Grants - FAQ - General

Allmänna frågor och svar om Nordisk kulturkontakts stödprogram

När ska jag senast skicka in min ansökan?
Ansökan ska senast skickas in kl. 15:59 EET på sista ansökningsdagen via det elektroniska ansökningssystemet. Var uppmärksam på att ansökningssystemet följer finsk tid. I resten av Norden innebär tidsfristen t.ex. kl. 14:59 i Sverige, Norge och Danmark. Komihåg att granska vad tiden är i din tidszon. Nordisk kulturkontakt tar inte emot försenade ansökningar.

Jag måste göra ändringar i mitt projekt, vad skall jag göra?
Om du måste göra ändringar i budgeten, eller i projektets innehåll och omfattning, skall du anomda om att Nordisk kulturkontakt godkänner dem innan du gör ändringarna. Beskriv ändringarna och sänd dem till oss genom Korrespondens-funktionen i ditt användarkonto, så besvarar vi din förfrågan så fort vi kan.

Är det nationalitet eller bosättningsland som är avgörande?
Det är bosättningslandet som räknas. Till exempel en sökande som är nordisk medborgare men bor i Tyskland räknas inte som nordisk. Detta gäller även tvärtom: en annan än nordisk medborgare som bor i ett nordiskt land räknas som nordisk.

Vad förväntas av en budget?
Huvudregeln för budgeten är att intäkterna och utgifterna skall vara i balans. Dessutom skall alla utgifter som anges i budgeten vara nödvändiga för projektets genomförande. Alla belopp ska uppges i Euro. För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga, se vänligen här.  

Hur snabbt kan jag få mina pengar efter inlämnad rapport?
Efter godkännandet av rapporten utbetalas pengarna cirka två veckor senare.

Kan jag få veta om mitt projekt har fått bidrag före beviljningsbreven sänds ut?
Nej. Alla beslut tas av de sakkunniga, och beviljnings- och avslagsbreven sänds ut samtidigt till alla sökande.

Vad är skillnaden mellan Nordisk kulturkontakt och Nordiska Kulturfonden?
Båda institutionerna ger bidrag till nordiska kulturprojekt och programmen har liknande målsättningar. Nordisk kulturkontakts och Nordiska Kulturfondens organisationsstruktur och ansökningsprocesser skiljer sig dock från varandra.
Nordisk kulturkontakt administrerar Nordiska ministerrådets kulturprogram. Programmet finansieras av ministerrådet, men besluten om vem som får bidrag fattas av en grupp sakkunniga från alla de nordiska länderna.
Nordiska Kulturfonden inledde år 1967 sin verksamhet och denna baserar sig på ett specialavtal mellan de nordiska länderna. Verksamheten finansieras av Nordiska ministerrådet och den drivs av en styrelse vars medlemmar valts ut av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Det är styrelsen som fattar beslut om bidrag på basen av rekommendationerna av en nordisk sakkunnig inom fältet och Kulturfondens sekretariat.

Kan jag söka bidrag till mitt projekt både från Nordisk kulturkontakt och Nordiska Kulturfonden?
Ja, det kan du. Programmens målsättningar och ansökningskriterier är på många punkter väldigt lika. Läs ändå noggrant igenom vilka tyngdpunkter som gäller för programmen och fundera vilketdera av programmen som bäst motsvarar innehållet i ditt eget projekt.
Kulturfonden och Nordisk kulturkontakt utbyter information om ansökningar där man sökt bidrag från båda bidragsgivarna. Bidragets storlek avgörs på basen av detta, så att de nordiska bidragen tillsammans inte täcker hela projektfinansieringen. Sökanden uppmanas därför att söka bidrag även från annat håll.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta stödprogramrådgivarna genom Korrespondens-funktionen i ditt användarkonto.