Redovisning

EFTER ANSÖKNING

När du har sänt in din ansökan får du en e-post som bekräftar att Nordisk kulturkontakt tagit emot den. I denna e-post hittar du också din ansökans ID-nummer. Detta nummer ska du alltid hänvisa till om du behöver kontakta Nordisk kulturkontakt om projektet under ansökningsperioden eller efter att du beviljats stöd.

E-posten med bekräftelsen hittar du också i ditt användarkonto under Korrespondens.

Besked om beslut

Besked om beslut skickas per e-post 8-10 veckor efter sista ansökningsdag.  Alla sökande får besked samtidigt, inga förhandsbesked lämnas. Beslutsbrevet sparas också automatiskt i den sökandes användarkonto.

En förteckning över beviljade ansökningar publiceras på Nordisk kulturkontakts webbplats.

Sakkunniggrupperna kommenterar inte enskilda beslut offentligt och det är inte möjligt att överklaga besluten.

Utbetalning

Om du beviljats stöd ska du logga in på ditt användarkonto och godkänna ett kontrakt mellan dig och Nordisk kulturkontakt samt därefter uppge bankkontouppgifter. Stödet betalas sedan ut i två till tre delutbetalningar, beroende på hur stort bidragsbeloppet är.

Läs om vad som gäller för de olika stödtyperna:

Kultur- och konstprogrammet

Beviljningar på upp till 30 000 euro betalas ut i två delutbetalningar:
1. 85 % av beviljningen när mottagaren godkänt kontraktet och lämnat in bankkontouppgifter
2. 15 % av beviljningen när Nordisk kulturkontakt mottagit och godkänt projektets slutrapport och räkenskaper

Beviljningar på över 30 000 euro betalas ut i tre delutbetalningar:
1. 45 % av beviljningen när mottagaren godkänt kontraktet och lämnat in bankkontouppgifter
2. 40 % av beviljningen när Nordisk kulturkontakt mottagit och godkänt projektets  statusrapport
3. 15 % av beviljningen när Nordisk kulturkontakt mottagit och godkänt projektets slutrapport och räkenskaper

Mobilitetsprogrammet

Beviljningar på upp till 30 000 euro betalas ut i två delutbetalningar:
1. 85 % av beviljningen när mottagaren godkänt kontraktet och lämnat in bankkontouppgifter.
2. 15 % av beviljningen när Nordisk kulturkontakt mottagit och godkänt projektets slutrapport och räkenskaper.

Beviljningar på över 30 000 euro betalas ut i tre delutbetalningar:
1. 45 % av beviljningen när mottagaren godkänt kontraktet och lämnat in bankkontouppgifter.
2. 40 % av beviljningen när Nordisk kulturkontakt mottagit och godkänt projektets  statusrapport.
3. 15 % av beviljningen när Nordisk kulturkontakt mottagit och godkänt projektets slutrapport och räkenskaper.

Ifall du inom ett år från att beviljningsbrevet skickats ut inte har begärt om utbetalning är beviljningen inte längre giltig och annulleras.

Rapportering

Alla beviljade projekt ska återrapporteras till Nordisk kulturkontakt. Större projekt ska sända in en statusrapport halvvägs under projektets gång samt en slutrapport. För mindre projekt räcker det med en slutrapport.

Läs om vad som gäller för de olika stödtyperna:

Kultur- och konstprogrammet

Om projektet fått beviljning på upp till 30 000 euro ska en slutrapport samt räkenskaper (ekonomiskt utfall) för projektet lämnas in senast tre månader efter att det slutförts. Rapporten ska innehålla uppgifter om genomförande, medverkande samt vilka resultat och erfarenheter projektet givit.

Om projektet fått beviljning på över 30 000 euro ska både en statusrapport och en slutrapport med räkenskaper (ekonomiskt utfall) lämnas in. Statusrapporten lämnas in när projektet kommit halvvägs och ska innehålla uppgifter om vilka aktiviteter som hittills genomförts och tidplan för kommande aktiviteter samt aktuella räkenskaper. Slutrapport och räkenskaper lämnas in senast tre månader efter att projektet slutförts. Rapporten ska innehålla uppgifter om genomförande, medverkande samt vilka resultat och erfarenheter projektet givit.  Räkenskaperna ska vara intygade av godkänd/auktoriserad revisor.

Förhandsvisning av Kultur- och konstprogrammets slutrapport (pdf)

 

Mobilitetsprogrammet

Om projektet fått beviljning på upp till 30 000 euro ska en slutrapport samt räkenskaper (ekonomiskt utfall) för projektet lämnas in senast tre månader efter att det slutförts. Rapporten ska innehålla uppgifter om genomförande, medverkande samt vilka resultat och erfarenheter projektet givit.

Om projektet fått beviljning på över 30 000 euro ska både en statusrapport och en slutrapport med räkenskaper (ekonomiskt utfall) lämnas in. Statusrapporten lämnas in när projektet kommit halvvägs och ska innehålla uppgifter om vilka aktiviteter som hittills genomförts och tidplan för kommande aktiviteter samt aktuella räkenskaper. Slutrapport och räkenskaper lämnas in senast tre månader efter att projektet slutförts. Rapporten ska innehålla uppgifter om genomförande, medverkande samt vilka resultat och erfarenheter projektet givit.  Räkenskaperna ska vara intygade av godkänd/auktoriserad revisor.

Förhandsvisning av slutrapporter för Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Kortvarigt nätverksstöd (pdf)
Långvarigt nätverksstöd (pdf)
Mobilitetsstöd (pdf)
Stöd till residenscentra (pdf)
 

NORDBUK stödprogram

Slutrapport och räkenskaper (ekonomiskt utfall) för projektet ska lämnas in senast tre månader efter att det slutförts (för projektbeviljningar innan år 2015: två månader). Projektets sluttid är den tidpunkt som angivits i ansökan, om inte Nordisk kulturkontakt godkänt en ändring av sluttiden. Rapporten ska innehålla uppgifter om genomförande, medverkande samt vilka resultat och erfarenheter projektet givit.

Om projektet fått beviljning på över 20 000 euro (gäller beviljningar från 2014 eller tidigare) ska räkenskaperna intygas av godkänd/auktoriserad revisor.

Förhandsvisning av slutrapporten för NORDBUK stödprogrammet (pdf)

Redovisning

För bidrag på upp till 30 000 euro krävs ingen revision av projektets räkenskaper. För bidrag på över 30 000 euro skall räkenskaperna revideras och intygas av en registrerad, godkänd eller auktoriserad revisor.

Särskild revision krävs inte för projekt där bidragsmottagaren är en institution som rapporterar direkt till Nordiska ministerrådet.

En detaljerad revisionsvägledning hittar du här.

Bidragsmottagaren skall inte sända originalkvitton till Nordisk kulturkontakt. Kontraktet, räkenskaperna och kvitton bör sparas i så många år som det föreskrivs av myndigheterna i bidragsmottagarens domicilland. Kvittona kommer även att behövas vid de stickprov som Nordisk kulturkontakt kommer att utföra.

Ändringar i projekt

Beviljningen ska användas till det ändamål och inom den tidsram som uppgivits i ansökan. Om planerna förändras i förhållande till ansökan måste du kontakta Nordisk kulturkontakt om detta och få ändringarna godkända. Ifall förändringar görs i projektet utan att Nordisk kulturkontakt på förhand godkänt dem kan du bli helt eller delvis återbetalningsskyldig för beviljningen. Anmoda om ändringar i projektet via Korrespondens-funktionen i ditt användarkonto. 

Kommunikation

Alla projekt som fått stöd genom Nordisk kulturkontakt ska tydligt kommunicera detta genom att publicera det aktuella stödprogrammets logo i skriftligt informationsmaterial, på webbsidor och dylikt. Logo för respektive stödprogram finns här.

Använd gärna #nordiskkulturkontakt när du gör inlägg om ditt projekt i sociala medier.

Nordisk kulturkontakt tar också gärna emot information eller inbjudan per e-post inför projektets premiär eller motsvarande.

Det går också bra att sända in bildmaterial eller liknande från projektet, både medan det pågår och i samband med att slutrapporten sänds in. Skicka materialet via Korrespondens-funktionen i ditt användarkonto. 

PR-riktlinjer

1. Om denna guide

Framgångsrikt mediearbete gynnar ditt projekt genom att sprida information om projektet till allmänheten och på detta sätt skapa publik.
Dessutom – när folk känner till dig och ditt projekt kan de ta kontakt med dig och föreslå samarbete, andra projekt, finansieringsmöjligheter och så vidare.
Den här guiden ger dig idéer och inspiration om hur du kan arbeta med medier och pr för att sprida information om ditt projekt.

2. Ditt projekt

Om du tror att ditt projekt kan vara intressant för en större publik rekommenderar vi att du tar kontakt direkt med lokala eller nationella medier.
Innan du tar kontakt, tänk igenom frågor som exempelvis:

 • Vad handlar projektet om? Har det stor samhällsrelevans och/eller koppling till ett aktuellt ämne?
 • Vad är målet?
 • Vem gör projektet?

3. Kontakta media

Ring eller mejla tidningen och/eller radio-/tv-kanalen och berätta för dem om ditt projekt:

 • Beskriv kort ditt projekt (= vad handlar det om?)
 • Målet (= varför gör du projektet?)
 • Producenterna (= teamet)
 • Var får du resurser från (t.ex. finansiering)

Fråga om de är intresserade av att besöka ditt team och kanske skriva en artikel om projektet. Var inte blyg! Särskilt i mindre städer och orter är medierna ofta intresserade av lokala händelser och kulturella projekt.

4. Att skriva ett pressmeddelande

Om du vill ta kontakt med flera medier samtidigt är det en bra idé att skriva ett pressmeddelande om projektet.
Använd upplägget med den viktigaste informationen och som har störst nyhetsvärde  först (i rubriken och i texten).
Även om journalisten bara läser ingressen ska han/hon få grepp om de viktigaste punkterna.
Pressmeddelandet ska innehålla:

 • Kort beskrivning av projektet (= vad handlar det om)
 • Vad är målet (= varför är projektet intressant och varför gör du det)
 • Vem gör projektet (= beskrivning av teamet)
 • Var får du resurser från (t.ex. finansiering)

Sprid pressmeddelandet till medierna via e-post. En bra tid att skicka pressmeddelanden är tidigt på morgonen. När du skickar ett pressmeddelande till flera journalister, använd hemlig kopia så att mottagarna inte ser alla adresserna. Bifoga bilder av projektet som bilagor om du har några.

5. Att skriva en artikel

Du kan också själv skriva en artikel om ditt projekt.
Kom ihåg att först ta kontakt med tidningen eller tidskriften och fråga om de är intresserade av att publicera din artikel.
Några medier kommer att föredra att besöka dig och själva skriva artikeln, men särskilt mindre tidningar och tidskrifter kan uppskatta att få en färdig artikel.
Kom ihåg att skicka bilder tillsammans med texten.