Open call: Skapa en bokslukare!

Den nordiska bokslukaren är ett treårigt läsfrämjande projekt som skapar pedagogiskt stödmaterial för nordiska bilderböcker. Nu utlyser vi ett open call, riktat till illustratörer verksamma i Norden, där uppdraget går ut på att skapa en symbol för Den nordiska bokslukaren i form av en karaktär.

Vad står på spel?

Första pris är 4 000 euro, andra pris 2000 euro och tredje pris ges till fyra finalister som alla belönas med 1 000 euro vardera. Vinnare och finalister lyfts fram i en gemensam grupputställning.

Vem får lämna in bidrag?

Du kan delta om du

  • är yrkesverksam illustratör och/eller grafisk designer eller du har en studieplats inom illustration eller bildkonst. Nordisk kulturkontakt vill särskilt uppmuntra yngre förmågor och nyetablerade att sända in sina bidrag.
  • bor och verkar i Danmark, Finland, Norge, Island, Sverige, Färöarna, Grönland eller Åland.
  • inte står i nära förhållande till en juryledamot, yrkesmässigt eller privat.

Vad är uppdraget och var ska figuren användas?

Uppdraget består i att skapa en fantasieggande bokslukarfigur som kan ses framifrån, bakifrån, från sidan, stående och liggande samt med tillhörande tass- eller fotavtryck. Vi vill också att du lägger in din bokslukarfigur i en visuell miljö, samt skriver en kort text där du presenterar din figur och dess väsen. Målgruppen som bokslukarfiguren ska tilltala är i åldern 0–12 år.

Den vinnande figuren kommer att illustrera och marknadsföra det nordiska barnboksutbudet på nordiska kulturhus och -institut, fysiskt och på webben. Figuren kommer också att kunna användas av andra bibliotek och aktörer som vill rikta sökljuset mot nordisk barnlitteratur.

Figuren kommer även att fungera som symbol för projektet Den nordiska bokslukaren 2021–2023 och möjliga uppföljningsprojekt till detta.

Vinnarnas och finalisternas bidrag kommer att utgöra basen för en utställning med tillhörande kreativa verkstäder för barn vid Nordisk kulturkontakt under vårvintern 2022.

Formatkrav

Ditt bidrag ska lämnas in digitalt som en utskriftsvänlig PDF bestående av ett enhetligt dokument på totalt tre sidor i A3-format. Sidorna ska gå att skriva ut som tre separata A3- sidor. Det inlämnade tävlingsförslagets filstorlek får inte överskrida 10 MB.

  • Sida 1: Bokslukarfiguren i tre-fyra olika positioner, till exempel sedd framifrån, bakifrån, från sidan, ovanifrån, liggande eller stående.
  • Sida 2: En bild av bokslukarfiguren där du har lagt in den i en specifik miljö, det vill säga en visuell miljö som är typisk för just din bokslukarfigur
  • Sida 3: En kort beskrivande text om din bokslukarfigur på max 1 500 tecken (Vem är figuren och vad karaktäriserar den?) samt en visualisering av figurens tassavtryck.

Hur bedöms inkomna bidrag?

En professionell nordisk jury bedömer alla bidrag som lämnats in inom deadline. I finalskedet får juryn förstärkning av en grupp barn under 12 år som är bokslukarfigurens primära målgrupp.

Den professionella juryn bedömer bidragen utgående från deras kreativa uttryck, användbarhet och mångsidighet. Juryn består av Sanna Mander (SE/FI), illustratör och formgivare, Ragnar Aalbu (NO), illustratör och barnboksförfattare samt Sabina Westerholm (FI/IS), direktör för Nordens hus i Reykjavik och medlem av projektets styrgrupp.

Rättigheter och arvodering

Illustratören förbinder sig till att under pågående Open call och jureringsprocess inte vidareutveckla eller sälja sin bokslukarfigur för andra ändamål.

Vinnarna och finalisterna upplåter sitt material till Nordisk kulturkontakt för produktion av en utställning med tillhörande marknadsföring. Illustratörerna lyfts fram vid respektive bokslukarfigur i utställningen. Ett utställningsarvode utbetalas separat.

Vinnaren i tävlingen överlåter alla rättigheter till den producerade bokslukarfiguren till Nordisk kulturkontakt. Eventuell fortsatt bearbetning av förslaget (animering, 3D-anpassning etc.) diskuteras med vinnaren.

Nordisk kulturkontakt har rätt att duplicera och dela utställningen med samarbetspartner i Norden och Baltikum i sex månader efter att tävlingen avgjorts. Efter avslutade utställningar återgår rättigheterna för alla bidrag utom vinnarbidraget till illustratörerna och möjliga vidare utställningar bör förhandlas separat.

Rättigheterna till bidrag som inte når finalen återgår efter avslutad jureringsprocess till respektive illustratör och de inlämnade tävlingsbidragen raderas.

Tävlingstid och sista inlämningsdag

Tävlingstiden är 01.09–31.10.2021. Sänd in ditt tävlingsbidrag som en bifogad PDF-bilaga till opencall@nordiskkulturkontakt.org senast den 31.10.2021 kl. 23.59 finsk tid (EET). PDF:en får inte innehålla information om dig som tävlingsdeltagare, men i själva mejlet bör du ange följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt yrkestitel eller om du studerar ange var du har din studieplats.

Om du behöver styrka din yrkesroll som illustratör kan du bifoga en kort resumé av tidigare illustratörsuppdrag eller hänvisa till en digital portfolio.

Alla bidrag som inkommit i tid och uppfyller formkraven i tävlingsinbjudan beaktas i jureringen.

Anonymitet

Ditt bidrag behandlas anonymt. Alla bidrag tas emot av tävlingens sekreterare som anonymiserar bidragen inför jureringen.

Offentliggörande och utbetalning

Alla deltagare informeras om vem som är tävlingens vinnare och finalisterna offentliggörs inom november månad 2021. Prissummorna betalas ut senast i december.

Nordisk kulturkontakt och projektet Den nordiska bokslukaren följer de tävlingsregler som godkänts av Nordisk Visuell Kommunikation.

Kontakt och mer information

Frågor? Mejla opencall@nordiskkulturkontakt.org så svarar vi dig så snabbt som möjligt.

Mer information om projektet Den nordiska bokslukaren hittar du här.