Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 29 projekt

detalj av fruktträd i Livias hus i Rom från vår tideräknings början

Vid kultur- och konstprogrammets första omgång för 2021 behandlades 191 ansökningar för totalt 6 758 844 euro.

Sammanlagt 1 097 336 euro fördelades mellan 29 ansökningar vilket motsvarar 15 % av ansökningarna. De enskilda stödsummorna var från 5965 till 100 000 euro.

Beviljningsprocenten sjönk märkbart till hälften av den senaste omgångens 30%. Det har inte endast att göra med budgetnedskärningar inom det nordiska kultursamarbetet. Vid den förra omgången hade de nordiska kulturministrarna beviljat ett tilläggsstöd om en miljon DKK, motsvarande 400 000 euro för att svara på det ökade stödbehovet som förorsakats av COVID-19. Det ansökta totalbeloppet var nu dessutom 1,9 miljoner euro större än vid den senaste omgången.

Sakkunniggruppens ordförande Anna Sparrman beskriver den gångna ansökningsomgången på följande sätt:

Ansökningsomgången innehöll många stora ansökningar i spannet 50 000–100 000 euro. Det är en svår process att balansera mellan små och stora projekt. Sakkunniggruppen har haft intensiva diskussioner med ett utfall på en blandning mellan projekt, länder, aktörer och kulturella och konstnärliga uttryck. För bedömningsgruppen är det viktigaste att projekten håller en hög konstnärlig kvalitét och lever upp till riktlinjerna i det kulturpolitiska samarbetsprogrammet.”

Några projektexempel från den här omgången

Kulturhistoria möter ejderodling och ekologi i Arktis

EXPERIMENT – EIDER skapar en mångdisciplinär kreativ och konstnärlig utställning om ett kulturarv som är unikt och speciellt för människor i Arktis. Projektet syftar till en kreativ dialog mellan konstnärer, kuratorer, ejderfarmare och forskare. Syftet är att dokumentera, lära sig av och dela erfarenheter om olika ejderbrukstraditioner i de länder där traditionen att tillvara ejderdunet fortfarande finns: Danmark, Island och Norge. Det är dessutom en hyllning till den odlande kvinnan. Experiment-Eider skapar medvetenhet om det unika arktiska kulturarvet och väcker frågor om djurliv och global uppvärmning.

Lärdomar från en romersk kejsarinnas rum

LIVIA’S RUM är ett tvärestetiskt nordiskt scenkonstprojekt som söker svar på vad man behöver veta om det förflutna för att arbeta sig in i framtiden. Överordnat handlar det om vem som har makt i olika rum. Genom en på många plan hållbar produktion skapas ett polyfont verk som kombinerar konstinstallation, konsert och teater. En plattform där akademisk vetenskap och konst kan mötas till nya idéer och dialoger. Projektet vill skapa intresse för kvinnohistoria och nya riktningar av scenisk förmedling i de nordiska länderna. Livia’s rum har Bergen som bas och involverer aktörer och samarbetsparter från Norge, Sverige och Island.

Konstnärlig hållbarhet och mentorering för unga professionella inom dansfältet

Syftet med NORDIC DANCE NET är att utveckla konstnärligt tänkande och utvidga produktions – och uppförandeomloppen inom samtidsdans i Norden. Deltagarna kommer från Finland, Norge och Sverige. Nordisk samtidsdans saknar produktioner i stor skala av nästa generations koreografer. I nuläget är produktionsfasen för dansverk resurskrävande, deras livslängd är kort och endast ett fåtal verk når fram till omfattande förmedling och större publik. De här är utmaningar som Nordic Dance Net vill svara på.

Tillgänglig konst för öppna urbana platser

NORDIC LIGHTS är ett samarbete mellan nordiska ljusfestivaler och Harbourfront Centre, Toronto. Som en del av Nordic Bridges producerar projektet nya ljuskonstverk av ledande nordiska konstnärer och presenterar dem för publik både i Toronto och i nordiska huvudstäder under åren 2021–2023. Alla medverkande har ett gemensamt mål att utveckla och presentera det bästa av samtida ljuskonst till en bred internationell publik. Projektet främjar hållbarhet vad gäller tillgänglighet, jämställdhet, klimatförändring och ekonomiska modeller inom konstfältet.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 10.8-13.9.2021. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.