NORDBUK-tukiohjelma

Ohjelmassa tuetaan lasten ja nuorten omia hankkeita ja vahvistetaan heidän järjestäytymistään, vaikuttamistaan ja osallistumistaan poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuritoimintaan.

Ohjelman kohderyhmänä ovat lapset ja enintään 30-vuotiaat nuoret.

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea on neuvoa-antava ja koordinoiva elin Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. Pohjoismainen kulttuuripiste hallinnoi komitean NORDBUK-tukiohjelmaa.

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea poliittisiin, sosiaalisiin tai kulttuurihankkeisiin tai verkostoihin, joihin lapset ja nuoret itse osallistuvat ja joiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin heillä on mahdollisuus osallistua. Hankekumppaneita on aina kannustettava demokraattiseen osallistumiseen. Tuen saamisen ehtona on hankkeeseen osallistuvien lasten ja nuorten oma vaikutusvalta hankkeeseen.

Esimerkkejä hyväksyttävistä hankkeista:

 • Yksittäiset verkostotapahtumat tai sarja verkostotapahtumia, kuten tapaamisia, konferensseja, työpajoja, leirejä, kursseja tai muita tapahtumia. Tapahtumien tulee kehittää ja vahvistaa kumppanuuksia, mahdollistaa kokemusten vaihtoa sekä yhteistyötä mielipiteiden muodostamisen eteen tehtävässä työssä.
 • Esimerkiksi tapahtumat, prosessit, tiedotusaineistot, menetelmämateriaalit, raportit, digitaaliset kertomukset tai taideteokset, joiden tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutustaitoja sekä lisätä tietoa niistä.
 • Projekti voi myös pyrkiä pienentämään sukupuolten välisiä eroja, tukemaan jotain tiettyä lapsi- tai nuorisoryhmää tai toteuttamaan yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030).

Tukea ei voi hakea:

 • järjestöille tai verkostoille, jotka eivät koostu lapsista tai nuorista tai joilla ei ole kokemusta lasten ja nuorten osallistamista edistävästä työstä
 • yksittäisille henkilöille
 • urheiluseuroille
 • kaupallisiin hankkeisiin tai kaupalliseen toimintaan, jonka tavoitteena on tuottaa taloudellista voittoa
 • vakituiseen toimintaan, esimerkiksi sellaisten varusteiden ja huonekalujen hankintaan tai palkkojen maksuun, jotka eivät suoraan liity hankkeeseen
 • kansainvälisiin hankkeisiin lukuun ottamatta Baltian maiden ja Luoteis-Venäjän kanssa toteutettavia hankkeita
 • jo toteutettuihin hankkeisiin. Tällä tukimuodolla tuetut hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa hakuajan umpeutumisesta

Talous

Tukea voi hakea 7 500–25 000 euroa. Haetun tukisumman lisäksi hankkeella on oltava vähintään 15 % muuta rahoitusta, joka voi muodostua luontoissuorituksista.

Haetun tuen määrä ei siis voi olla yli 85 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tämä pätee myös, jos tukea haetaan muilta pohjoismaisilta organisaatioilta. Muita pohjoismaisia organisaatioita ovat esimerkiksi Pohjoismaiden kulttuurirahasto ja NordPlus.

Luontoissuorituksella tarkoitetaan, että hankkeen rahoitus voidaan laskea rahan sijaan myös tavaroina tai palveluina. Esimerkiksi voittoa tavoittelematon työ (talkootyö) voidaan laskea budjettiin. Laskelma on eriteltävä hakemuksen budjetissa ja summan on oltava kohtuullinen hankkeen toteuttamiseen nähden. Voit tarkastella esimerkkiä yksityiskohtaisen budjettiliitteen laatimisesta napsauttamalla linkkiä.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea myönnetään

 • järjestöille, ryhmille, kunnille, kouluille, yhdistyksille ja verkostoille.

Hankkeen toteutuksessa on oltava mukana vähintään kolme (3) Pohjoismaata. Toisin sanoen hankeryhmässä on oltava edustettuina vähintään kolme seuraavista maista: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska.

Hakijan ei tarvitse olla itse nuori, mutta hänen on edustettava tahoa, joka joko muodostuu lapsista ja nuorista tai jolla on kokemusta kohderyhmän kanssa työskentelystä.

Tukea hakevan organisaation tai osapuolen on sijaittava Pohjoismaissa.

Hankkeelle on eduksi, jos hankkeessa on mukana toimijoita Grönlannista, Färsaarilta, Ahvenanmaalta tai Pohjoiskalotista. Pohjoiskalotilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Nordlandin lääniä, Tromssan lääniä ja Finnmarkin lääniä Norjassa, Norrbottenin lääniä Ruotsissa ja Lapin lääniä Suomessa.

Tämän lisäksi hakemukseen voi sisältyä yhteistyötä Viron, Latvian, Liettuan ja Luoteis-Venäjän kanssa. Luoteis-Venäjällä tarkoitetaan tässä yhteydessä Arkangelin aluetta, Kaliningradin aluetta, Leningradin aluetta, Murmanskin aletta, Pihkovan aluetta, Karjalan tasavaltaa sekä Pietarin kaupunkia.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Hakemus arvioidaan edellä esitettyjen kriteerien mukaisesti sekä sen perusteella, miten hyvin hankkeesta välittyvät seuraavat perusedellytykset ja tavoitteet.

Lasten ja nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Hankkeessa otetaan lapset ja nuoret mukaan kaikkiin toiminnan osa-alueisiin mahdollisimman hyvin aina hankkeen ideoinnista sen arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan lasten ja nuorten oman osallistumisen ja päätäntävallan aste sekä se, miten kohderyhmää on sitoutettu hankkeeseen. Arvioinnissa tarkastellaan kohderyhmän osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, erityisesti jos hanke on suunnattu pienille lapsille ja/tai koskee heikommassa asemassa olevia lapsi- ja nuorisoryhmiä.

Pohjoismainen lisäarvo
Hanke edistää pohjoismaista yhteistyötä ja tuo yhteen lapsia ja nuoria eri Pohjoismaista. Tämä voi tarkoittaa, että hankeryhmä ja hankkeeseen osallistuvat muodostavat pohjoismaisen kontaktiverkoston, oppivat uusia työskentelytapoja toisiltaan tai kasvattavat tietojaan pohjoismaisista naapurimaista ja niiden kulttuureista. Lisäarvoksi lasketaan myös se, jos hanke edistää uusia yhteistyökuvioita, pyrkii pitkän aikavälin tuloksiin tai lisää mielekästä vuorovaikutusta pohjoismaisten lasten ja nuorten välillä sekä vaikuttaa positiivisesti heidän rooliinsa osana pohjoismaista kulttuuria, politiikkaa ja yhteiskuntaa.

Priorisointi: Koska tukiohjelman resurssit ovat rajalliset, useampia tukeen oikeutettuja hakijoita voidaan joutua asettamaan tärkeysjärjestykseen edellä mainittujen arviointiperusteiden mukaisesti. Siksi on tärkeää ilmaista hakemuksessa, jos hankkeeseen kuuluu myös jotain seuraavista:

Osallistaminen ja näkyvyyden lisääminen
Hankkeessa keskitytään tukemaan ja osallistamaan lapsia ja nuoria, joiden katsotaan olevan aliedustettuina hankeryhmän toiminnassa tai koko hanketoiminnassa. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa etnisiin tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten, maahanmuuttajien tai pakolaisten tai hyväksikäytettyjen lasten ja nuorten, fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta kärsivien tai riskirajoilla olevien lasten ja nuorten, syrjäytyneiden, kulttuurisen toiminnan ulkopuolelle jäävien tai internetissä uhatuksi tulleiden lasten ja nuorten osallistamista.

Tasa-arvo ja kestävä kehitys
Hankkeen tavoite on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja/tai kestävää kehitystä, esimerkkinä YK:n maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen ja saavuttaminen Pohjoismaissa. Tämä on myös linjassa Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoyhteistyöohjelman sekä kestävän kehityksen strategian kanssa.

 

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

 

Huomaathan, että kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa NORDBUK-tukiohjelman hakuajan umpeutumisesta.


Haku­ajat:
06.09.2018 – 08.10.2018 15:59


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi