Application

Riktlinjer till ansökare

Alla stödprogram inom Nordisk kulturkontakt har bestämda ansökningsperioder. De webbaserade ansökningsblanketterna öppnas en månad före sista ansökningsdag. Nordisk kulturkontakt tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

För att sända in en ansökan behöver du först registrera ett användarkonto. Efter detta kan du logga in, fylla i och sända in ansökan online. Du behöver inte skriva hela ansökan på en gång, utan kan spara det du skrivit och fortsätta senare under hela ansökningsperioden.

De olika stödformerna har olika bedömningskriterier och regler, läs därför noggrant vad som gäller för det aktuella stödet innan du fyller i blanketten. De flesta stödformerna kräver att en separat budget bifogas. 

Efter att du sänt in din ansökan får du en bekräftelse per e-post om att Nordisk kulturkontakt mottagit den. Bekräftelsen samt din ansökan finns också sparade i ditt användarkonto. 

Ansök nu

 

Hur ansöker man om stöd?

1
Välj ett stödprogram
2
Se ansökningstider
3
Skapa användare & ansök
4
Om beviljat, acceptera kontraktet
5
Skriv projektrapport

Upprätta ett användarkonto för att få tillgång till de elektroniska ansökningarna:

ANSÖKNING/REGISTRERING >

Om du har tekniska problem eller är du osäker på om ditt projekt uppfyller programmets kriterier? Så skriv till oss:

KONTAKT >

 

Exempel på ansökningsblanketter

Ansökningsblanketterna publiceras i det elektroniska ansökningssystemet först när ansökningstiden börjar.

Nedan finner du exempel på ansökningsblanketter för olika typer av stöd i PDF format. Det lönar sig att se igenom dem och börja samla material till din ansökning i god tid.

Du skall fylla i ansökningsblanketten elektroniskt och sända in den via ditt användarkonto. Nordisk kulturkontakt accepterar inte ansökningar per e-post eller i pappersformat.

Volt [PDF]
NORDBUK stödprogram [PDF]
Kultur- och konstprogrammet [PDF]
Stöd till residenscentra [PDF]
Nätverksstöd: Långvarigt nätverksstöd [PDF]
Nätverksstöd: Kortvarigt nätverksstöd [PDF]
Mobilitetsstöd [PDF]

Felsökning

Användarnamn och lösenord

Du kan skapa flera användarnamn med samma e-postadress.

Välj ett säkert lösenord med både stora och små bokstäver samt nummer eller specialtecken. Ge aldrig lösenordet till en tredje part.

Om du vill byta lösenord kan du göra det på ditt användarkonto.

Problem att logga in?

Glömt lösenord eller användarnamn

Du kan få ett nytt lösenord eller kontrollera ditt användarnamn genom att använda 'Glömt användarnamn/lösenord'-funktionen på inloggningssidan. Du får en e-post med en länk där du kan nollställa ditt lösenord. Om du inte får länken per e-post – kontrollera först om det hamnat i din skräppost. Kontakta annars program@nordiskkulturkontakt.org.

Ansökartyper i användarkontot

När du registererar ett användarkonto ska du välja individ, grupp eller organisation.

Individ: sökande är en fysisk person. En eventuellt beviljning kommer att betalas ut till denna individ. Denna ansökartyp ska inte användas om projektets initiativtagare är en organisation. Denna ansökartyp kan inte användas för NORDBUK stödprogram.

Grupp: sökande är en grupp av fysiska personer som tillsammans söker stöd. Denna ansökartyp kan användas för Mobilitetsstöd eller för projekt där den sökande parten till exempel är en tillfällig grupp utan organisations- eller registreringsnummer. Observera dock att gruppmedlemmar inte är samma sak som partners i projektet.

Organisation: sökande är en organisation (institution, förening, företag, myndighet eller liknande) med ett organisations- eller registreringsnummer. Denna ansökartyp kan inte användas för Mobilitetsstöd.

Det går inte att byta ansökartyp i efterhand.

 

Lägga till gruppmedlem

Alla gruppmedlemmar i den ansökande gruppen ska namnges vid registreringen. Gruppen kan redigeras ända tills du skapar en ansökan. Efter att en ansökan är skapad går det inte att redigera i gruppens sammansättning. 
För att formuläret där du lägger in alla gruppmedlemmar i användarkontot ska fungera måste du tillåta Java Script.

 

Kontaktperson

Ansökningar från grupper eller organisationer måste ha en kontaktperson. Denna ansvarar för projektets administration i förhållande till Nordisk kulturkontakt. Kontaktpersonen ansvarar för budget och andra ekonomiska angelägenheter, information till Nordisk kulturkontakt om eventuella ändringar i ansökan eller projektet, godkännande och undertecknande av Nordisk kulturkontakts kontrakt samt återrapportering.

Om kontaktpersonen byts ut under projektets gång måste detta omgående ändras i användarkontot, under "Mitt konto".

Att fylla i en ansökan

En sökande kan endast sända in en ansökan per stödprogram och ansökningsomgång.

Så länge du inte har sänt in ansökan kan du alltid gå tillbaka och ändra det du skrivit.

Ansökans språk

Ansökningsblanketterna finns på svenska och engelska. Du kan fylla i dem på danska, norska, svenska, finska, isländska, färöiska, grönländska eller engelska.

Valuta och siffror

Belopp och budget ska anges i Euro. Använd inte mellanslag, punkt eller kommatecken, endast sammanhängade siffror såsom “1000”. I blankettens budgetformulär ska du skriva ”0” i de fält som inte är relevanta för just din budget.

Bilagor

Beslut om ansökan grundas primärt på informationen i ansökningsblanketten och eventuell obligatorisk budgetbilaga. Det betyder att all väsentlig information om projektet ska lämnas här och inte i andra bilagor.

Nordisk kulturkontakt förutsätter att budget- och textbilagor är i pdf-format.

Budget
Många stödformer kräver att du laddar upp en bilaga med projektets budget till din ansökan. Budgeten ska specificera både intäkter och utgifter i projektet. Alla belopp ska uppges i Euro. Du kan hitta en schablon för budgetbilaga här (på engelska).

Beslutsprocessen

 

Nordisk kulturkontakt administrerar ansökningarna och står för all kontakt med de sökande, men det är externa sakkunniggrupper som fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas och med vilket belopp. Undantaget är ansökningar till NORDBUK stödprogram, som behandlas av Nordisk kulturkontakts programrådgivare och direktör och beslutas av NORDBUK.

Programrådgivarna kontrollerar att ansökningarna fyller grundkriterierna, till exempel gällande antalet nordiska deltagare, och att man har en realistisk budget. Efter detta sänds ansökningarna vidare till respektive stöds sakkunniggrupp för bedömning.

Det är alltid flera sakkunniga som läser en ansökan och bedömer den enligt programmets bedömningskriterier. Det finns inga kvoter för länder, konstområden eller dylikt utan alla beslut baseras på projektens kvalitet i förhållande till kriterierna.

De sakkunniga är själva professionellt verksamma inom konst- och kulturfältet samt bosatta i olika nordiska länder och områden. Bland de sakkunniga för nätverks-, mobilitets- samt residensstöd finns också representanter från de baltiska länderna.

De sakkunniga utses av Nordiska ministerrådet efter förslag från respektive land/områdes kulturministerium eller liknande. Sakkunniggrupperna ska ha kompetens att bedöma ansökningar från alla konst- och kulturfält. Mandatperioden är tre år.

Alla ansökningar behandlas sakligt och opartiskt. Ifall en sakkunnig är jävig deltar han/hon inte i behandlingen av den ansökan som jävsituationen gäller. Jävet antecknas i protokollet och/eller beslutet om ansökan.

RELATERADE LÄNKAR