Liikkuvuustuki

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisvaihtoa, yhteyksiä, läsnäoloa ja kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.

Tietoa apurahansaajille koronaviruksen johdosta

Mihin tukea voi hakea?

Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille tai pienille ryhmille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Tukea voidaan käyttää myös taide- ja kulttuurituotantojen esittämiseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseen.

Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro.

Matkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi:

 • yhteistyö kollegojen kanssa toisessa Pohjoismaassa ja/tai Baltian maassa
 • vierailuesitys
 • näyttelyt
 • osallistuminen konferensseihin, kokoontumisiin ja työpajoihin
 • tutkimus

Tukea ei voi hakea seuraaviin:

 • saman maan tai alueen sisällä tapahtuviin matkoihin
 • matkoihin, jotka suuntautuvat Pohjoismaiden ja Baltian ulkopuolelle tai ulkopuolelta
 • matkoihin, jotka ovat osa hakijan muodollisia opintoja
 • organisaatio- tai yritysmatkoihin
 • julkisessa virassa (esimerkiksi valtion viraston, kunnan, alueen tai vastaavan palveluksessa) toimivien viranhaltijoiden matkoihin
 • jo toteutettuihin hankkeisiin. Tällä tukimuodolla tuetut hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa hakuajan umpeutumisesta

Liikkuvuustukea ei tavallisesti myönnetä residensseihin matkustaville taiteilijoille. Ohjelma tukee residenssitoimintaa erillisen tukimuodon kautta (residenssikeskusten tuki). Kaikki residenssit eivät kuitenkaan kuulu tämän tukimuodon piiriin. Koska liikkuvuusohjelman ensisijainen tarkoitus on vahvistaa ammattilaisten välistä taiteellista yhteistyötä, tukea residenssikeskuksiin suuntautuvalle matkalle voidaan harkita, jos matkan pääasiallisena tarkoituksena on tehdä yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa.

Opiskelijoille ei myönnetä liikkuvuustukea. Ammattitaiteilijat ja kulttuurialan työntekijät, jotka ovat aloittaneet lisäopinnot, voivat kuitenkin joissain tapauksissa hakea tukea, jos matkan tarkoitus ei liity opintoihin vaan on osa taiteilijan edelleen jatkuvaa ammattitoimintaa.

Talous

Liikkuvuustukea myönnetään matkoihin ja/tai enintään kymmenen päivän oleskeluun. Tuen suuruus perustuu kiinteisiin matkakuluihin ja kiinteään päivärahaan, jotka lasketaan oleskelun keston ja määränpään perusteella.

Oleskelu voi kestää pidempään kuin kymmenen päivää, mutta liikkuvuustuki voi kattaa enintään kymmenen päivän osuuden.

Tukea ei voi hakea lisäksi tuotantokustannuksiin tai vastaaviin kuluihin. Tuki koskee yhtä meno-paluumatkaa, joten se ei sovellu esimerkiksi kiertueisiin, joiden aikana käydään useassa maassa. Yhden hakuajan aikana voi lähettää vain yhden hakemuksen.

Verkkohakulomake laskee automaattisesti haettavissa olevan summan ilmoitetun määränpään ja matkapäivien perusteella. Laskelman perustana käytetään tätä kiinteän päivärahan sekä asumis- ja matkakustannusten taulukkoa.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea kaikkien kulttuuri- ja taidealojen ammattitaiteilijat ja kulttuurityöntekijät (kuten kuraattorit, tuottajat, kaunokirjallisuuden kääntäjät, kulttuuritoimittajat tai tutkijat).

Ammatillisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on dokumentoitua kokemusta taide- ja kulttuurialalla työskentelystä tai hänellä on taide- tai kulttuurialan koulutus.

Liikkuvuustukea voidaan myöntää yhdellä hakemuksella vain yksityishenkilöille tai enintään kuuden hengen ryhmille.

Hakujärjestelmäämme luotavaa käyttäjätiliä ei siis saa rekisteröidä organisaation nimiin, tai sillä ei voi hakea liikkuvuustukea.

Liikkuvuustukea saadakseen hakijoiden on asuttava Pohjoismaissa (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) tai Baltiassa (Latvia, Liettua, Viro), mutta Pohjoismaan tai Baltian maan kansalaisuutta ei vaadita.

Hakemukseen on liitettävä kutsu tai aiesopimus. Asiakirjasta on käytävä selkeästi ilmi kuka/ketkä kutsutaan ja mikä taho esittää kutsun. Lisäksi siinä voi olla tietoa myös siitä, mitä kutsun esittäjä tarjoaa hakijalle.

Yksityishenkilöiden ja ryhmien matkat
Yksityishenkilön hakemuksen täyttää ja lähettää aina matkustaja. Tukea ei siis voi hakea toiselle henkilölle lukuun ottamatta ryhmähakemuksia, joissa yksi matkustajista ilmoitetaan ryhmän vastuu- ja yhteyshenkilöksi.

Lisäksi kaikkien ryhmän jäsenten on oltava vaatimuksen mukaisesti ammattitaiteilijoita tai kulttuurityöntekijöitä ja asuttava Pohjoismaissa tai Baltiassa. Jos joku ryhmän jäsenistä ei täytä vaatimuksia, koko hakemus hylätään.

Kaikkien ryhmän jäsenten on matkustettava yhtä aikaa samasta paikasta samaan määränpäähän. Jos ryhmän jäsenet, joilla on sama matkakohde, matkustavat eri maista, heistä kukin voi lähettää hakemuksen yksityishenkilönä. Tällöin näitä hakemuksia käsitellään yhdessä.

Ryhmähakemusta tehtäessä tiedoista on käytävä selvästi ilmi, että yhdessä tukea hakevat henkilöt liittyvät toisiinsa taiteellisen työnsä kautta tai muulla tavoin. Tämä tarkoittaa, että kaikilla ryhmän jäsenillä on toisiinsa ammatillinen suhde ja että he voivat perustella roolinsa ja vierailun tarkoituksen. Esimerkiksi kvartetti tai tanssiseurue voi olla taiteellisesti toisiinsa liittyvä ryhmä, mutta jos joukko yksittäisiä kulttuurityöntekijöitä hakee tukea esimerkiksi festivaalikäyntiä varten, jokaisen heistä on tehtävä erillinen hakemus.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Hakemus arvioidaan edellä esitettyjen kriteerien perusteella sekä sen mukaisesti, kuinka hyvin siitä välittyvät seuraavat asiat:

Yhteistyömahdollisuudet
Matka edistää tapaamisia, yhteyksiä sekä uusien ryhmien ja aloitteiden syntymistä.

Laatu ja sisältö
Arvioinnissa huomioidaan hakijan taiteellisen työn tai aiempien tehtävien laatu, matkustajan perustelut matkalle sekä matkan tavoite ja se, kuinka hakijat pyrkivät saavuttamaan tavoitteen. Arvioinnissa huomioidaan myös se, mikäli tavoitteena on edistää uusien taidemuotojen tai ilmaisutapojen osaamista.

Pohjoismais-baltialainen ulottuvuus
Tässä yhteydessä pohjoismais-baltialaisella ulottuvuudella tarkoitetaan sitä, että matka:

 • synnyttää ja parantaa yhteyksiä, yhteydenpitoa ja toimintaa Pohjoismaiden ja/tai Baltian maiden välillä
 • vahvistaa pohjoismais-baltialaista läsnäoloa Pohjoismaiden ja Baltian kulttuurielämässä
 • vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisten samankaltaisuuksien ja erojen ymmärrystä
 • lisää tietoa pohjoismaisista ja balttilaisista taiteilijoista ja heidän työstään.

 

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

 

Huomaathan, että ohjelman kieli on englanti. Sekä hakemukset että loppuraportit tulee lähettää englanninkielisinä.

Kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa liikkuvuustuen hakuajan umpeutumisesta.


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi