Residenssikeskusten tuki

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisvaihtoa, yhteyksiä, läsnäoloa ja kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.

Mihin tukea voi hakea?

Tukimuoto on tarkoitettu Pohjoismaissa ja Baltian maissa sijaitseville residenssitoimijoille, jotta ne voisivat kutsua taiteilijoita näistä maista työskentelemään residenssikeskuksiinsa. Residenssien odotetaan tarjoavan taiteilijoille oleskelun ajaksi olosuhteet, joissa he voivat keskittyä työhönsä, tavata toisia taiteilijoita ja muodostaa yhteyksiä keskuksen taide- ja kulttuuritoimijoihin.

Hakemuksessa on oltava suunnitelma vähintään kahden (2) ammattitaiteilijan vastaanottamiseen vähintään kahdesta eri Pohjoismaasta tai Baltian maasta kuin missä keskus sijaitsee. Tuella ei voi kattaa omassa maassa asuvien taiteilijoiden kustannuksia. Tukea voi hakea kaikille taiteen aloille.

Ammattimailaisella tarkoitetaan, että taiteilijalla on dokumentoitua kokemusta työskentelystä taiteen tai kulttuurin alalla ja/tai taide- tai kulttuurialan koulutus.

Oleskelun kestoa ei ole rajoitettu, mutta ohjelma suosittelee noin 2–4 kuukauden residenssijaksoja. Hakemukseen voi kuulua korkeintaan hakukierroksen kalenterivuosi sekä kaksi vuotta sen jälkeen.

Jos hakemus täyttää edellä esitetyt vaatimukset, residenssikeskus voi itse päättää taiteilijoiden valinnasta. Sekä yksittäisiä taiteilijoita että pieniä ryhmiä voidaan valita.

Talous

Residenssikeskusten tukea myönnetään enintään 50 000 euroa. Tuki myönnetään keskuksille ja apurahalla katetaan pohjoismaisen tai balttilaisen taiteilijan residenssioleskelusta aiheutuvia kuluja. Tuella voidaan hyvin kattaa myös taiteilijalle maksettava palkkio tai stipendi residenssioleskelun ajalta.

Matkakulujen, palkkioiden, päivärahojen ja muiden taiteilijan tai taiteilijoiden residenssioleskelusta syntyvien suorien kulujen lisäksi budjetti voi sisältää enintään 15 % hallinnollisia kuluja (kulut tulee eritellä).

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma ei voi olla ainoa rahoituksen lähde residenssikeskuksen toiminnalle.

Tämän budjettipohjan käyttäminen budjetoinnissa on pakollista, jotta hakemuksia voidaan verrata tasapuolisesti.

Matkakustannusten osalta budjetoinnissa on suotavaa käyttää Liikkuvuustuen kiinteitä summia.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea olemassa olevat residenssikeskukset tai organisaatiot, laitokset ja ryhmät, joilla on uusi aloite taide- ja kulttuurialan residenssitoiminnan käynnistämiseksi.

Tukea ei myönnetä yksittäisille taiteilijoille tai kulttuurialan työntekijöille.

Tukea hakevien residenssikeskusten on sijaittava Pohjoismaissa (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) tai Baltiassa (Latvia, Liettua, Viro) ja residenssitaiteilijoilla on oltava pysyvä osoite yhdessä näistä maista. Taiteilijoilta ei kuitenkaan vaadita Pohjoismaan tai Baltian maan kansalaisuutta.

Tuki on avoin kaikille taide- ja kulttuurialoille, ja sitä voi hakea kerran vuodessa.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Hakemus arvioidaan edellä esitettyjen kriteerien mukaisesti sekä huomioiden, kuinka hyvin siitä välittyvät seuraavat asiat:

Alueellinen ja kansainvälinen ulottuvuus
Hakemuksen perusteella arvioidaan residenssikeskuksen kokemus residenssitoiminnan harjoittamisesta ammattilaisille. Lisäksi arvioidaan sitä, kuinka residenssi nivoutuu ajankohtaiseen taide- ja kulttuurikontekstiin ja kuinka tavoitteellisesti residenssi luo yhteyksiä Pohjoismaiden ja Baltian alueen ja kansainvälisen taide- ja kulttuurikentän välille.

Kapasiteetti
Residenssillä on oltava mahdollisuus tukea taiteilijan työtä. Pääsääntöisesti residenssin odotetaan tarjoavan mahdollisuuksia työskennellä muiden taiteilijoiden kanssa, ja residenssin on todistettavasti tehtävä yhteistyötä paikallisen taide- ja kulttuurikentän kanssa. Residenssikeskuksen mahdollisuus tarjota residenssitaiteilijoille tilaisuuksia luoda kansainvälisiä verkostoja on tärkeä osa arviointia.

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

Huomaathan, että ohjelman kieli on englanti. Sekä hakemukset että loppuraportit tulee lähettää englanniksi.

Kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa hakuajan umpeutumisesta.

 


Haku­ajat:
09.01.2023 – 09.02.2023 15:59


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi