta möjliggörs under en och samma resa.

En ansökan kan inte omfatta flera separata resor vid olika tidpunkter. Resanden ska alltid återvända till samma destination som den avreste ifrån. I fall du vill söka en fortsatt resa med flera destinationer ska du bifoga invitationer från alla destinationer dvs alla reseetapper/sträckor ska vara motiverade.

Stöd beviljas dock inte till turnéer.

Sökande med funktionshinder

Ett tillägg kan sökas för professionella konstnärer och kulturarbetare som pga. funktionsnedsättning behöver personlig assistans.

Hur bedöms en ansökan?

Bedömningen görs på basis av hur väl ovanstående kriterier uppfylls och hur väl ansökan lyckas förmedla följande:

Samarbetsmöjligheter
Resan bidrar till möten och kontakter samt främjar nya grupperingar och initiativ.

Kvalitet och innehåll
Bedömningen tar hänsyn till kvalitén på den sökandes konstnärskap eller tidigare uppdrag och till resenärens motivering för resan samt ändamålet och hur den sökande tänker lyckas uppnå sina mål. Om målet är att bidra till kunskap om nya konstformer och uttryck så väger detta även in.

Den nordisk-baltiska dimensionen
I detta sammanhang betyder den nordisk-baltiska dimensionen att resan:

 • främjar och ökar kontakter, kommunikation och aktiviteter mellan nordiska och/eller baltiska länder
 • stärker den nordisk-baltiska närvaron i kulturlivet i Norden och Baltikum
 • stärker förståelsen för likheter och olikheter mellan de nordiska och baltiska länderna
 • ökar kunskapen om nordiska och baltiska konstnärer och deras arbete.

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

Vänligen notera att programmets språk är engelska, och att såväl ansökningar som slutrapporter ska insändas på engelska.

Ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 8 veckor efter deadline för ansökningar inom programmet för mobilitetsstöd.

Ansök ›


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan