Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att förstärka det nordiska samarbetet inom kulturfältet och öka kännedomen om nordisk kultur i Finland. Vår vision är att alla skall kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor. Vår strategi som fokuserar på bildning, mångfald och tillgänglighet leder upp mot Nordiska ministerrådets Vision 2030.

De strategiska fokusområdena i Nordisk kulturkontakts strategi är bildning, mångfald och tillgänglighet.

 

Verksamheten består av tre olika delar: stödprogramsadministration, bibliotek och kulturevenemang. Viktiga målgrupper är kultur- och konstaktörer i Norden och Estland, Lettland och Litauen, kultur- och samhällsintresserade finländare samt finländska skolor, daghem och universitet.

Stödprogram

Vi administrerar Nordiska ministerrådets stödprogram för kultursamarbete. Stödprogrammen är indelade enligt målgrupp. Vissa stödformer är riktade enbart till professionella aktörer inom kulturbranschen, men vi stöder även projekt som på bredare front bidrar till att stärka den nordiska dimensionen på kulturfältet och i samhället. Via de stödprogram vi administrerar delas det årligen ut närmare 5 miljoner euro. Läs mer om stödprogrammen.

Bibliotek

Nordisk kulturkontakts specialbibliotek på Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors är Finlands enda nordiska specialbibliotek med såväl skönlitteratur som facklitteratur, tidningar och film på alla de nordiska språken. Biblioteket, som också har ett stort utbud av barn- och ungdomslitteratur, har över 50 000 besökare årligen. Biblioteket ordnar regelbundet gruppbesök och verkstäder för både dagisbarn, grundskoleelever, gymnasister och högskolestuderande med målet att göra Norden och nordisk litteratur mera bekant för eleverna. Läs mer om biblioteket.

Evenemang

Nordisk kulturkontakt ordnar också kulturevenemang där vi lyfter fram kultur från de övriga nordiska länderna i Helsingfors. Största delen av våra evenemang ordnas i TING-salen som finns i anslutning till vårt nordiska specialbibliotek på Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors. Vi samarbetar regelbundet med kulturinstitutioner i Helsingfors och det övriga Finland.  I vårt program finns både litteratur, film, bildkonst, musik och i bland också drama representerat. Dessutom ordnar vi i samarbete med projektet Norden i Fokus Finland debatter och seminarier kring aktuella samhällsfrågor. Läs mer om evenemangen.

Historia

Nordisk kulturkontakt etablerades 2012 då två nordiska institutioner i Helsingfors gick samman. Den nya institutionens skandinaviska namn var Kulturkontakt Nord fram till februari 2017.

Den sammanslagna organisationen fick sitt namn av den ena tidigare institutionen, Kulturkontakt Nord, som låg på Sveaborg. Den institutionen grundades 2007 för att administrera Nordiska ministerrådets stödprogram för kultur. Dock har det funnits officiell nordisk kulturverksamhet på Sveaborg redan från 1978.

Den andra tidigare institutionen hette Nifin, Nordens institut i Finland. Dess uppgift var att arrangera kulturevenemang och att driva ett nordiskt bibliotek. Nifin grundades 1997 och var verksam på Kajsaniemigatan under 15 år.

Läs mer om det nordiska samarbetet på Nordiska ministerrådets webbplats.