Volt

Volt

Kultur- och språkprogram för barn och unga.

Vem kan söka?

Alla som är verksamma inom kultur- och undervisningsfältet. T.ex. individer, organisationer, institutioner, föreningar, grupper, o.s.v.

Projektet skall genomföras i samarbete med minst tre nordiska länder. Dvs. mellan Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och/eller Åland.

Den sökande skall vara hemmahörande i Norden, och projektet ska genomföras i ett till flera av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland eller på Åland.

Projektet får ha partners som inte är hemmahörande i Norden, men programmet kan inte stå för kostnader förknippade med dessa. 

Vad kan stöd sökas för?

Projekt som är till för barn och unga upp till 25 år och där deras eget kulturella och konstnärliga skapande samt delaktighet står i fokus.

Projekt som bidrar till barn och ungas nyfikenhet och förståelse för andra nordiska länders och områdens språk och kultur.

Projekt som i sin helhet speglar samhällets mångfald vad gäller kön, könsidentitet och -uttryck, kulturell och etnisk bakgrund och funktionsförmåga.

Stöd beviljas till den konstnärligt orienterade kulturens alla områden såsom film, litteratur, scenkonst och bildkonst, kulturarv med flera förutsatt att alla övriga bedömningsgrunder uppfylls.

Programmet stöder inte:

  • idrottsaktiviteter
  • studieresor eller stipendier som avser undervisning
  • scoutverksamhet
  • politiska aktiviteter
  • kommersiella projekt eller kommersiell verksamhet som syftar till att skapa ekonomisk vinst
  • projekt som har påbörjats innan beslut om ansökan har fattats och sänts ut till den sökande. Det exakta tidigaste startdatumet kan ses i ansökningsformuläret.

Projektets ekonomi

Det kan sökas stöd mellan 10 000 och 70 000 €. Det ska finnas minst 30 % medfinansiering.

Det är möjligt att också söka om stöd från andra samnordiska institutioner och organisationer, såsom Nordplus eller Nordiska Kulturfonden, för samma projekt, men det totala ansökta beloppet från nordiska stödformer får inte överstiga 85 % av budgeten.

Bedömningskriterier

Volt ska i huvudsak främja nordiska möten och samarbete genom kultur och språkförståelse i Norden. Stor vikt läggs på ungas eget skapande, delaktighet och medbestämmande i projektet samt hur projektet har förankrats bland barn eller unga. Vidare bedöms de pedagogiska metoderna och processerna som projektet använder för att nå sina mål.

Bedömningen är uppdelat i dimensioner och förstås på följande sätt:

Projektets barn- och unga dimension Programmet stödjer projekt som är till för barn och unga upp till 25 år. I bedömningen läggs stor vikt på att hitta projekt som involverar målgruppen i projektets alla delar i så hög grad som möjligt. Sökande själv behöver inte vara ung, men ska representera en verksamhet som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Projektets samarbetsdimension En bedömning görs om hur projektet bidrar till gemensamt skapande, nätverk och/eller annat utbyte mellan nordiska barn och unga. Projektets ambitioner att bidra till långsiktiga och nya samarbeten beaktas som betydelsefulla.

Projektets nordiska dimension Projektet skall främja nordiska möten och samarbeten. Projektet skall bidra till växelverkan mellan aktörer från minst tre nordiska länder. Projektet skall genomföras i något eller några av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland eller på Åland.

Projektets språkdimension Projektet och dess aktiviteter ska bidra till ungas förståelse för nordiska språk och främja intresse för och nyfikenhet på den nordiska språkmångfalden och kommunikation över språkgränser. I denna dimension kan faktorer som språk som arbetsverktyg, som konstnärligt uttryck, som särskild tematik, som identitetsmarkör eller kulturbärare räknas in.

Överordnad strategisk riktning Nordisk kulturkontakt beaktar alla ovanstående kriterier, samt styrdokumenten Nordiska ministerrådets strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013—2020 och Barn och unga: en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016—2022.

För att hitta svar på vanliga frågor om Volt, tryck här. (Sidan öppnas i ett nytt fönster)

Ansökningstider

Volt

Förhandsgranskning