Verkostotuki

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisvaihtoa, yhteyksiä, läsnäoloa ja kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.

Mihin tukea voi hakea?

Verkostotuki mahdollistaa ammattitaiteilijoiden sekä kulttuurityöntekijöiden välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Tukea voi hakea lyhytkestoisille ja pitkäkestoisille verkostoille.

Tuettu verkostoyhteistyö voi olla esimerkiksi:

 • yhteisten tapaamisten, konferenssien, työpajojen, kolutusten tai henkilöstövaihtojen sarja
 • resurssien ja osaamisen vuorovaikutteista jakamista, esimerkiksi kiertueita suunniteltaessa tai kehitettäessä sellaisia hankkeita joilla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen
 • perustan luominen, jotta myöhemmin voidaan hakea tukea esimerkiksi EU:lta tai muista kansainvälisistä rahastoista

Tukea ei myönnetä seuraaviin:

 • pysyvien rakenteiden ja verkostojen perustamiseen
 • kulttuuri- tai taidetuotantojen tai yksittäisten tapahtumien toteuttamiseen
 • jo toteutettuihin hankkeisiin. Tällä tukimuodolla tuetut hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa hakuajan umpeutumisesta

Verkoston pitkän aikavälin tavoitteena voi olla yhteinen tuotanto tai vastaava.

Täältä voit katsoa esimerkin budjetista.

Tuki muilta pohjoismaisilta organisaatioilta

Hanketta varten voi hakea tukea myös muilta yhteispohjoismaisilta instituutioilta ja organisaatioilta, kuten Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelman ja muiden pohjoismaisten organisaatioiden yhteenlaskettu tuki saa olla enintään 85 % kokonaisbudjetista.

Talous (lyhytaikainen tuki)

Verkoston, joka työskentelee yhdessä enintään yhden (1) vuoden, rahoitus voi olla enintään 20 000 €, mutta Pohjoismaisen kulttuuripisteen tuki voi olla enintään 70 % kokonaiskuluista.

Lyhytaikaista tukea saanut verkosto voi myöhemmin hakea pitkäaikaista tukea. Mahdollisesta lyhytaikaisesta verkostotuesta on kuitenkin laadittava selvitys ennen pitkäaikaisen verkostotuen hakemista.

Lyhytaikaista verkostotukea voi hakea kahdesti vuodessa.

Talous (pitkäaikainen tuki)

Verkoston, joka työskentelee yhdessä enintään kolme (3) vuotta, rahoitus voi olla enintään 100 000 €, mutta Pohjoismaisen kulttuuripisteen tuki voi olla enintään 50 % kokonaiskuluista.

Pitkäaikaista verkostotukea voi hakea kerran vuodessa.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea kaikkien kulttuuri- ja taidealojen ammattitaiteilijat ja kulttuurityöntekijät (kuten kuraattorit, tuottajat, kaunokirjallisuuden kääntäjät, kulttuuritoimittajat tai tutkijat). Tukea voi hakea yksityishenkilönä, ryhmänä, organisaationa tai laitoksena.

Ammatillisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on dokumentoitua kokemusta taide- ja kulttuurialalla työskentelystä tai hänellä on taide- tai kulttuurialan koulutus.

Verkostotukea hakevien on asuttava Pohjoismaissa (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) tai Baltiassa (Latvia, Liettua, Viro), mutta Pohjoismaan tai Baltian maan kansalaisuutta ei vaadita.

Verkostossa on oltava kumppaneita seuraavista maista:

 • vähintään kolmesta Pohjoismaasta ja/tai Baltian maasta (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro).

Verkostoon voi kuulua myös muita kumppaneita, jotka eivät toimi Pohjoismaissa tai Baltiassa.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Hakemus arvioidaan edellä esitettyjen kriteerien perusteella sekä sen mukaisesti, kuinka hyvin siitä välittyvät seuraavat asiat:

Selkeät tavoitteet ja aikataulu
Verkoston on määritettävä yleiset tavoitteensa selkeästi ja vahvistettava aikataulu. On eduksi, jos tavoitteet ja niiden taustalla olevat ajatukset ovat uudenlaisia.

Laatu ja yhteistyö
Verkoston tulee olla perustettu taiteellisten aloitteiden suunnittelemista tai yhteistyön tai uusien yhteistyötapojen kehittämistä varten. Verkoston on luotava uusia yhteyksiä toimialallaan ja oltava yhteydessä muihin verkostoihin. Arvioinnissa etusijalle asetetaan sellaiset uudet verkostot ja yhteistyömuodot, jotka ovat kulttuurisesti monipuolisia tai joissa on eri alojen taide- ja kulttuuritoimijoita.

Viestintä
Verkoston tulee pyrkiä saattamaan työnsä muiden saataville ja jakamaan tietoa tuloksistaan läpinäkyvällä tavalla.

Pohjoismais-baltialainen ulottuvuus
Tässä yhteydessä pohjoismais-baltialaisella ulottuvuudella tarkoitetaan sitä, että verkosto:

 • synnyttää ja parantaa yhteyksiä, yhteydenpitoa ja toimintaa Pohjoismaiden ja/tai Baltian maiden välillä
 • vahvistaa pohjoismais-baltialaista läsnäoloa Pohjoismaiden ja Baltian kulttuurielämässä
 • vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisten samankaltaisuuksien ja erojen ymmärrystä
 • lisää tietoa pohjoismaisista ja baltialaisista taiteilijoista ja heidän työstään.

 

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

 

Huomaathan, että ohjelman kieli on englanti. Sekä hakemukset että loppuraportit tulee lähettää englanninkielisinä.

Kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa verkostotuen hakuajan umpeutumisesta.


Haku­ajat:
26.08.2019 – 26.09.2019 15:59


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi