Fortsatt stöd för kultursamarbete i Norden och Baltikum

De nordiska och baltiska kulturministrarna har beslutat förlänga det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur under åren 2021-2023. Programmet, som är indelat i renodlat resestöd, stöd till nätverk och stöd för residenscentra, strävar till att öka utbytet av kunskap, kontakter och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Det nordisk-baltiska kultursamarbetet har ett drygt decennium på nacken och de baltiska kulturministrarna konstaterade inför beslutet att nyttograden av programmet fortsättningsvis är hög då det hjälper professionella kulturaktörer att skapa kontakter med nordiska kolleger, utveckla partnerskap, utbyta erfarenheter och implementera olika typer av kulturprojekt.

– Det nordisk-baltiska samarbetet – både mellan institutioner och på gräsrotsnivå – har under de senaste decennierna breddats och fördjupats, och kultursektorn har i detta sammanhang spelat en central roll. Utbyte av erfarenheter och partnerskap på kulturens område är kanske det bästa sättet att föra våra länder närmare varandra, och det är därför oerhört glädjande att mobilitetsprogrammet nu har förlängts, säger Stefan Eriksson, direktör för Nordisk ministerrådets kontor i Lettland.

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammets samlade budget för 2020 är cirka 1,8 miljoner euro. Programmet administreras av Nordisk kulturkontakt, vars direktör Ola Kellgren också gläds över förlängningen av programmet.

– Av Nordiska ministerrådets olika stödformer är detta en av de viktigaste, eftersom det dels riktar sig mot professionella kulturutövare, dels och stärker och främjar kontakterna mellan de nordiska och baltiska länderna, säger Kellgren.

Den färöiska författaren Helle Thede Johansen, ordförande för sakkunniggruppen för mobilitetsstöd, poängterar att effekterna från Mobilitetsprogrammet sträcker sig längre än till de aktörer som blir beviljade ekonomiskt stöd. Det möjliggör också att grönlänningar kan få inblick i folkmusik från Litauen, att färöiska författare kan delta i ett litteraturseminarium om ölitteratur på Åland och att konstnärer inom olika visuella konstgenrer och från olika nordiska eller baltiska länder kan samarbeta om produktion och utställning av sina verk på Island.

– Konst och kultur är limmet som knyter ihop de nordiska och baltiska länderna och ska säkra målsättningen om att vi ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Med pandemiutvecklingen har konst- och kulturaktörernas utvecklingsmöjligheter varit starkt begränsade de senaste månaderna och därmed också deras ekonomi. Med hjälp av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet kan nutidens konstnärer skapa Nordens framtida historia, säger Helle Thede Johansen.

Av årets kvarvarande ansökningsrundor kan man fortfarande ansöka om kortvarigt nätverksstöd (fram till den 9 oktober) och mobilitetsstöd (fram till den 19 oktober).