Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet. 

Syftet med detta stöd är att konstnärsresidenscentra i den nordisk-baltiska regionen ska kunna ta emot professionella konstnärer och kulturutövare från andra nordiska eller baltiska länder. Residenscentrena ska kunna erbjuda konstnärerna vistelser med goda förutsättningar för koncentrerat arbete, möten med andra konstnärer samt möjliggöra kontakter med centrets omgivande konst- och kulturscen.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av residenscentra samt organisationer, institutioner och grupper som arbetar med nya initiativ inom residensverksamhet på konst- och kulturfältet.

Stödet är öppet för alla konst- och kulturfält.

Residensplatsen som ansökan gäller ska ligga i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige, Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)

Enskilda konstnärer och kulturutövare kan inte få stöd.

Vad får man stöd för?

Denna stödform ger residenscentra möjligheten att bjuda in konstnärer från andra nordiska och/eller baltiska länder till arbetsvistelse hos dem. Stödet täcker resekostnader, dagtraktamenten och andra residenskonstnärens direkta kostnader.

För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga för Stöd til residenscentra, se vänligen här.

Residenscentret väljer själv konstnärer utifrån sina egna kriterier. Det kan vara såväl enskilda konstnärer som mindre grupper.

Tidsram och och finansiering av stöd till konstnärsresidens

De residenscentra som har beviljats stöd får finansiering för att täcka kostnader som uppstår av den nordiska eller baltiska konstnärens arbetsvistelse på centret.

Ansökningen bör innehålla planer för minst två konstnärers arbetsvistelse på residenscentret. Vistelsens läng är inte begränsad, men det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur rekommenderar vistelser som varar i cirka 2-4 månader. 

Stöd kan beviljas upp till högst 50 000 euro. I tillägg till reseutgifter, dagtraktamenten och andra direkta kostnader som uppstår i samband med konstnärens residensvistelse, kan budgeten innehålla max. 10 % administrativa utgifter.

Residensen erbjuds möjlighet till en gemensam träff för utbyte av erfarenheter och diskussion om aktuella frågor inom området. Mötet arrangeras vartannat år.

Stöd till residenscentra kan sökas en gång om året.

Kvoter

Det finns inga kvoter för fördelning av bidrag till specifika länder/områden eller konstfält.

Bedömningskriterier

  • residenset bedriver regelbunden residensverksamhet för professionella konst- och kulturaktörer
  • residenset är en del av den samtida konstnärliga och kulturella kontexten
  • residenset har kapacitet att stöda stipendiaternas arbetsprocesser
  • residenset har kapacitet att arbeta med fler än en konstnär i taget och har ett dokumenterat samarbete med den lokala konstkontexten
  • residenset har en ambition att skapa kontakter inom den nordisk-baltiska regionen och med de internationella professionella utövarna inom konst- och kulturlivet

Ansökningstider

Stöd till residenscentra

Förhandsgranskning

Stöd till residenscentra - Granted projects