Norden 0–30 -tukiohjelma

Norden 0-30 -tukiohjelma on tarkoitettu pohjoismaisille 0-30-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat rahoitusta toteuttaakseen omia hankkeitaan. Ohjelmasta voi hakea tukea kulttuurialan projekteihin, mutta myös yhteiskunnallisiin tai poliittisiin tarkoituksiin. Tukea voi hakea korkeintaan 50 000 euroa.

Oletko 0–30-vuotias tai edustatko tahoa, joka työskentelee lasten ja nuorten parissa? Onko organisaatiollasi dokumentoitua kokemusta lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä? Suunnitteletteko projektia, johon osallistuu hankekumppaneita muista Pohjoismaista?

Siirry hakemukseesi

Norden 0–30 -tukiohjelman (aiemmin NORDBUK) on perustanut Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea. Komitea on neuvoa-antava ja koordinoiva elin Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisokysymyksissä. Pohjoismainen kulttuuripiste hallinnoi ohjelmaa komitean puolesta. Tukiohjelmalla komitea haluaa tukea lasten ja nuorten omia hankkeita. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia järjestäytyä, vaikuttaa ja osallistua poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuurialan toimintaan. Ohjelman kohderyhmänä on lapset ja nuoret 30 ikävuoteen asti.

Tietoa apurahansaajille koronaviruksen johdosta

Huom! Videon valmistumisen jälkeen on mahdollista hakea Norden 0-30 -tukea myös kahden maan yhteistyöhankkeisiin.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea myönnetään organisaatioille, ryhmille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille tai verkostoille.

Norden 0-30 tukee hankkeita, joihin kuuluu osallistujia kahdesta (2) tai kolmesta (3) Pohjoismaasta:

 • Hankkeissa, joissa on osallistujia kahdesta (2) Pohjoismaasta, toisen maan on oltava Grönlanti, Islanti, Färsaaret tai Ahvenanmaa. 
 • Hankkeissa, joissa on osalllistujia vähintään kolmesta (3), niiden tulee olla Pohjoismaita. Pohjoismaita ovat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.
 •  Kahden (2) Pohjoismaan yhteistyöhankkeisiin tukea voi hakea  0–10 000 €. Yhteistyöhankkeille, joihin osallistuu kolme (3) Pohjoismaata, tukea voi hakea 0–50 000 €

Hakijan on asuttava Pohjoismaissa.

Hakijan ei tarvitse itse olla nuori mutta hänen on edustettava toimintaa, jossa lapset ja nuoret ovat mukana tai toimijoilla on kokemuksia lasten ja nuorten osallistamisesta.

Erityinen painoarvo annetaan sille, että projektiin kuuluu yhteistyötä Ahvenanmaan, Färsaarten, Grönlannin tai Pohjoiskalotin kanssa. Tässä yhteydessä Pohjoiskalotti käsittää Norlannin läänin, Tromssan läänin ja Finnmarkin läänin Norjassa; Norrbottenin läänin Ruotsissa ja Lapin läänin Suomessa.

Lisäksi hankkeeseen voi sisältyä yhteistyötä Viron, Latvian ja Liettuan kanssa.

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea projektille tai verkostolle, joka koostuu sosiaalisesta, poliittisesta tai kulttuurialan toiminnasta ja johon lapset ja nuoret ovat sitoutuneet niin, että he ovat aktiivisesti mukana prosesseissa ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Projektin tulee aina kannustaa demokraattiseen osallistumiseen ja varmistaa, että siinä mukana olevat lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan.

Projektiin voi kuulua esimerkiksi:

 • Verkostoja – joko yksittäisen verkostotapahtuman tai niiden sarjan: tapaamisia, kokouksia, työpajoja, leirejä, kursseja tai muita tapahtumia, jotka vahvistavat kumppanuutta, tarjoavat mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia sekä jakaa vaikuttamistyöhön käytettäviä voimavaroja.
 • Tuotantoa: prosesseja, kampanjoita tai tiedotusmateriaalia, menetelmämateriaalia, raportteja, digitarinoita tai taideteoksia, joiden tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta ja oikeutta osallisuuteen ja vaikuttamiseen.

Tukea eivät voi hakea:

 • organisaatiot ja verkostot, jotka eivät toteuta lapsia ja nuoria osallistavaa toimintaa tai joilla ei ole kokemusta tämänkaltaisesta työskentelystä.
 • yksittäiset henkilöt
 • urheilujärjestöt
 • kaupalliset hankkeet tai muu kaupallinen toiminta, jonka tarkoituksena on tuottaa voittoa
 • säännöllisiin käyttökustannuksiin, esimerkiksi tarvikkeiden ostoon, huonekaluihin tai palkkakuluihin, jotka eivät suoraan liity projektiin
 • toimintaan, joka on jo toteutettu. Ohjelman tukeman toiminnan aikaisin aloitusajankohta on kahdeksan viikkoa tuen viimeisen hakupäivän jälkeen.

Talous

Tukea voi hakea 7 500−25 000 euroa.

Haetun tukisumman lisäksi hankkeella on oltava vähintään 15% muuta rahoitusta, joka voi olla in kind -rahoitusta.

Norden 0–30 -tuki ja muiden vastaavien pohjoismaisten tahojen myöntämä tuki saa olla korkeintaan 85% projektin koko budjetista. Muita pohjoismaisia tahoja ovat esimerkiksi Pohjoismainen kulttuurirahasto tai Nordplus.

In kind -rahoitus merkitsee, että projektin rahoitukseksi voidaan rahan asemesta lukea tavaroita tai palveluita, esimerkiksi vapaaehtoistyö voidaan hyväksyä budjettiin. Hakemukseen liitettävässä budjetissa on eriteltävä, mistä in kind -rahoitus koostuu, ja summa on voitava katsoa kohtuulliseksi projektin toteuttamisen kannalta. Täältä löydät esimerkin yksityiskohtaisesta budjettiliitteestä.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Arvioinnissa huomioidaan yllämainitut kriteerit sekä se, miten projekti onnistuu välittämään alla mainittuja seikkoja:

Tämä katsotaan pakolliseksi:

Lasten ja nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Projekti osallistaa lapsia ja nuoria sen kaikissa vaiheissa ideoinnista arviointiin niin paljon kuin mahdollista. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, missä määrin lasten ja nuorten osallistumisoikeus ja osallisuus projektissa toteutuu ja miten projekti on jo kytketty kyseiseen kohderyhmään.

Pohjoismainen lisäarvo
Projekti edistää osaltaan pohjoismaista yhteistyötä ja pohjoismaisia kohtaamisia. Lisäarvoksi katsotaan se, että hanke luo uudenlaista yhteistyötä, tuottaa kauaskantoisia tuloksia tai lisää Pohjoismaiden lasten ja nuorten välille sellaista vuorovaikutusta, jonka he itse kokevat merkitykselliseksi, ja vahvistaa heidän rooliaan pohjoismaisessa kulttuurissa, politiikassa tai yhteiskunnassa.

Eduksi on, jos hakemus sisältää:

Heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten osallisuutta ja suurempaa osallistumista
Projekti keskittyy erityisesti osallistamaan lapsia ja nuoria, jotka kokevat haavoittuvuutta ja joiden katsotaan olevan aliedustettuja hakemuksessa esitetyssä toiminnassa tai projekteissa ylipäätään. Se, minkälaisia lapsia ja nuoria kuuluu projektin ensisijaiseen kohderyhmään, voi vaihdella projektista toiseen. Valittuja menetelmiä arvioidaan, samoin kuin sitä, miten hyvin yhteistyökumppanien ajatellaan voivan täyttää projektille asetetut tavoitteet.

Kyseessä voi olla esimerkiksi eri ryhmien osallistaminen: vähemmistöjen, maahanmuuttajien tai pakolaisten tai niiden, joiden fyysinen tai henkinen terveys on vaarantunut tai niiden, jotka eivät opiskele tai ole töissä ja joilla ei ole pääsyä kulttuurielämyksiin tai niiden, jotka kokevat haavoittuvuutta verkossa. Pienten lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edellytykset on otettava huomioon.

Tasa-arvoa ja kestävää kehitystä
Projektilla on selkeät tavoitteet sukupuolten välisen tasa-arvon ja/tai kestävän kehityksen [englanniksi sustainable development] lisäämiseksi, kuten esimerkiksi pyrkimys YK:n maailmanlaajuisen kestävyystavoitteen toteutumiseen Pohjoismaissa.

 

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

 

Huomaathan, että kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa Norden 0–30 -tukiohjelman hakuajan umpeutumisesta.


Haku­ajat:
09.01.2023 – 09.02.2023 15:59
28.03.2023 – 28.04.2023 15:59
06.09.2023 – 06.10.2023 15:59


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi