Grants - FAQ - Mobility programme

Vanliga frågor och svar om Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Mobilitetsstöd

Kan jag ansöka om mobilitetsstöd för vistelse på annan ort i mitt hemland?
Nej. Mobilitetsstödet beviljas endast för vistelse i ett annat nordiskt eller baltiskt land än det du är bosatt i.

När ska jag söka mobilitetsstöd och när ska jag söka kortvarigt nätverksstöd?
Du skall söka mobilitetsstöd när du är en enskild person eller grupp som enbart skall genomföra en resa. De resandes professionella nätverk skall gärna kunna styrkas genom resan, men det är inte ett krav att resan är en del av ett förpliktande nätverk med fortlöpande eller planlagda aktiviteter. Resan får gärna vara ett inledande möte innan ett mer förpliktande nätverk upprättas. Du skall söka kortvarigt nätverksstöd när du och dina projektpartners önskar att upprätta ett mer förpliktande nätverkssamarbete varigenom planeras flera möten och andra aktiviteter under en längre tidsperiod (upp till ett år).

När kan jag tidigast påbörja min resa?
Den första möjliga resdagen är två (2) månader efter att ansökningsrundan stängts. Det tidigaste möjliga resedatumet kan ses i ansökningsformuläret.

Jag som individ har en firma/enskild organisation i mitt eget namn. Kan jag söka mobilitetsstöd som organisation?
Nej. Mobilitetsstöd kan endast beviljas för individer och grupper, icke organisationer. Användarkontot ska alltså vara registrerat som individ eller grupp för att du ska kunna ansöka/få mobilitetsstöd.

Mobilitetsstödet beviljas för en vistelse upp till tio dagar. Får min resa vara längre än den tiden?
Jo. Vistelsen är inte bunden till att vara endast tio dagar utan får vara längre. Då skall du bara ha annan finansiering för resten av vistelsen.

Kan jag ändra på tidpunkten för resan om det sker ändringar i projektet efter att jag lämnat in ansökan?
Genast när du vet att den ursprungliga resplanen ändras skall du kontakta programrådgivarna. Med tillräckliga motiveringar går det oftast att skjuta upp tidpunkten för resan, men det är viktigt att informera Nordisk kulturkontakt om dessa innan stödet rekvireras och används. Anmoda om ändringar i projektet genom Korrespondens-funktionen i ditt användarkonto.

Går det att byta ut deltagarna i gruppen som har fått mobilitetsstöd?
Nej. Beviljningen gäller uteslutande de sökande som är nämnda i den urpsrungliga ansökan. Om en gruppmedlem byts ut kan man inte överföra stödet till en annan person.
 

Kort- och långvarigt nätverksstöd

När skall jag ansöka om kortvarigt nätverksstöd och när stöd från Kultur- och konstprogrammet?
Du skall söka om nätverksstöd när du har som avsikt att under en längre tidsperiod utveckla nya samarbeten, utväxla erfarenheter och kunskap med andra aktörer inom konst- och kulturfältet. Om du planerar ett seminarium, en konferens eller liknande arrangemang som dessutom är öppet för en bredare publik än de fasta partnerna i ett nätverk skall du söka stöd från Kultur- och konstprogrammet.

Läs mera om skillnaden mellan nätverksstöd och projektstöd.

Vad betyder "egeninsats/in kind financing"?
In-kind finansieringen är en del av projektets finansiering och utgörs av varor eller tjänster istället för pengar. Ett exempel på detta är frivilligarbete eller arbetstid.
I projektets ekonomiska egenandel kan det ingå arbetstid. Beräkningarna över arbetstid skall specificeras i ansökningens budget, och summan måste kunna anses som rimlig för genomförandet av projektet.

Skall jag i långvarigt nätverksstöd ansöka om den totala 3-åriga summan eller om den årliga summa som jag önskar få varje år under en treårs period?
Du skall ansöka om den totala summa som du behöver under de tre åren.

Kan jag ansöka om fortsatt bidrag för mitt kortvariga nätverk innan jag avslutat projekt som jag tidigare fått bidrag till?
Nej. Du måste först avsluta det första projektet innan du kan ansöka om förlängning. Det finns dock inga garantier för att du får ett nytt bidrag.

Vad förväntas av en budget?
Huvudregeln för budgeten är att intäkterna och utgifter skall vara i balans. Dessutom skall alla utgifter som anges i budgeten vara nödvändiga för projektets genomförande. Alla belopp ska uppges i Euro. För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga, se vänligen här.

Stöd till residenscentra

Kan jag som individ ansöka om residensbidrag via KKN?
Nej. Residensprogrammet är ett tidsbegränsat program enbart för redan existerande residenscentra i Norden och Baltikum. Du kan däremot ansöka om residensvistelse direkt från residenscentren. Residensen besluter själva om ansökningskriterier och frister och har ansvaret för valet av residenskonstnärer.

Finns det fortfarande konstnärsresidens på Sveaborg?
Ja. Kontakta gärna HIAP för mera information. (www.hiap.fi)

Finns det några detaljerade krav för vilka kostnaderna skall vara? Kan exempelvis administrativa kostnader (elektricitet, internet, projektledarens lön etc.) räknas som en del av budgeten?
Stöd till residenscentra är avsett för att täcka kostnaderna för konstnärerna: resorna, logi, arvode och möjliga produktionskostnader för konstnären. Högst 10 % av budgeten kan räknas till administrativa kostnader.

Vad är procentandelen av egen finansiering (eget arbete)?
Det krävs ingen andel av egen finansiering för de huvudsakliga kostnaderna beträffande konstnärernas uppehälle, men det förväntas dock att residenscentret kan täcka största delen av de administrativa kostnaderna och övriga driftkostnader med egen finansiering.

Skall man innan ansökningsdatumet ha färdiga avtal med konstnärerna man söker stöd för?
Det krävs inte att konstnärerna skall vara bekräftade på tidpunkten för ansökan. Det är ofta så att konstnärerna blir valda i efterhand med hjälp av open call eller liknande sätt. Det går helt bra att skicka en ansökan utan att veta vilka konstnärer som kommer att inbjudas.

Det maximala stödet för residenscentra utgör 30 000 euro. Betyder det att det är det maximala stödet per år eller projektperiod eller är det maximala beloppet för tre år eller tre projektperioder?
30 000 euro är det högsta beloppet som kan ansökas med en ansökan. Det kan antingen sökas till en kortare eller en längre period (max tre år). Det betyder att man kan välja att söka stöd för den längsta möjliga perioden eller att söka om stöd årligen.

Om du inte hittar svar på dina frågor, vänligen kontakta stödprogramrådgivarna genom Korrespondens-funktionen i din sökandeprofil.