Liikkuvuustuki

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisvaihtoa, yhteyksiä, läsnäoloa ja kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.

Tietoa apurahansaajille koronaviruksen johdosta

Mihin tukea voi hakea?

Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden luoda yhteyksiä Pohjoismaihin ja Baltian maihin sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Tukea voidaan käyttää myös taide- ja kulttuurituotantojen esittämiseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseen.

Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro.

Matkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi:

 • yhteistyö kollegojen kanssa toisessa Pohjoismaassa ja/tai Baltian maassa
 • vierailuesitys
 • näyttelyt
 • osallistuminen konferensseihin, kokoontumisiin ja työpajoihin
 • tutkimustyö.

Tukea ei voi hakea seuraaviin:

 • ainoastaan saman maan tai alueen sisällä tapahtuviin matkoihin
 • matkoihin, jotka suuntautuvat Pohjoismaiden ja Baltian ulkopuolelle tai ulkopuolelta
 • matkoihin, jotka ovat osa hakijan tutkintoon tähtääviä opintoja
 • organisaatio- tai yritysmatkoihin
 • julkisessa virassa (esimerkiksi valtion viraston, kunnan, alueen tai vastaavan palveluksessa) toimivien viranhaltijoiden työmatkoihin
 • jo toteutettuihin hankkeisiin. Tällä tukimuodolla tuetut hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa hakuajan umpeutumisesta.

Liikkuvuustukea ei tavallisesti myönnetä residensseihin matkustaville taiteilijoille. Ohjelma tukee residenssitoimintaa erillisen tukimuodon kautta (residenssikeskusten tuki). Kaikki residenssit eivät kuitenkaan kuulu tämän tukimuodon piiriin. Koska liikkuvuusohjelman ensisijainen tarkoitus on vahvistaa ammattilaisten välistä taiteellista yhteistyötä, tukea residenssikeskukseen suuntautuvalle matkalle voidaan harkita, jos matkan pääasiallisena tarkoituksena on tehdä yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa.

Opiskelijoille ei myönnetä liikkuvuustukea. Ammattitaiteilijat ja kulttuurialan työntekijät voivat kuitenkin joissain tapauksissa hakea tukea, jos matkan tarkoitus ei liity opintoihin vaan on osa taiteilijan jatkuvaa ammattitoimintaa.

Liikkuvuustuen määrä

Liikkuvuustukea myönnetään matkoihin ja/tai enintään 14 päivän oleskeluun. Tuen määrä perustuu ennalta määrättyihin kiinteisiin matkakorvauksiin ja päivärahoihin, jotka lasketaan yhteen oleskelun keston ja määränpään perusteella.

Oleskelu voi kestää pidempään kuin 14 päivää, mutta liikkuvuustuki voi kattaa enintään 14 päivän osuuden.

Tukea ei voi hakea lisäksi tuotantokustannuksiin tai vastaaviin kuluihin. Yhden hakuajan aikana voi lähettää vain yhden hakemuksen.

Sähköinen hakujärjestelmä laskee automaattisesti haettavissa olevan summan ilmoitetun määränpään ja matkapäivien perusteella.

Liikkuvuustuen määrän voit laskea liikkuvuustuen laskurilla.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea kaikki ammattitaiteilijat ja kulttuurialan työntyöntekijät (kuten kuraattorit, tuottajat, kirjallisuuden kääntäjät, kulttuuritoimittajat tai tutkijat). Tukea voidaan myöntää kaikille kulttuurin  ja taiteen aloille.

Ammatillisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on dokumentoitua kokemusta taide- ja kulttuurialalla työskentelystä tai ett hän on suorittanut taide- tai kulttuurialan koulutuksen.

Liikkuvuustukea voidaan myöntää yhdellä hakemuksella vain yksityishenkilöille. Hakemusta ei voi tehdä toisen henkilön puolesta. Jos hakija kuuluu ryhmään, jonka jäsenet matkustavat osana samaa hanketta, on kaikkien ryhmän jäsenten jätettävä oma hakemus. Hakemukseen kirjoitetaan ryhmän muiden jäsenten nimet.

Hakujärjestelmäämme tehtävä käyttäjätili on siis luotava yksityishenkilönä.

Liikkuvuustukea saadakseen hakijan on asuttava Pohjoismaissa (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) tai Baltiassa (Latvia, Liettua, Viro), mutta Pohjoismaan tai Baltian maan kansalaisuutta ei vaadita.

Hakemukseen on liitettävä kutsu tai aiesopimus. Asiakirjasta on käytävä selkeästi ilmi, kuka kutsutaan ja mikä taho esittää kutsun. Lisäksi siinä voi olla tietoa myös siitä, mitä kutsun esittäjä tarjoaa hakijalle.

Matka useampaan matkakohteeseen
Hakemus voi sisältää useita matkakohteita, jos kohteissa käydään saman matkan aikana. Tämä mahdollistaa kestävämpiä matkustustapoja saman hankkeen puitteissa.

Sama hakemus ei voi sisältää erillisiä matkoja erillisinä ajankohtina. Hakijan tulee myös aina palata takaisin samaan kohteeseen kuin mistä matka on aloitettu.

Jos samaan hakemukseen sisältyy useampi matkakohde, jokaisesta kohteesta vaaditaan erillinen kutsukirje tai aiesopimus.

Liikkuvuustukea ei kuitenkaan myönnetä kiertueisiin.

Vammainen hakija
Jos hakija tarvitsee avustajan toimintarajoitteen vuoksi, samalla hakemuksella voi hakea tukea avustajaa varten. 

Kuinka hakemus arvioidaan?

Hakemus arvioidaan edellä esitettyjen kriteerien perusteella sekä sen mukaisesti, kuinka hyvin siitä välittyvät seuraavat asiat:

Yhteistyömahdollisuudet
Matka edistää tapaamisia, yhteyksiä sekä uuden yhteistyön ja uusien aloitteiden syntymistä.

Laatu ja sisältö
Arvioinnissa huomioidaan hakijan taiteellisen työn tai aiempien tehtävien laatu, hakijan perustelut matkalle sekä matkan tavoite ja se, kuinka hakija pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Arvioinnissa huomioidaan myös, mikäli tavoitteena on edistää uusien taidemuotojen tai ilmaisutapojen osaamista.

Pohjoismainen ja baltialainen ulottuvuus
Tässä yhteydessä pohjoismaisella ja baltialaisella ulottuvuudella tarkoitetaan sitä, että matka:

 • synnyttää ja parantaa yhteyksiä, yhteydenpitoa ja toimintaa Pohjoismaiden ja/tai Baltian maiden välillä
 • vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden näkyvyyttä ja läsnäoloa näiden maiden kulttuurielämässä
 • vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisten samankaltaisuuksien ja erojen ymmärrystä
 • lisää pohjoismaisten ja balttilaisten taiteilijoiden ja heidän työnsä tunnettavuutta.

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

Huomaathan, että ohjelman kieli on englanti. Sekä hakemukset että loppuraportit tulee lähettää englanniksi.

Kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa liikkuvuustuen hakuajan umpeutumisesta.

Lähetä hakemus >


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi