NORDBUK stödprogram

NORDBUK stödprogram

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén) är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet.

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål. Den främsta målsättningen med NORDBUK stödprogrammet är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga.

Målgruppen är barn och unga under 30 år i Norden.

Vad kan man söka stöd för?

Aktiviteter, där barn och unga själva deltar och har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av projektet.

Man kan söka stöd för:

 • aktiviteter som bidrar till utveckling av nordiskt samarbete mellan barn och unga
 • tidsbegränsade aktiviteter som till exempel seminarier, kurser, konferenser, läger, informationsmaterial och kulturella arrangemang
 • aktiviteter som sätter kulturella, politiska och sociala frågor i Norden på agendan
 • aktiviteter som bidrar till att skapa och upprätthålla nätverk, samt samarbete som främjar de övriga målsättningarna

Man kan inte få stöd till internationella projekt utöver samarbetsprojekt med Baltikum och nordvästra Ryssland. Bidrag kan dock beviljas till projekt som handlar om nordisk koordinering av ett internationellt arrangemang.

Det ges heller inte bidrag till projekt där barn är endast med som publik.

Stöd ges inte till projekt som har påbörjats före ansökningsfristen utlöpt.

Vem kan söka?

Bidrag beviljas till organisationer, nätverk och andra juridiska personer, som består av eller arbetar med barn och unga såväl på national, regional som lokal nivå.

Den ansökande ska vara hemmahörande i Norden och ha administrativ kapacitet att hantera bidraget.

Ansökande kan vara:

 • Barn- och ungdomsorganisationer
 • Ungdomsklubbar och -center
 • Vänskapskommuner och liknande
 • Elev- och studentorganisationer
 • Elevgrupper

Bidrag beviljas inte till idrottsorganisationer, fackliga organisationer eller till privata personer.

Belopp

Det kan ansökas om stöd mellan 7 500 - 25 000 €. Det ska finnas minst 15 % annan finansiering, vilken kan bestå av in kind-finansiering, det vill säga ideellt arbete eller dylikt.

Maximalt 85 % av projektet kan finansieras med samnordiska medel (till exempel Nordiska kulturfonden, NordPlus etc.)

 

 

 

 

 

Bedömningskriterier

1. Den nordiska dimensionen


Bidrag ges till aktiviteter som:

 • utarbetas av likvärdiga parter från minst tre nordiska länder

eller

 • utarbetas av likvärdiga parter från två nordiska länder ifall den ena parten i aktiviteterna/projektet är från Åland, Färöarna, Grönland, Island eller nordkalottområdet (med Nordkalotten avses i detta sammanhang Nordland fylke, Troms fylke och Finnmark fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige och Lapplands län i Finland).

Härutöver kan samarbetet med de baltiska länderna och nordvästra Ryssland ingå i ansökningen.

I bedömningen av den nordiska dimensionen ingår också om projektet:

 • medverkar till att stärka en nordisk identitet
 • sätter fokus på ungas aktiva deltagande i samhällslivet i Norden
 • skapar förståelse och kunskap om det nordiska kulturarvet och historia.
 • skapar dialog som främjar öppenhet och inkludering 
 • ökar språkförståelse och kunskap om de nordiska språkens mångfald.
 • skapar samhörighet mellan barn och unga från de olika nordiska länderna

2. Barn och ungas generella deltagande, samt deltagande i demokratiska processer

Vid behandlingen av ansökningarna bedöms t.ex.:

 • huruvida aktiviteterna bidrar till barn och ungas aktiva och skapande deltagande
 • huruvida barn och unga tar det primära initiativet samt ansvaret för aktiviteterna och medverkar från idéutveckling till evaluering
 • huruvida aktiviteterna stimulerar ett demokratiskt deltagande och medverkar till att unga får inflytande / blir hörda
 • huruvida aktiviteten når ut till ett stort antal barn och unga och man ser gärna att aktiviteterna når en bredare målgrupp än enbart dem som direkt är involverade i aktivitetens genomförande

3. Inkluderingen av geografiska, kulturella, sociala och politiska minoritetsgrupper

Avser aktiviteter som:

 • når ut till marginaliserade unga/minoriteter
 • tillgodoser språkliga och kulturella minoriteter i Norden
 • har en bred geografisk täckning

Ansökningstider

NORDBUK stödprogram

08.09.2017 - 09.10.2017

Förhandsgranskning