Norden 0–30 -tukiohjelma

Ohjelman tavoitteena on tukea lasten ja nuorten omia projekteja sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan järjestäytyä, vaikuttaa ja osallistua poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuurialan toimintaan. Tukiohjelman kohderyhmänä ovat lapset ja enintään 30-vuotiaat nuoret.

Tietoa apurahansaajille koronaviruksen johdosta

Pohjoismainen lapsi- ja nuoristoyhteistyön komitea on kaikkia Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva ja neuvoa-antava elin. Pohjoismainen kulttuuripiste hallinnoi komitean puolesta Norden 0–30 -tukiohjelmaa (ennen NORDBUK).

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea projektille tai verkostolle, joka koostuu sosiaalisesta, poliittisesta tai kulttuurialan toiminnasta ja johon lapset ja nuoret ovat sitoutuneet niin, että he ovat aktiivisesti mukana prosesseissa ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Projektin tulee aina kannustaa demokraattiseen osallistumiseen ja varmistaa, että siinä mukana olevat lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan.

Projektiin voi kuulua esimerkiksi:

 • Verkostoja – joko yksittäisen verkostotapahtuman tai niiden sarjan: tapaamisia, kokouksia, työpajoja, leirejä, kursseja tai muita tapahtumia, jotka vahvistavat kumppanuutta, tarjoavat mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia sekä jakaa vaikuttamistyöhön käytettäviä voimavaroja.
 • Tuotantoa: prosesseja, kampanjoita tai tiedotusmateriaalia, menetelmämateriaalia, raportteja, digitarinoita tai taideteoksia, joiden tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta ja oikeutta osallisuuteen ja vaikuttamiseen.

Tukea eivät voi hakea:

 • organisaatiot ja verkostot, jotka eivät toteuta lapsia ja nuoria osallistavaa toimintaa tai joilla ei ole kokemusta tämänkaltaisesta työskentelystä.
 • yksittäiset henkilöt
 • urheilujärjestöt
 • kaupalliset hankkeet tai muu kaupallinen toiminta, jonka tarkoituksena on tuottaa voittoa
 • säännöllisiin käyttökustannuksiin, esimerkiksi tarvikkeiden ostoon, huonekaluihin tai palkkakuluihin, jotka eivät suoraan liity projektiin
 • toimintaan, joka on jo toteutettu. Ohjelman tukeman toiminnan aikaisin aloitusajankohta on kahdeksan viikkoa tuen viimeisen hakupäivän jälkeen.

Talous

Tukea voi hakea 7 500−25 000 euroa.

Haetun tukisumman lisäksi hankkeella on oltava vähintään 15% muuta rahoitusta, joka voi olla in kind -rahoitusta.

Norden 0–30 -tuki ja muiden vastaavien pohjoismaisten tahojen myöntämä tuki saa olla korkeintaan 85% projektin koko budjetista. Muita pohjoismaisia tahoja ovat esimerkiksi Pohjoismainen kulttuurirahasto tai Nordplus.

In kind -rahoitus merkitsee, että projektin rahoitukseksi voidaan rahan asemesta lukea tavaroita tai palveluita, esimerkiksi vapaaehtoistyö voidaan hyväksyä budjettiin. Hakemukseen liitettävässä budjetissa on eriteltävä, mistä in kind -rahoitus koostuu, ja summa on voitava katsoa kohtuulliseksi projektin toteuttamisen kannalta. Täältä löydät esimerkin yksityiskohtaisesta budjettiliitteestä.

Lisävaroja Agenda 2030 -projekteille
Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea tekee vuosina 2018–2020 yhteistyötä Sukupolvi 2030 -hankkeen kanssa.  Norden 0–30 -tukiohjelma jakaa yhteistyön puitteissa lisävaroja näiden kolmen vuoden aikana.
Lisävaroja voi hakea, jos projekti täyttää jo entuudestaan Norden 0–30 -tukiohjelman kriteerit ja yhden alla mainituista vaatimuksista:
 • Projekti liittyy Agenda 2030:een kokonaisuutena. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret työskentelevät agendan ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen (SDG) kanssa. Agendasta tulee käyttökelpoinen ja tunnettu työkalu. Pohjoismaiden lasten ja nuorten on oltava projektin ensisijainen kohderyhmä.
tai
 • Projekti kohdistuu tavoitteeseen 12: Kestävä kulutus ja tuotanto. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret osallistuvat tavoitteen aihepiiriin aktiivisesti. Tavoitteesta 12 tulee käyttökelpoinen ja tunnettu työkalu. Pohjoismaiden lasten ja nuorten on oltava projektin ensisijainen kohderyhmä.
Tukea ei voi hakea:
 • yksittäisiin kestävän kehityksen tavoitteeseen (SDG) kohdistuviin projektiehdotuksiin, eikä projekteihin, joilla ei ole selkeää yhteyttä kestävään kulutukseen ja tuotantoon tai agendaan kokonaisuutena.
 • projektiehdotuksiin, jotka eivät täytä Norden 0–30 -tukiohjelman yleisiä kriteerejä.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea myönnetään

 • organisaatioille, ryhmille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille tai verkostoille.

Projektin on oltava vähintään kolmen (3) pohjoismaan yhteistyötä. Toisin sanoen projektiryhmään pitää kuulua kolme tai useampia seuraavista maista: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska.

Hakijan on asuttava Pohjoismaissa.

Hakijan ei tarvitse itse olla nuori mutta hänen on edustettava toimintaa, jossa lapset ja nuoret ovat mukana tai toimijoilla on kokemuksia lasten ja nuorten osallistamisesta.

Erityinen painoarvo annetaan sille, että projektiin kuuluu yhteistyötä Ahvenanmaan, Färsaarten, Grönlannin tai Pohjoiskalotin kanssa. Tässä yhteydessä Pohjoiskalotti käsittää Norlannin läänin, Tromssan läänin ja Finnmarkin läänin Norjassa; Norrbottenin läänin Ruotsissa ja Lapin läänin Suomessa.

Lisäksi hankkeeseen voi sisältyä yhteistyötä Viron, Latvian, Liettuan ja Luoteis-Venäjän kanssa. Tässä yhteydessä Luoteis-Venäjään lasketaan Arkangelin alue, Kaliningradin alue, Leningradin alue, Murmanskin alue, Pihkovan alue, Karjalan tasavalta sekä Pietarin kaupunki.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Arvioinnissa huomioidaan yllämainitut kriteerit sekä se, miten projekti onnistuu välittämään alla mainittuja seikkoja:

Tämä katsotaan pakolliseksi:

Lasten ja nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Projekti osallistaa lapsia ja nuoria sen kaikissa vaiheissa ideoinnista arviointiin niin paljon kuin mahdollista. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, missä määrin lasten ja nuorten osallistumisoikeus ja osallisuus projektissa toteutuu ja miten projekti on jo kytketty kyseiseen kohderyhmään.

Pohjoismainen lisäarvo
Projekti edistää osaltaan pohjoismaista yhteistyötä ja pohjoismaisia kohtaamisia. Lisäarvoksi katsotaan se, että hanke luo uudenlaista yhteistyötä, tuottaa kauaskantoisia tuloksia tai lisää Pohjoismaiden lasten ja nuorten välille sellaista vuorovaikutusta, jonka he itse kokevat merkitykselliseksi, ja vahvistaa heidän rooliaan pohjoismaisessa kulttuurissa, politiikassa tai yhteiskunnassa.

Eduksi on, jos hakemus sisältää:

Heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten osallisuutta ja suurempaa osallistumista
Projekti keskittyy erityisesti osallistamaan lapsia ja nuoria, jotka kokevat haavoittuvuutta ja joiden katsotaan olevan aliedustettuja hakemuksessa esitetyssä toiminnassa tai projekteissa ylipäätään. Se, minkälaisia lapsia ja nuoria kuuluu projektin ensisijaiseen kohderyhmään, voi vaihdella projektista toiseen. Valittuja menetelmiä arvioidaan, samoin kuin sitä, miten hyvin yhteistyökumppanien ajatellaan voivan täyttää projektille asetetut tavoitteet.

Kyseessä voi olla esimerkiksi eri ryhmien osallistaminen: vähemmistöjen, maahanmuuttajien tai pakolaisten tai niiden, joiden fyysinen tai henkinen terveys on vaarantunut tai niiden, jotka eivät opiskele tai ole töissä ja joilla ei ole pääsyä kulttuurielämyksiin tai niiden, jotka kokevat haavoittuvuutta verkossa. Pienten lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edellytykset on otettava huomioon.

Tasa-arvoa ja kestävää kehitystä
Projektilla on selkeät tavoitteet sukupuolten välisen tasa-arvon ja/tai kestävän kehityksen [englanniksi sustainable development] lisäämiseksi, kuten esimerkiksi pyrkimys YK:n maailmanlaajuisen kestävyystavoitteen toteutumiseen Pohjoismaissa.

Agenda 2030
Hakemuksella voi hakea myös lisävaroja. Projektia arvioidaan aina sen mukaan, miten lapset ja nuoret ovat tekemässä päätöksiä ja miten projektissa perustellaan valitut toimintatavat, jotka vaikuttavat kestävän kehityksen tavoitteen 12 tai kaikkien 17 tavoitteen kokonaisuuden käyttökelpoisuuteen ja tunnettavuuteen.

Viestintäsuunnitelma
Hakemukseen tulee sisältyä selkeästi määritelty viestintäsuunnitelma sille, miten projektin kohderyhmät tavoitetaan. Täällä on esimerkki yksityiskohtaisesta viestintäsuunnitelmasta.

 

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

 

Huomaathan, että kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa Norden 0–30 -tukiohjelman hakuajan umpeutumisesta.


Haku­ajat:
03.09.2020 – 02.10.2020 15:59


Lähetä hakemus ›
Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi