Helsingfors i topp i fråga om biblioteksbesök i Norden

08.02.2018

En ny rapport från Nordiska Ministerrådet, State of the Nordic Region, analyserar nyckeltal från de nordiska länderna och jämför dessa över gränser och regioner. Siffrorna visar att när det kommer till kulturella möjligheter och kulturkonsumtion ligger svenskarna i toppen i Norden

I förhållande till biblioteksbesök är det sammanlagt de tre nordiska huvudstäderna, Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn, som har flest biblioteksbesökande. Helsingfors har 6,3 miljoner biblioteksbesök på 37 bibliotek, Stockholm har 6 miljoner besök till 45 bibliotek, Köpenhamn har 4,6 miljoner besök till 20 bibliotek. Oslo har bara 20 bibliotek och är också den huvudstadsregion med minsta antalet besök med bara 2,5 miljoner om året.

Stockholm och Köpenhamn har flest museer

När det kommer till museer är Sverige klart de största i Norden. Stockholm och Köpenhamn har flest museer – och flest antal besökande på dem – bland alla nordiska städer.

Den sydsvenska och storköpenhamnska regionen skiljer ut sig som Nordens musei-metropol: Köpenhamn, Helsingör och Fredensborg samt Malmö och Helsingborg har samlat sett 5,5 miljoner besökande om året. Det är mer än någon annan region i Norden.

Men Stockholm är den enskilda staden som har flest museer – och flest besökande på dem. Faktiskt har de stockholmska museerna hela tre gånger så många besökande som de köpenhamnska och dubbelt så många som regionen kring Köpenhamn.

Många biografer, men färre biografbesökare

Sverige är också det land i Norden där det finns klart flest biografer – hela 418 biografer fördelat över hela landet. I jämförelse har Norge 201 biografer medan Island bara har 15 biografer. Men jämförs antalet biografer med invånarantalet är det dock Island som relativt sett har flest biografer; 0,45 per 10 000 invånare, dock starkt följt av Sverige med 0,42 per 10 000 invånare och Norge med 0,39 per 10 000 invånare.

På andra sidan är svenskarna efter när det kommer till antal biografbesökare. Sverige har i genomsnitt 1,8 biografbesök per invånare och år. I jämförelse går islänningarna i genomsnitt på bio 4,2 gångar per år. Det är en bra bit före norrmännen som tar andraplatsen med 2,5 besök per år, följt av Danmark med 2,3 besök per år. Finland tar sistaplatsen med 1,6 besök per invånare och år i genomsnitt.

State of the Nordic Region utkommer vartannat år och bidrar med en sammanställning av kunskap och information som ger ett helhetsperspektiv på utvecklingen i Norden och hjälper nordiska beslutsfattare att forma ny politik. Rapporten lyfter fram och förklarar framgångar och utmaningar på viktiga samhällsområden. Detta är nordiskt samarbete när det är som absolut bäst, säger Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Dafinn Høybråten.

State of the Nordic Region är utarbetat av Nordregio, Ministerrådets forskningscenter för regional utveckling och planering, och kapitlet om kultur är utfört i samarbete med Kulturanalys Norden.

Rapporten kan du ladda ner här