Hjälp och FAQ

Här hittar du svar på generella frågor om våra olika stödprogram. För info som är specifik för de olika programmen, så kan du läsa mer om dem på deras egna sidor.

Generellt

 • När ska jag senast skicka in min ansökan?

  Ansökan ska senast skickas in kl. 15:59 finsk tid på sista ansökningsdagen via det elektroniska ansökningssystemet. Bor du i en annan tidzon så uppmanar vi dig att kolla vilken tid som gäller för dig. Nordisk kulturkontakt tar inte emot försenade ansökningar.

 • Kan vi ansöka samtidigt från flera stödprogram vid Nordisk kulturkontakt? 

   

  Vi rekommenderar att alla kostnader inom projektet samlas i en enda ansökan till Nordisk kulturkontakt. Till exempel kan alla resekostnader ingå i ansökan till Kultur- och konstprogrammet.

 • Kan jag söka stöd från andra nordiska organisationer?

  Det är möjligt att också söka stöd från andra samnordiska institutioner och organisationer för samma projekt.

  Om du överväger att söka stöd från flera organisationer inom det officiella nordiska samarbetet kan det samlade beloppet som du ansöker om från organisationerna inte överstiga 85 % av projektets totala kostnader.

  Stöd kan till exempel sökas både via Nordisk kulturkontakt och Nordisk Kulturfond för samma projekt, men var noggrann med att rikta in din ansökan mot det specifika stöd du söker.

 • Kan jag få veta om mitt projekt har fått bidrag före beviljningsmeddelandet sänds ut?

  Nej. Alla beslut tas av experterna, och beviljnings- eller avslagsmeddelande skickas ut samtidigt till alla sökande.

 • För hur lång tid kan stöd beviljas?

  Detta kan skilja sig från program till program, men den maximala längden är beviljningsåret plus två efterföljande kalenderår, om programmet inte begränsar tiden till en kortare period. Se informationen för respektive program.

 • Är medborgarskap eller bosättningsland avgörande för min ansökan?

  Det är landet du bor i nu som räknas, inte ditt medborgarskap. Till exempel kan en sökande som är norsk medborgare, men som bor i Tyskland, inte räknas som nordisk. Detta gäller även tvärtom – exempelvis kan en tysk medborgare räknas som nordisk om denna bor i ett nordiskt land.

 • Räknas Färöarna, Grönland och Åland som länder i stödsammanhang?

  Absolut. I vårt sammanhang räknas Grönland, Färöarna och Åland som nordiska länder och kan inleda eller ingå i projekt precis som de andra fem länderna.

 • På vilka språk kan ansökan lämnas in?

  Kultur- och konstprogrammet, stödprogrammet Norden 0–30 och Volt: ansökningsblanketterna finns på svenska och engelska. Förutom de två språken kan du fylla i dem på danska, norska, finska, isländska, färöiska eller grönländska.

  Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur (mobilitetsstöd, nätverksstöd och stöd till residenscentra): ansökningsblanketterna finns endast på engelska och ansökningen ska skrivas på engelska.

 • När skall jag ansöka om nätverksstöd och när stöd från Kultur- och konstprogrammet?

  Du skall söka om nätverksstöd när du har som avsikt att under en längre tidsperiod utveckla nya samarbeten, utväxla erfarenheter och kunskap med andra aktörer inom konst- och kulturfältet.

  Om du planerar ett seminarium, en konferens, en produktion eller ett liknande arrangemang, som dessutom är öppet för en bredare publik än de fasta partnerna i ett nätverk, skall du söka stöd från Kultur- och konstprogrammet.

 • Varför frågar ni oss ansökande om jämställdhet, hållbarhet och inkludering av barn och unga?

  Dessa tre områden är så kallade horisontella perspektiv som ingår i Nordiska ministerrådets strategi. De räknas formellt inte som kriterier, utan är främst ett sätt för oss att mäta hur dessa perspektiv syns i nordiska och baltiska samarbetsprojekt.

Innan ansökan

 • Vad förväntas av en budget?

  Huvudregeln för budgeten är att intäkterna och utgifterna behöver vara i balans. Dessutom ska alla utgifter som anges i budgeten vara nödvändiga för projektets genomförande. Alla belopp ska uppges i euro.

  Vi rekommenderar att du använder vår detaljerade budgetbilaga som mall och med hjälp av den tydliggör vilka kostnader vårt stöd ska användas för. Du hittar budgetmallen på de programspecifika sidorna.

 • Vad betyder "in kind-finansiering"?

  In kind-finansiering innebär att värdet av varor eller tjänster omräknas till pengar i projektets budget. Ett exempel på detta är frivillig arbetstid. Beräkningarna över arbetstid ska specificeras i ansökningens budget, och summan måste kunna anses som rimlig för genomförandet av projektet.

  In kind-poster på intäktssidan skall balanseras med motsvarande utgifter.

 • Kan jag ansöka om stöd till projektaktiviteter som redan har börjat?

  Nej. Nordisk kulturkontakt kan inte stödja projektaktiviteter retroaktivt. Aktiviteterna får tidigast påbörjas efter att beslut om ansökan har fattats och sänts ut till den sökande. Detta tar cirka åtta till tio veckor efter deadline. Det tidigaste startdatumet för ditt projekt kan du se i ansökningsformuläret.

 • Vad räknas som administrativa kostnader?

  Programmen kan bevilja bidrag till den sökandes egna administrationskostnader. Detta förutsätter att kostnaderna har direkt koppling till projektet och är nödvändiga för att det ska kunna genomföras. Administrativa kostnader kan vara hyra eller materialkostnader.

  Stöd beviljas inte för driftskostnader till reguljär verksamhet och återkommande evenemang.

 • Måste jag ha alla mina samarbetspartners klara då jag ansöker om bidrag?

  Stor vikt läggs på projektets samarbetsdimension när experterna går igenom ansökningarna. Minimikravet för den geografiska spridningen av bekräftade projektpartners skall uppfyllas i ansökan. Samarbetet utvärderas också kvalitetsmässigt.

 • Kan jag få stöd till ett projekt som har kommersiell potential?

  Projektet kan ha kommersiell potential, men stöd kan inte ansökas för att skapa vinst. Överskott krävs tillbaka efter slutrapporteringen.

Under projektets gång

 • Jag måste göra ändringar i mitt projekt. Hur gör jag?

  Om du måste göra ändringar i budgeten, i tidplanen eller i projektets innehåll, ska du be Nordisk kulturkontakt att godkänna dem innan du gör ändringarna. Beskriv ändringarna och skicka dem till oss genom korrespondensfunktionen i projektets användarkonto, så besvarar vi din förfrågan så fort vi kan.

 • Hur får jag stödet?

  När du loggar in på din profil ska du gå in på din beviljning för att acceptera kontrakten och fylla i dina bankuppgifter som du sedan skickar in. När rådgivaren har accepterat begäran får du besked. Efter godkännandet utbetalas stödets första del cirka två veckor senare.

 • Varför kräver Nordisk kulturkontakt bankverifikation?

  Nordisk kulturkontakt har från och med år 2021 introducerat ett verifikationssystem beträffande utbetalningar av beviljade medel. Detta gör vi för att försäkra oss om att beviljningen rekvireras till rätt mottagares konto. Bidragsmottagaren ska kontakta sin egen bank för att få ett verifikationsbrev (Bank verification letter, BVL). Detta laddas upp som pdf-fil i samband med rekvisitionen via portalen.

  Verifikationsbrevet ska innehålla:

  • Stödmottagarens namn, adress, CVR/organisationsnummer och bankkonto inklusive IBAN och BIC.
  • Bankens namn och adress, CVR/organisationsnummer
  • Kontaktperson på banken om vi behöver kontakta dem
  • Datum för verifikation av bankkonto
  • Brevet ska vara underskrivet eller stämplat av banken

  Brevet ska bifogas på engelska eller skandinaviska till den första rekvisitionen via portalen. Man kan också använda sig av en EU-mallblankett som banken kan stämpla.

  Vänligen observera att om du byter bankkonto under projektets gång ska du skicka ett nytt verifikationsbrev.

 • I hurdana rater betalas stödet ut?

  För summor upp till 30 000 € utbetalas 85 procent av stödet vid den första rekvisitionen. Efter godkänd slutrapport utbetalas de sista 15 procenten av stödet.

  För summor över 30 000 € utbetalas 45 procent vid den första rekvisitionen, därefter 40 procent efter godkänd statusrapport och återstående 15 procent efter godkänd slutrapport.

 • I vilket skede ska jag lämna in en statusrapport?

  När du uppskattar att ditt projekt kommit halvvägs är det dags att rapportera om projektets status.

  Blanketten för statusrapporter hittar du i ansökningsportalen.

 • Var kan jag hitta projektkontraktet?

  När du loggar in på ditt användarkonto kan du vid det ifrågavarande projektet hitta en blå ruta med texten ”Rekvisition”. Klicka på rutan och gå vidare.

Efter projektet

 • Vad förväntas av räkenskaperna?

  Vi vill se en slutgiltig översikt av intäkter och utgifter. Du måste inkludera hela bidraget från Nordisk kulturkontakt även om den resterande delen ännu inte är utbetald. Om du till exempel har använt vår budgetbilaga kan du lägga till en extra kolumn med faktiska belopp.

  För bidrag över 30 000 € ska räkenskaperna vara intygade av en godkänd/auktoriserad revisor. Kraven på redovisning finns här.

  För mobilitetsstöd ska du inte lämna in någon särskild ekonomisk redovisningsbilaga, detta eftersom stödet beviljats enligt fasta rater och redovisas enligt desamma.

 • Ska jag bifoga kvitton till slutrapporten?

  Nej, men du skall spara dem i fem år och vara beredd på att redovisa för dem vid ett eventuellt stickprov. Nordisk kulturkontakt utför årligen ett antal stickprov bland redovisade projekt.

 • Hur snabbt betalas stödet ut efter inlämnad rapport?

  Efter godkännandet av slutrapporten utbetalas sista delen av bidraget inom två veckor.

 • Jag/vi hinner inte skriva rapporten klar till deadline. Kan rapporteringen skjutas upp?

  Du kan ansöka om förlängning av tidsfristen i ansökningsportalen. Skriv ett meddelande i korrespondensfunktionen inne på din sökandeprofil och beskriv situationen kring varför du måste skjuta upp rapporteringen. Förfrågningar behandlas fortlöpande.

Ansökningsportalen

 • Jag har glömt mitt användarnamn och lösenord. Vad gör jag?

  Du kan få ett nytt lösenord eller kontrollera ditt användarnamn genom att använda ’Glömt användarnamn/lösenord’-funktionen på inloggningssidan.

  Du får ett e-post meddelande med en länk där du kan nollställa ditt lösenord. Om du inte får länken per e-post – kontrollera först om det hamnat i din skräppost. Kontakta annars program@nordiskkulturkontakt.org.

  Om du senare vill byta lösenord kan du också göra det i ditt användarkonto.

 • Jag önskar att lägga till en medlem i min grupprofil. Hur gör jag?

  Alla som ingår i ansökan till mobilitetsstöd ska namnges vid registreringen av grupprofilen i ansökningsportalen. Efter att profilen skapats går det inte att redigera i gruppens sammansättning.

 • Jag är inloggad, men programmet som jag söker syns inte. Varför?

  När du skapar en profil ber vi dig välja om du vill registreras som en grupp, organisation eller individ. Valet filtrerar fram de program som du har rätt att ansöka om enligt profilen. Det går inte att byta ansökartyp i efterhand. Om du tidigare har skapat ett individkonto, men nu ska söka på uppdrag av en organisation, måste du skapa ett nytt konto för just det projektet.

  Alla program öppnar för ansökningar cirka en månad innan varje deadline. Efter ansökningstiden löpt ut syns ansökningsomgången inte längre i portalen.

 • Jag är inloggad på min profil, men jag ser inte min ansökan. Varför?

  Du kan skapa flera användarprofiler med samma e-postadress. Kolla att du har loggat in med rätt profil. Du kan få tillsänt en översikt över alla användarnamn kopplade till din e-postadress genom att klicka på “Glömt användarnamn” på ansökningsportalen och fylla i din e-postadress. Om det inte går att lösa, kontakta program@nordiskkulturkontakt.org

 • Jag har fler frågor – vart vänder jag mig?

  Om du har ytterligare frågor får du gärna kontakta våra stödprogramrådgivare genom korrespondensfunktionen i ansökningsportalen. Alternativt kan du hitta våra kontaktuppgifter på vår webbsida eller skicka ett e-postmeddelande till program@nordiskkulturkontakt.org.

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan