Volt

Volt on lapsille ja alle 26-vuotiaille nuorille tarkoitettu kulttuuri- ja kieliohjelma.

Ohjelma tukee hankkeita, jotka lisäävät kiinnostusta muiden Pohjoismaiden taiteeseen, kulttuuriin ja kieliin.

Tietoa apurahansaajille koronaviruksen johdosta

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa painotetaan lasten ja nuorten omaa luovaa tekemistä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voidaan myöntää kaikille kulttuurin ja taiteen aloille, kuten elokuvalle, kirjallisuudelle, näyttämötaiteelle, kuvataiteelle, mutta myös esimerkiksi kulttuuriperintöä käsitteleviin hankkeisiin, mikäli hakuehdot täyttyvät. Hankkeet tulee toteuttaa vähintään kolmen Pohjoismaan yhteistyönä. Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti lasketaan myös maiksi.

 

Esimerkkejä hyväksyttävistä hankkeista:

• teos, tuotanto tai muu aloite, jonka sisältö on taiteellinen
• kulttuurivaihtoon ja pitkäkestoiseen yhteistyöhön tähtäävän hankkeen alkuvaihe kohderyhmän keskuudessa
• toiminta, joka synnyttää keskustelua ja vuoropuhelua pohjoismaisista kielistä, taiteesta ja kulttuurista.

 

Tukea ei voi hakea seuraaviin:

• urheilutoiminta
• opintomatkat tai opetukseen kohdistuvat stipendit
• partiotoiminta
• poliittinen toiminta
• kaupalliset hankkeet tai kaupallinen toiminta, jonka tavoitteena on tuottaa taloudellista voittoa

• hankkeet, jotka on toteutettu tai käynnistetty ennen kuin päätös tuesta on tehty ja lähetetty hakijalle. Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan kuusi viikkoa hakuajan umpeutumisesta.

 

Talous

Volt-ohjelmasta voidaan myöntää hanketukea 7 000–70 000 euroa. Tasan 7 000 suuruiset tuet voidaan myöntää ilman muuta rahoitusta. Tätä suuremmissa hakemuksissa Volt voi kattaa enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Muuta rahoitusta on oltava vähintään 30 % ja se voi koostua muista hanketuista, talkootyöstä tai järjestäjän muista vapaaehtoissuorituksista (ns. luontoissuoritus tai in-kind-rahoitus).

Volt-tuen ja muiden pohjoismaisten organisaatioiden, kuten Pohjoismaisen kulttuurirahaston, yhteenlaskettu tuki saa olla enintään 85 % kokonaisbudjetista.

Katso esimerkki tästä, miten laadit yksityiskohtaisen budjetin.

Kuka voi hakea tukea?

Hakija voi olla:

  • yksityishenkilö
  • ryhmä
  • järjestö, ryhmä tai muu organisaatio.

Jos olet alle 18-vuotias, voit esitellä hankeideasi yhdistykselle tai organisaatiolle tai esimerkiksi aikuiselle, joka voi auttaa sinua hankkeen käynnistämisessä.

Hanke tulee toteuttaa vähintään kolmen Pohjoismaan (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska) yhteistyönä joko yhdessä tai useammassa Pohjoismaassa. Hankkeeseen voi osallistua kumppaneita myös Pohjoismaiden ulkopuolelta, mutta Volt ei korvaa heidän osallistumisensa kustannuksia. Hakijan tulee asua jossakin Pohjoismaassa, mutta Pohjoismaiden kansalaisuutta ei edellytetä.

Hakijan ei tarvitse olla itse nuori, mutta hänellä tulee olla kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

 

Kuinka hakemus arvioidaan?

Hankkeet arvioi nelihenkinen asiantuntijaryhmä. Arvioinnissa painotetaan osallistujien mahdollisuutta taiteelliseen tai kulttuurialan luovaan työhön sekä mahdollisuutta osallistua hankkeen eri vaiheisiin. Hakemuksen on täytettävä ylläolevat hakuehdot. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, kuinka hyvin hakemuksessa kuvataan seuraavia asioita:

Lasten ja nuorten osallisuus
Ohjelma tukee lapsille ja enintään 25-vuotialle nuorille suunnattuja hankkeita, jotta tämä kohderyhmä saisi mahdollisuuden osallistua luovaan toimintaan ja päätöksentekoon. Arvioinnissa huomioidaan myös kasvatukselliset menetelmät ja prosessit, joita hankkeessa sovelletaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Projektin kulttuurinen ulottuvuus
Keskeistä on lasten ja nuorten oma luovuus ja heidän oma taiteellinen ilmaisunsa. Osallistujien oma luova työ voi edistää kiinnostusta taiteeseen, kulttuuriin, kieliin ja yhteiskuntiin Pohjoismaissa. Lapset ja nuoret ovat mukana vaikuttavassa ja edistävät osallistavaa, kiinnostavaa ja kehittävää taide- ja kulttuurielämää Pohjoismaissa.

Pohjoismainen ulottuvuus ja yhteistyö
Hanke edistää pohjoismaisten lasten ja nuorten yhteistä luovaa toimintaa, verkostoitumista tai muuta vuorovaikutusta. Hankkeen pyrkimys luoda uutta ja mielellään pitkäkestoista yhteistyötä on tärkeä. Hankkeen tulee edistää vuorovaikutusta vähintään kolmen Pohjoismaan välillä.

Hankkeen kieliulottuvuus
Hankkeelle on eduksi, jos siihen kuuluva toiminta kehittää nuorten pohjoismaisten kielten ymmärrystä sekä lisää kiinnostusta pohjoismaisten kielten monimuotoisuuteen ja kielirajat ylittävään kommunikaatioon. Kieli voi tässä yhteydessä toimia työvälineenä, taiteellisen ilmaisun muotona, erityisenä teema-alueena, identiteetin ilmaisuna tai kulttuurin välittäjänä.

Osallisuus ja tasa-arvoisuus
Hanke onnistuu heijastaa yhteiskunnan monimuotoisuutta sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja -ilmaisun sekä kulttuuritaustan ja etnisen taustan ja toimintakyvyn suhteen.

 

Strateginen suuntaus

Seuraavat asiakirjat kuvaavat ohjelman strategisia tavoitteita, jotka myös huomioidaan arvioinnissa:

 

Neuvonta ja usein esitetyt kysymykset

Katso usein esitetyt kysymykset tästä. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää!

Hakemus jätetään sähköisen hakuportaalin kautta, jonne hakijan on ensin luotava käyttäjäprofiili.

Huomaathan, että hakuaika päättyy klo 15.59 Suomen aikaa. Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 6 viikkoa päätöksen jälkeen.

 

Esikatsele hakemus­lomake ›

 


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi