Kultur- och konstprogrammet

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Läs vår information till stödmottagare gällande coronaviruset

Vad kan du söka stöd för?

Programmet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden i alla projektfaser: förarbete, produktion, framförande och spridning. Däremot kan du inte ansöka om stöd för aktiviteter som redan genomförts.

Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Stödet kan beviljas för alla slags kostnader som är direkt kopplade till projektet.

Projekten kan exempelvis innebära:

 • att skapa eller sprida verk, projekt eller initiativ som innebär en kreativ process
 • att skapa mötesplatser mellan konstnärer/kulturaktörer och en publik
 • att utveckla och sprida kunskap och/eller arbetsmetoder
 • att anordna diskussioner och debatter, samt seminarier och workshops

Stöd kan inte sökas till:

 • turné med verk eller produktioner som redan finns
 • drift av institutioner eller annan verksamhet
 • grundfinansiering av projekt som håller på i flera år – exempelvis en årlig festival
 • skapandet av verk som saknar andra aktiva samarbetspartners än den sökande själv – exempelvis soloutställningar
 • film- och tv-produktion, produktion av datorspel eller bokutgivning
 • projekt som är del av en utbildning
 • kommersiell verksamhet vars syfte är att tjäna pengar
 • projekt utanför det konstnärliga eller kulturella området, såsom idrottsarrangemang.
 • projekt som redan påbörjats innan beslut om stöd fattats och skickats ut
 • aktiviteter som redan genomförts. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är 10 veckor efter ansökningsdeadline.
Nytt! År 2022 och 2023 har Kultur- och konstprogrammet ett särskilt fokus på Arktis. Stöd för arktiska kultursamarbeten kan ansökas från Kultur- och konstprogrammet vid alla omgångar, men under den återstående ansökningsomgången år 2022 och omgångarna 2023 reserveras en del medel särskilt för arktiska samarbetsprojekt inom kultur och konst.
Arktiskt samarbete avser i denna kontext samarbete mellan arktiska aktörer i de nordiska länderna, Kanada och USA. Särskild vikt läggs vid urfolk och deras kultur i Arktis. Även projekt som följer upp på eller har kommit till i samband med festivalen Nordic Bridges prioriteras i den mån de rör Arktis.

Ekonomi

Stöd kan sökas till ett projekts alla faser, allt från förarbete till att genomföra ett fullständigt projekt. Det sökta beloppet ska vara rimligt med tanke på projektets storlek. Ju större belopp som ansöks, desto större måste den egna finansieringen vara genom exempelvis stöd från andra bidragsgivare. Medfinansieringen ses som en viktig del av projektets förutsättningar.

Projekt kan beviljas:

 • upp till 7 000 EUR utan annan finansiering
 • upp till 40 000 EUR med minst 30 % medfinansiering
 • upp till 100 000 EUR med minst 50 % medfinansiering

Det här betyder alltså att bidraget från Kultur- och konstprogrammet kan täcka mellan 50 – 100 % av projektets totala kostnader, beroende på hur stort belopp som söks.

I medfinansieringen kan “in-kind finansiering” räknas in. In-kind finansiering utgörs av varor eller tjänster istället för pengar. Ett exempel på detta är frivilligarbete. Hur du värderar arbetstiden för de frivilliga ska specificeras i budgeten och summan måste vara rimlig med tanke på arbetsuppgifterna och deras längd.

Vi rekommenderar att alla kostnader inom projektet samlas i en enda ansökan till Nordisk kulturkontakt. Till exempel kan alla resekostnader ingå i ansökan till Kultur- och konstprogrammet.

Här kan du bekanta dig med modellbudgeten.

Stöd från andra nordiska organisationer
Det är möjligt att också söka stöd från andra samnordiska institutioner och organisationer, såsom exempelvis Nordiska Kulturfonden, för samma projekt. Det sammanlagda stödet från Kultur- och konstprogrammet och andra samnordiska organisationer får inte överstiga 85 % av budgeten.

Vem kan söka?

Alla som är aktiva inom kultur- och konstfältet kan söka, så länge projektet uppfyller programmets kriterier och förverkligas i samarbete mellan partners från minst tre länder, varav minst två är nordiska. Som nordiska länder räknas i sammanhanget Norge, Danmark, Sverige, Island, Finland, Åland, Färöarna och/eller Grönland.

Sökande kan vara

 • individer
 • grupper
 • organisationer, institutioner och företag

Sökande behöver varken vara bosatt eller jobba i Norden. Personen eller gruppens medlemmar behöver heller inte ha nordisk nationalitet så länge projektets nordiska dimension uppfylls på andra sätt.

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och beroende på hur väl ansökan lyckas förmedla följande:

Nordisk dimension
Den nordiska dimensionen bedöms utifrån hur projektet främjar samarbete mellan de nordiska länderna eller mellan de nordiska länderna och resten av världen. Detta genom att exempelvis bidra till en ökad förståelse mellan de nordiska länderna och/eller kunskap om nordiska konstnärer och deras verk. Projektet får också gärna lyfta fram språkförståelse i Norden.

Vid internationella projekt med nordiska deltagare/teman ska det nordiska deltagandet ha en betydande påverkan på innehållet i projektet och vara tydligt motiverat i ansökan.

Samarbete
Samarbetsdimensionen bedöms utifrån hur väl projektet skapar ett utbyte av kunskap mellan projektets olika deltagare och/eller arrangörer, samt om det skapar nya kontakter mellan personer som jobbar med kultur.

Kvalitet
Projektet bedöms utifrån hur det utvecklar och höjer kvalitén på konst och kulturområdet, hur nyskapande projektet är och om resultatet av arbetet kommer att kunna leva vidare. En bedömning görs också på den sökandes förmåga att genomföra projektet på ett bra sätt.

Hållbarhet
Projektets hållbarhet bedöms ur ett socialt, ekonomiskt, kulturellt och ekologiskt perspektiv. Vidare bedöms om projektet bidrar till att skapa sammanhållning och främjar ett inkluderande och mångsidigt konst- och kulturliv i Norden. Mera information om Nordiska ministerrådets syn på hållbarhet inom det kulturpolitiska samarbetet hittas i samarbetsprogrammet nedan.

 

Nordiska ministerrådets strategiska styrdokument för kultursamarbete

Bedömningen av ansökningar till Kultur- och konstprogrammet påverkas också av följande två dokument:

Policyn för integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådet.

Kulturpolitiskt samarbetsprogram 2021-2024:
Konst och kultur – drivkraften för hållbar utveckling i Norden.

Samarbetsprogrammets strategiska prioriteringar är:
Det gröna Norden:
Ett grönt kulturliv för nuvarande och framtida generationer
Det konkurrenskraftiga Norden:
Nyskapande konst och kultur befäster Norden som en attraktiv och synlig kulturregion på världskartan
Det socialt hållbara Norden:
Ett jämställt och inkluderande konst- och kulturliv som är tillgängligt för alla i hela Norden

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 10 veckor efter deadline för ansökningar inom Kultur- och konstprogrammet.


Ansöknings­tider:
07.02.2023 – 07.03.2023 15:59
12.08.2023 – 12.09.2023 15:59


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan