Verkostotuki

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma keskittyy lisäämään tiedonvaihtoa, yhteyksiä ja kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.

Tietoa apurahansaajille koronaviruksen johdosta

Mihin tukea voi hakea?

Verkostotuki mahdollistaa ammattitaiteilijoiden sekä taide- ja kulttuurialojen muiden ammattilaisten välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Tukea voi hakea sekä lyhytkestoisille että pitkäkestoisille verkostohankkeille.

Tuettu verkostoyhteistyö voi olla esimerkiksi:

  • yhteisten tapaamisten, konferenssien, työpajojen, koulutusten tai henkilöstövaihtojen sarja
  • resurssien ja osaamisen vuorovaikutteista jakamista, esimerkiksi kiertueiden suunniteltua tai sellaisten hankkeiden kehittämistä, joilla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen
  • perustan luominen yhteistyölle, joka myöhemmin voi johtaa suurempiin kansainvälisiin hankkeisiin.

Tukea ei myönnetä seuraaviin:

  • kulttuuri- tai taidetuotantojen, kiertueiden tai yksittäisten tapahtumien toteuttamiseen
  • jo toteutettuihin hankkeisiin. Tällä tukimuodolla tuetut hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa hakuajan umpeutumisesta

Verkoston pitkän aikavälin tavoitteena voi kuitenkin olla yhteinen tuotanto tai vastaava.

Budjetti

Huomaathan, että budjetti on tärkeä osa hakemusta, ja siitä tulisi käydä ilmi yksityiskohtaisesti, mihin kuluihin haettu summa on tarkoitus käyttää. Hakijan tulee käyttää tätä budjettimallia budjetoinnin pohjana, jotta hakemukset olisivat paremmin vertailtavissa. Huomaa, että hakemus voidaan hylätä sillä perusteella, että budjettiliite ei täytä asetettuja vaatimuksia. Matka- ja majoituskustannusten osalta budjetoinin apuvälineenä voi käyttää Liikkuvuustuen kiinteitä summia.

Tuki muilta pohjoismaisilta organisaatioilta

Hanketta varten voi hakea tukea myös muilta yhteispohjoismaisilta organisaatioilta, kuten Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelman ja muiden pohjoismaisten organisaatioiden yhteenlaskettu tuki saa olla enintään 85 % hankkeen kokonaisbudjetista.

Apurahan määrä (lyhytkestoinen tuki)

Verkosto, joka työskentelee yhdessä enintään yhden (1) vuoden,  voi saada tukea enintään 20 000 euroa, ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen tuki voi olla enintään 70 % budjetista.

Lyhytkestoista tukea saanut verkosto voi myöhemmin hakea pitkäaikaista tukea. Hankkeen on kuitenkin jätettävä loppuraportti lyhytkestoisesta verkostotuesta, ennen kuin se voi hakea pitkäkestoista tukea.

Lyhytkestoisella verkostotuella on kaksi hakuaikaa vuodessa.

Apurahan määrä (pitkäkestoinen tuki)

Verkosto, joka työskentelee yhdessä enintään kolme (3) vuotta, voi saada tukea enintään 100 000 euroa, ja pitkäkestoisissa verkostohankkeissa Pohjoismaisen kulttuuripisteen tuki voi olla enintään 50 % hankkeen budjetista. Huomaa, että apuraha on käytettävissä vuonna, jolloin se on myönnetty, ja sitä seuraavan kahden kalenterivuoden ajan.

Pitkäkestoisella verkostotuella on vain yksi hakuaika vuodessa.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea ammattitaiteilijat sekä kaikkien kulttuuri- ja taidealojen muut ammattilaiset (kuten kuraattorit, tuottajat, kaunokirjallisuuden kääntäjät, kulttuuritoimittajat tai tutkijat). Tukea voi hakea yksityishenkilönä, ryhmänä, organisaationa tai laitoksena.

Ammatillisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on dokumentoitua kokemusta taide- ja kulttuurialalla työskentelystä tai hänellä on taide- tai kulttuurialan koulutus.

Verkostotukea hakevien on asuttava Pohjoismaissa (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) tai Baltiassa (Latvia, Liettua, Viro), mutta Pohjoismaan tai Baltian maan kansalaisuutta ei vaadita.

Verkostossa on oltava kumppaneita seuraavista maista:

  • vähintään kolmesta Pohjoismaasta ja/tai Baltian maasta (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro).

Verkostoon voi kuulua myös muita kumppaneita, jotka eivät toimi Pohjoismaissa tai Baltiassa.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Hakemus arvioidaan edellä esitettyjen kriteerien perusteella sekä sen mukaisesti, kuinka hyvin siitä välittyvät seuraavat asiat:

Selkeät tavoitteet ja aikataulu
Verkoston on määritettävä yleiset tavoitteensa selkeästi ja sillä on oltava aikataulu. On eduksi, jos verkoston tavoitteet ja niiden taustalla olevat ajatukset ovat uutta luovia ja innovatiivisia.

Laatu ja yhteistyö
Verkoston tulee olla perustettu taiteellisten aloitteiden suunnittelemista tai yhteistyön tai uusien yhteistyötapojen kehittämistä varten. Verkoston on luotava uusia yhteyksiä omalla alallaan ja oltava yhteydessä muihin verkostoihin. Arvioinnissa etusijalle asetetaan sellaiset uudet verkostot ja yhteistyömuodot, jotka ovat kulttuurisesti monipuolisia tai joissa on erityyppisiä taide- ja kulttuuritoimijoita.

Viestintä
Verkoston tulee pyrkiä saattamaan työnsä muiden saataville ja jakamaan tietoa tuloksistaan läpinäkyvällä tavalla.

Pohjoismainen/baltialainen ulottuvuus
Tässä yhteydessä pohjoismaisella/baltialaisella ulottuvuudella tarkoitetaan sitä, että verkosto:

  • synnyttää ja parantaa yhteyksiä, yhteydenpitoa ja toimintaa Pohjoismaiden ja/tai Baltian maiden välillä
  • vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden läsnäoloa ja näkyvyyttä maiden kulttuurielämässä
  • vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisten samankaltaisuuksien ja erojen ymmärrystä
  • lisää tietoa pohjoismaisista ja baltialaisista taiteilijoista ja heidän työnsä näkyvyyttä näissä maissa.

 

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

 

Huomaathan, että ohjelman kieli on englanti. Sekä hakemukset että loppuraportit tulee lähettää englanninkielisinä. 

Kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa verkostotuen hakuajan umpeutumisesta.

Huomaa myös, että pitkäkestoisen verkostotuen hakuaika on vain kerran vuodessa, yleensä alkuvuodesta. Lyhytkestoinen tuki on haettavissa myös syksyllä.


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi