Nätverksstöd beviljades till ett brett spektrum av olika projekt

En staty står i förgrunden och en stor stad breder ut sig bakom statyn.

Den första rundan av nätverksstöd år 2021 är nu klar och stöd har utdelats till nya stödmottagare. Nordisk kulturkontakt mottog i allt 51 ansökningar av vilka 13 var för det långvariga stödet och 38 för det kortvariga stödet. Den totala utdelade summan var 648 562 euro och understöd beviljades till 5 långvariga och 13 kortvariga nätverksprojekt.

Den nya sakkunniggruppen som började sitt treåriga mandat i år kommenterade sin första utdelningsrunda som följer:

“Vi fäster stor vikt vid den negativa effekt som covid 19-pandemin har haft i de nordiska och baltiska länderna. Mycket ska göras för att understöda återupplivandet av kultursektorn och de kreativa näringarna på lokal, regional, national och internationell nivå. Återhämtningen kommer dock att ske i gränsområdet mellan det fysiska och det digitala. Kulturutbytet i Norden och i Baltikum har en ny horisont att upptäcka!

En annan växande och oroande horisont är klimatförändringen och inkluderingen av glesbygdsområden i den nordiska och baltiska kontexten. Hur kan kulturnätverk bidra till en mer hållbar framtid utan att bli för instrumentaliserade? Och hur kan kultur från och i regioner utanför de stora städerna bli bättre representerad och stödjas för att säkerställa bättre inkludering? För att göra detta måste vi som sakkunniga ta hänsyn till de demografiska och de kulturella infrastrukturerna i hela regionen samt samspelet mellan olika historiska kontexter. Det är naturligtvis inte lätt, men det är viktigt att operera på en ny, annorlunda skala när vi navigerar i det befintliga och framtida kulturlandskapet i den nordisk-baltiska kontexten.”

Sakkunniggruppen rosade det breda spektrumet av olika slags ansökningar och de beviljade projekten täcker en god spridning av olika konst- och kulturområden. Nordic network for rethinking art museums of the future som fick långvarigt nätverksstöd är ett bra exempel på en process som pandemiläget har satt igång – projektet kommer att reflektera från olika synvinklar varför museer överhuvudtaget behövs. Somliga projekt, såsom Baltic Circus Grass-root Network, fokuserar på att utveckla en specifik aspekt inom ett specifikt fält medan andra projekt har valt en mer tematisk utgångspunkt för sitt arbete och inkluderar ett starkt tvärkonstnärligt samarbete mellan olika områden. Ett gott exempel på detta är nätverket Forest School Network, ett utvecklingsnätverk som för ihop konstnärer och institutioner för att jobba tillsammans mot förverkligandet av ett tvärkonstnärligt, kollegialt styrt professionellt utvecklingsutrymme. Nätverket strävar efter att bli ett samnordiskt och baltiskt kulturprojekt som kan nå långsidigt utbyte, dialog och aktiviteter med fokus på ekologiska aspekter tvärs av konstformer– i det här fallet fokus på skog. Ett annat nätverk som sakkunniggrupp ville lyfta upp är Krabstad Network. Krabstadt handlar om ett tvärmedialt projekt som kombinerar element från populärkultur, bildkonst och livekonst med pedagogik för att kunna behandla nordisk historia och kultur.

Se alla beviljade projekt här.

 

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum. Stödformen är en del av det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter, närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den nästa ansökningsomgången för det kortvariga nätverksstödet öppnas den 20 augusti 2021. Långvarigt nätverksstöd delas ut endast en gång om året och den nästa omgången blir på våren 2022.