Demos

Demos är ett stödprogram för civilsamhället i Norden. Ett starkt och vitalt civilsamhälle är en grundpelare i den nordiska demokratin och spelar en viktig roll för att ge de nordiska medborgarnas möjlighet att kanalisera sina röster och intressen utanför de politiska organisationerna.

De nordiska samarbetsministrarna har antagit ett nytt stödprogram för civilsamhället i Norden genom vilket civilsamhällsorganisationer kan söka medel för att bilda nätverk och träffas på tvärs av de nordiska ländernas gränser. Detta program lanseras på hösten 2022.

Vad kan du söka stöd för?

Demos stödjer projekt och nätverk där civilsamhället möts och deltar i kulturella, politiska eller sociala aktiviteter. Projektet kan bland annat innebära:  

  • gemensamma möten, konferenser, workshops, personalutbyten och gemensam utbildning 
  • facilitering och utbyte av idéer och kunskap mellan olika civilsamhällesorganisationer i Norden

Programmet stödjer inte: 

  • kommersiella projekt eller kommersiell verksamhet som syftar till att skapa ekonomisk vinst 
  • ordinarie drift, dvs. löpande utgifter som är nödvändiga för att driva organisationen (t.ex. inköp av utrustning och möbler eller att betala lön som inte är direkt kopplat till ansökta projektet eller aktiviteterna)
  • aktiviteter som redan genomförts (det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är 8 veckor efter ansökningsdeadline) 

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av civilsamhällesorganisationer inom alla samhällsområden. Stöd kan sökas av föreningslivet, stiftelser, välgörenhetsorganisationer, medborgarorganisationer, intresseorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer, trossamfund, sociala- eller kooperativa företag eller NGO:s.

Demos stöder projekt med medverkande från minst tre (3) nordiska länder.

  • Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland räknas som enskilda länder i detta sammanhang. Projektet kan omfatta ytterligare partners som inte är verksamma i Norden.

För att kunna söka stöd ska organisationen vara etablerad i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland).

Enskilda privatpersoner kan inte söka om stöd.

Ekonomi

Du kan söka mellan 0-25 000 € från Demos. Det sammanlagda stödet från Demos och även andra liknande nordiska institutioner får inte överstiga 85 % av budgeten. Andra nordiska organisationer är till exempel Nordiska kulturfonden eller NordPlus. Utöver det sökta beloppet ska det finnas minst 15 % annan finansiering, vilket kan bestå av “in kind”-finansiering.

In-kind finansiering innebär att varor eller tjänster kan räknas istället för pengar i projektets finansiering, som exempel kan ideellt arbete tillgodoräknas i budgeten. Beräkningarna ska specificeras i ansökningens budget, och summan måste kunna anses som rimlig för genomförandet av projektet. För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga –  se här.

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och hur väl projektet lyckas förmedla nedanstående.

Det är en fördel om ansökan iakttar:

Vision 2030

Projektet främjar uppnåendet av  Vår vision 2030 genom att bidra till mål 11 om ett starkt civilsamhälle i Norden.

Hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv

Projektet främjar ett eller flera av dessa teman i enlighet med det Nordiska Ministerrådets vägledning.

Långsiktighet samt nya samarbeten  

Projektets ändamål är att bilda nya samarbetsförkopplingar och/eller skapa långvarigt samarbete i det nordiska civilsamhället.

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Ansökningar

Det nya programmet har sin första ansökningsrunda hösten 2022.

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid (GMT +02:00).


Ansöknings­tider:
20.09.2022 – 20.10.2022 15:59


Skicka ansökan ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan