fbpx

Tillsammans når vi längre

31.05.2018

”Ensamma kommer vi snabbare fram, men tillsammans når vi längre”. Det säger Camilla Brückner, chef för FN:s utvecklingsprogam UNDP:s nordiska kontor och Pernille Fenger, chef för FN:s befolkningsfond UNFPA:s nordiska kontor  för att illustrera FNs målsättningar med Agenda 2030.

FN:s medlemsländer har på ett toppmöte 2015 slagit fast målen för en hållbar utveckling och en strategi för målens förverkligande, sammanfattade i Agenda 2030. Målen för  hållbar utveckling kommer som en fortsättning på milleniummålsättningarna som formulerades år 2000. Agenda 2030 gäller, i motsats till det tidigare avtalet, alla medlemsländer, inte bara utvecklingsländerna.

Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål. Ändamålet är att bygga en hållbar framtid, som beaktar både sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv. I Agenda 2030 stöder de olika målen varandra, det är endast möjligt att uppnå målen i samverkan.

Nordiska ministerrådet har förbundit sig att arbeta för målen i Agenda 2030 i sitt politiska samarbete. Ministerrådets strategi går under namnet Generation 2030. Som namnet låter förstå sätter Nordiska ministerrådet fokus på barns och ungas delaktighet i byggandet av morgondagens hållbara värld. De nordiska länderna har redan under flera decennier verkat för de värden Agenda 2030 beskriver, så det kommer inte som någon överraskning att de nya målsättningarna för en hållbar framtid påminner om den nordiska välfärdsmodellen. Det är, bland annat, Nordens förtjänst att jämställdhet är så tydligt formulerad i målen i Agenda 2030.

”I Norden beslöts för femtio år sedan, att individens rätt till sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet. De nordiska länderna har politiskt och ekonomiskt stött främjandet av reproduktiv hälsa bl.a. genom att satsa på mödrars hälsa, tillgång till preventivmedel och genom att motarbeta könsbaserat våld. Norden har tagit ledningen i kampen för jämställdhet och mer än 50% av UNFPAs medel kommer idag från Norden”, berättar Pernille Fenger.

UNFPA behandlar utvecklingsfrågor utifrån demografiska data, dvs födelse och livslängdsstatistik och data om befolkningens mobilitet. Ett särskilt fokusområde för UNFPAs arbete är kvinnors och flickors rättigheter i reproduktiva frågor. Att förbättra kvinnors och flickors rättigheter är av avgörande betydelse för att kunna uppnå flera av målen i Agenda 2030. Den dystra statistik som Fenger citerar ger en krass bild av betydelsen av gemensamma insatser:

”Om vi inte förverkligar reproduktiv hälsa och jämställdhet mellan könen fram till 2030, innebär det att 150 miljoner flickor kommer att utsättas för tvångsäktenskap och 68 miljoner flickor blir könsstympade inom de kommande femton åren.”

De nordiska länderna är betrodda och neutrala samarbetspartners i det internationella samarbetet och Norden borde, enligt Brückner och Fenger, utnyttja sin starka förhandlingsposition mycket mera aktivt än hittills. Båda förväntar att Norden kommer att ha en aktiv roll i FN och bidra till att trygga FNs basverksamhet och finansiering. Brückner lyfter fram det problematiska i att flera av de institutioner som verkar inom FN saknar basfinansiering, pga att andelen av  öronmärkta insatser har ökat. En holistisk syn på utvecklingsarbete är emellertid avgörande, vilket märktes bland annat under akuta situationer som Syrienkrisen och Ebolakrisen.

”FNs långsamma reaktion i Syrienkrisen berodde på att vi först var tvungna att säkra ekonomiska medel”, berättar Brückner.

”I utvecklingsarbete finns många undersektioner och några är mera ”media-sexiga” än andra. Basmedel behövs t.ex för insamling av data, men det är inte lika lätt att sälja till finansiärerna eller att redovisa resultat av som t.ex. en vaccineringskampanj”, fortsätter Fenger.

Nordiska ministerrådet har gjort en utvärdering av Nordens insatser för att nå målen i Agenda 2030. Ministerrådets publikation ”Bumps on the Road” visar att de nordiska länderna har mycket kvar att göra, speciellt för att uppnå miljömålen. Insatser behövs bl.a. för att utveckla miljövänligt lantbruk, minska CO2 utsläppet, hantering av avfall, skogs- och havsskydd och att implementera ansvarsfulla produktions- och konsumtionsmönster. Mål nummer tolv, hållbar produktion och konsumtion, är ministerrådets fokusområde fram till år 2020.

Miljöfrågor får större tyngd i Agenda 2030 än i de tidigare hållbarhetsstrategierna. Camilla Brückner lägger vikt på att det är omöjligt att realisera utvecklingsarbete utan att ständigt beakta miljöperspektiv. Vi lever i en tid av förändring, där många sektorer rör sig i riktning mot mera hållbara produktionssätt, men enligt Brückner saknas en enhetlig lagstiftning och regeringsinitiativ, som uppmuntrar näringslivet till förändring. Regeringarnas ansvar för hållbarhetsstrategins förverkligande är stort.

Den pågående förändringen erbjuder en mängd ekonomiska möjligheter och ger utrymme för innovationer. I processen kommer det att finnas vinnare och förlorare. Förändringen mot en hållbar produktion kommer att belöna pionjärer oberoende av initiala investeringskostnaderna. Därtill kommer hållbara företag också i framtidsperspektiv att vara lockande investeringsobjekt.

Å andra sidan är lobbyister på olika områden starka opinionspåverkare, och fastän vi vet att det redan existerar ofarliga alternativ till vissa skadliga kemikalier, produceras dessa fortfarande.

Också konsumentens ansvar är stort, och enligt Fenger har varje individuellt val och varje handling betydelse.

”Konsumentens makt är stor hos oss. Ett enkelt sätt att påverka i miljöfrågor är att vara uppmärksam på sina egna konsumtionsvanor och köpbeslut. Om marknaden inte ännu erbjuder hållbara alternativ i produkturvalet är det konsumentens sak att kräva dem. Plast är t.ex. ett stort problem i dag och konsumenten kan kräva att vissa slag av plast helt tas bort från marknaden. Precis i sådana frågor kan var och en utöva påtryckning på våra politiker för att finna hållbara lösningar.”

Steg har redan tagits i rätt riktning. Europeiska kommissionen har nyligen tagit fram ett förslag till nya regler för hela EU, som ska medföra att de tio vanligaste engångsplastprodukterna tar ur användning. Dessa produkter står för den största andelen av plastavfallet i haven och på stränderna. Enligt förslaget skulle ett gemensamt regelverk också sporra europeiska företag att konkurrera på den globala hållbarhetsmarknaden.

Det är ännu långt till mål, men det är viktigt att stanna upp och glädjas över vad vi redan har uppnått, påminner Brückner och Fenger om. Resultaten av millenium-målen var betydliga och de erfarenheter de gav gör det möjligt att skrida från ord till handling med de nya målen för 2030. Men det är en fråga om motivation. Att nå målen kräver en omfördelning av rikedom och till detta krävs ledarskap och politisk vision. Norden har en viktig roll i denna process.

Specialrådgivare Annukka Vähäsöyrinki från Nordisk kulturkontakt intervjuade Camilla Brückner, chef för FN:s utvecklingsprogam UNDP:s nordiska kontor och Pernille Fenger, direktör för FNs befolkningsfond om Agenda 2030. Camilla Brückner och Pernille Fenger besökte Helsingfors i maj och deltog också i en paneldiskussion på festivalen Världen i byn tillsammans med president Tarja Halonen och Heidi Olli från WFP (World Food Programme), ambassadrådet Sami Pirkkala och Elina Korhonen, chef för Befokningsförbundets enhet för internationell utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och dess mål.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com