Kortvarigt nätverksstöd beviljat till 7 projekt

Photo: Dirk Tacke

Expertgruppen för nätverksstöd sammanträdde i Helsingfors 24 november för att fatta beslut om kortvarigt nätverksstöd i årets andra ansökningsomgång. Inom den andra ansökningsrundan 2021 inlämnades totalt 24 ansökningar, av vilka 7 projekt beviljades kortvarigt nätverksstöd. I denna runda uppgick det utdelade beloppet till 112 516 euro.

Pandemin har haft en enorm inverkan på internationella samarbeten inom kulturfältet, men har även inspirerat till nya verksamhetssätt, och det fanns flera exempel på hybrida arbetsmetoder bland ansökningarna i denna omgång. Tyvärr har pandemin även påverkat antalet ansökningar och denna gång kom det avsevärt färre ansökningar om nätverksstöd än normalt. Men nordiska kulturstöd finns fortfarande för att stötta branschen under krisen, och expertgruppen hoppas att antalet ansökningar ska öka igen nästa år, så att de kan stödja nätverkande på fältet maximalt.

Bland projekten som nu beviljades bidrag finns Independent Initiatives of the Baltics (IIB). Detta nätverk har som sitt huvudsakliga mål att skapa en ny hållbar plattform för möten, samarbete, diskussion och kunskapsutbyte bland konstnärsdrivna konstinitiativ i Litauen, Lettland och Estland, baserat på erfarenheter och expertis hos befintliga nordiska nätverk för konstnärsdrivna initiativ. Detta nya nätverk ska använda erfarenheter från det nordiska nätverket AIM (Artists Initiatives’ Meetings Network) för att utveckla liknande samarbete i de baltiska länderna. AIM-nätverket finansierades av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur 2018–2021.

Ett annat projekt som finansierades i denna runda är ett nätverk med namnet Diversity and Inclusion in Nordic and Baltic Music. Nätverket ska främja karriären för musiker med intellektuella funktionsnedsättningar och öka samarbetsmöjligheterna genom att utveckla ett nätverk för sådana artister. Målet med nätverket är att stötta den professionella utvecklingen för artister med funktionsnedsättningar på musikfältet.

Ett bra exempel på nya verksamhetssätt är ett nätverk mellan sju nordiska och baltiska dansare som arbetar med en serie som sammanför konstnärer i hybrida former av kulturell mobilitet och samarbete via digitala plattformar. Nätverket öppnar möjligheter för kritiskt konstnärligt tänkande för att möjliggöra nya kanaler av konstnärligt uttryck och engagemang, samt nytänk kring kulturens koreografi genom att fokusera på områden utanför huvudstäderna.

 

Nätverksstödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och har som mål att förstärka konstnärligt och kulturellt samarbete mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och Baltikum.

Nästa ansökningsomgång för nätverksstöd startar 24 januari 2022 med deadline 24 februari 2022. I den ansökningsomgången går det att ansöka både kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd. Kortvarigt stöd är avsett för nätverk som samarbetar i upp till ett år, medan långvarigt stöd är för längre projekt på upp till tre år.

På sidan Stödda projekt presenteras godkända ansökningar från denna och tidigare ansökningsrundor.