Usein esitetyt kysymykset

Tällä sivulla on vastauksia yleisimpiin tukiohjelmiamme koskeviin kysymyksiin. Tukimuotojen omilla sivuilla on kutakin tukiohjelmaa koskevaa yksityiskohtaisempaa tietoa.

Yleistä

 • Milloin hakemus on viimeistään lähetettävä?

  Hakemus on lähetettävä viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15.59 Suomen aikaa sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jos asut eri aikavyöhykkeellä, on omalla vastuullasi tarkistaa, mikä kellonaika koskee sinua. Pohjoismainen kulttuuripiste ei käsittele myöhästyneitä hakemuksia.

 • Voiko useasta eri tukiohjelmasta hakea samanaikaisesti?

  Suosittelemme, että hakija hakee tukea yhdestä ohjelmasta kerrallaan. Kaiken Pohjoismaisesta kulttuuripisteestä haettavan tuen voi koota samaan hakemukseen. Esimerkiksi matkakuluihin voi hakea kaikista tukiohjelmista. Ota kuitenkin yhteyttä toimistoomme ennen kuin haet, jos olet epävarma.

 • Voinko hakea tukea myös muilta pohjoismaisilta organisaatioilta?

  Samaa hanketta varten voi hakea tukea myös muilta yhteispohjoismaisilta  organisaatioilta.

  Jos haet tukea useammalta viralliseen pohjoismaiseen yhteistyöhön lukeutuvalta taholta, muista että yhteenlaskettuna pohjoismainen tuki saa olla enintään 85 % hankkeen kokonaisbudjetista.

  Tukea voi siis hakea sekä Pohjoismaisen kulttuuripisteen hallinoimista apurahaohjelmista että Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta. Hakemuksen on kuitenkin täytettävä haetun tukimuodon ehdot, joten hakemus kannattaa jättää vain niihin ohjelmiin, jotka vastaavat parhaiten omaa hankettasi.

 • Voinko saada tietää, onko hankkeelleni myönnetty tukea, ennen kuin myöntämispäätös on julkistettu?

  Et. Asiantuntijaryhmät tekevät päätökset ryhmän kokoontuessa, ja myöntämis- tai hylkäämispäätökset lähetetään yhtä aikaa kaikille hakijoille päätöskokouksen jälkeen.

 • Kuinka pitkälle ajalle tukea voi saada?

  Tässä on jonkin verran eroja ohjelmien välillä, mutta tuetun hankkeen enimmäiskesto saa olla tuen myöntämisvuosi sekä kaksi (2) seuraavaa kalenterivuotta, jollei tukiohjelma rajoita kestoa lyhyemmäksi. Tämä on hyvä tarkistaa jokaisen tukimuodon omalta sivulta.

 • Ratkaiseeko hakemuksessa kansalaisuus vai asuinmaa?

  Ratkaisevaa on hakijan ja yhteistyötahojen kotimaa, ei kansallisuus. Esimerkiksi hakijaa, joka on Norjan kansalainen mutta asuu Saksassa, ei katsota pohjoismaiseksi. Tämä pätee myös toisin päin – esimerkiksi Saksan kansalainen voidaan katsoa pohjoismaiseksi, jos hän asuu Pohjoismaassa.

 • Ovatko myös Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti pohjoismaita?

  Kyllä. Katsomme Grönlannin, Färsaaret ja Ahvenanmaan olevan erillisiä Pohjoismaita, ja ne voivat edustaa hankkeissa omaa maataan samaan tapaan kuin viisi muuta Pohjoismaata.

 • Millä kielellä voin kirjoittaa hakemuksen?

  Kulttuuri- ja taideohjelman , Norden 0–30 -tukiohjelman ja Volt-ohjelman hakulomakkeet on ruotsiksi ja englanniksi. Näiden kahden kielen lisäksi voit jättää hakemuksen myös tanskaksi, norjaksi, suomeksi, islanniksi, fääriksi tai grönlanniksi.

  Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelman (liikkuvuustuki, verkostotuki ja residenssikeskusten tuki) virallinen kieli on englanti, joten myös hakemus on tehtävä englanniksi.

 • Milloin on paras hakea verkostotukea ja milloin tukea Kulttuuri- ja taideohjelmasta?

  Verkostotuki soveltuu parhaiten hankkeisiin, joiden tavoitteena on pidemmän ajanjakson aikana kehittää uusia yhteistyön muotoja, vaihtaa kokemuksia ja osaamista toisten taide- ja kulttuurikentän toimijoiden kanssa.

  Kulttuuri- ja taideohjelma soveltuu paremmin hankkeille, joissa suunnitellaan esimerkiksi seminaaria, konferenssia tai vastaavaa kertaluontoista tapahtumaa, joka on avoin suurelle yleisölle.

 • Miksi apurahahakemuksessa kysytään tasa-arvoisuudesta, kestävästä kehityksestä sekä lasten ja nuorten huomioinnista?

  Nämä kolme osa-aluetta ovat osa Pohjoismaisen ministerineuvoston toiminnna keskeisiä näkökulmia. Niitä ei lueta varsinaisiksi kriteereiksi, vaan hakemuksella pyydämme hakijaa reflektoimaan, miten hanke voi edistää Pohjoismaiden yhteisiä päämääriä näillä osa-alueilla.

Ennen hakemista

 • Mitä budjetilta odotetaan?

  Pääsääntönä on, että budjetin on oltava tulojen ja menojen suhteen tasapainossa. Kaikkien budjetissa määritettyjen menojen on oltava tarpeellisia hankkeen toteutukselle. Kaikki summat on ilmoitettava euroina.

  Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelman osalta hakijan on käytettävä budjettimallia, joka löytyy tukimuotojen omilta sivuilta.

 • Mitä tarkoittaa in-kind eli luontoissuoritus?

  In-kind-rahoituksella eli luontoissuorituksella tarkoitetaan, että hankkeen rahoitukseen  voidaan osittain laskea rahan sijaan myös tavaroita tai palveluja. Vapaaehtoistyö on esimerkki tästä. Työaikalaskelma on eriteltävä hakemuksen budjetissa ja summan on oltava kohtuullinen hankkeen toteuttamiseen nähden.

  Huomaa, että työsuoritus menopuolella on laskettava mukaan budgettiin samanarvoisena myös kulupuolella.

 • Voinko hakea tukea hankkeeseen, joka on jo alkanut?

  Et. Pohjoismainen kulttuuripiste ei tue hankkeita takautuvasti. Hanke voi käynnistyä  aikaisintaan sen jälkeen, kun tukipäätös on tehty ja lähetetty hakijalle. Tämä tapahtuu noin kahdeksasta kymmeneen viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Hankkeen aikaisin alkamispäivä ilmoitetaan hakulomakkeella.

 • Mitä lasketaan hallintokuluihin?

  Ohjelmista voidaan tietyin edellytyksin myöntää tukea hakijan omiin hallinto- ja palkkakuluihin. Edellytyksenä on, että kulut liittyvät suoraan hankkeeseen ja ovat välttämättömiä, jotta hanke saadaan toteutettua. Hallintokulut voivat olla palkkoja tai yleisiä toimistokuluja.

  Huomaa, että apurahaa ei myönnetä organisaation tavanomaisen toiminnan pyörittämiseen tai säännöllisesti toistuviin tapahtumiin.

 • Onko kaikkien pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden oltava selvillä tukihakemuksen jättämishetkellä?

  Hakemusten arvioinnissa painotetaan vahvasti pohjoismaisen ulottuvuuden toteutumista. Sen vuoksi on suotavaa, että ainakin maantieteellisen laajuuden vähimmäisvaatimuksen mukaiset osallistujat ovat mukana jo hakemuksessa.  Suunniteltua yhteistyötä arvioidaan myös sen laadun osalta.

 • Voinko saada tukea projektiin, jolla on kaupallista potentiaalia?

  Hankkeella voi olla kaupallisia mahdollisuuksia, mutta tukea ei kuitenkaan myönnetä voiton tuottamiseksi. Jos hanke osoittautuu loppurapoinnissa ylijäämäiseksi, vaadimme rahoitusosuuttamme vastaavan osuuden ylijäämästä takaisin.

Hankkeen aikana

 • Hankkeeseen on tullut muutoksia. Kuinka toimin?

  Jos hankkeen budjettiin, aikatauluun tai sisältöön on muutoksia, Pohjoismaiselta kulttuuripisteen on hyväksyttävä nämä ennen uusien suunnitelmien toteuttamista. Muutospyyntö tehdään sähköisen hakujärjestelmän kautta, valitse “correspondence”-toiminto ja kuvaile, minkälaisista muutoksista on kysymys.

 • Kuinka saan apurahan tililleni?

  Valitse kyseessä oleva hakemus, kun kirjaudut sisään sähköiseen järjestelmään. Lue sopimus huolellisesti ennen sen hyväksymistä ja tallenna siitä kopio itsellesi. Kun olet lähettänyt meille pankkitietosi ja pankki on vahvistanut tilisi (bank verification letter), käsittelemme pyynnön mahdollisimman pian ja maksamme apurahan ensimmäisen erän ilmoitetulle tilille.

 • Miksi Pohjoismainen kulttuuripiste vaatii todistuksen pankista?

  Pohjoismainen kulttuuripiste otti vuonna 2021 käyttöön pankkitilin omistajan vahvistamiseen liittyvän käytännön apurahojen maksatuksen yhteydessä. Todistuskäytännöllä pyrimme varmistamaan, että apurahan voi nostaa vain se henkilö tai taho, jolle tuki on myönnetty. Apurahan saajan on pyydettävä omalta pankiltaan todistus, joka vahvistaa tilin kuuluvan hänelle (bank verification letter, BVL). Todistus liitetään ensimmäiseen maksatuspyyntöön.

  Todistuksesta on käytävä ilmi

  • apurahan saajan nimi, osoite, mahdollinen Y-tunnus sekä pankkitili IBAN/BIC-muodossa
  • pankin nimi ja osoite sekä Y-tunnus
  • yhteyshenkilö pankissa
  • päiväys, jolloin tilin omistus vahvistetaan
  • pankin allekirjoitus ja leima.

  Todistus liitetään englanniksi tai skandinaavisella kielellä pdf-tiedostona.  Myös EU:n vakiolomaketta tähän tarkoitukseen voi hyödyntää, kunhan pyytää siihen pankin leiman ja allekirjoituksen.

  Huomaa, että jos pankkitili muuttuu apurahakauden aikana,  myös uusi tili tulee vahvistaa uudella todistuksella.

 • Minkälaisissa erissä apuraha maksetaan?

  Kun myönnetyn tuen kokonaissumma on 30 000 euroa tai alle, siitä maksetaan 85 % ensimmäisenä eränä. Loput 15 % maksetaan vasta hankkeen päätyttyä loppuraportoinnin yhteydessä.

  Kun myönnetyn tuen kokonaissumma on yli 30 000 euroa, maksetaan 45 % tuesta ensimmäisessä erässä, sen jälkeen 40 % väliraportoinnin yhteydessä ja viimeiset 15 % loppuraportoinnin yhteydessä.

 • Koska on oikea aika väliraportoinnille?

  Väliraportointi on tehtävä noin puolivälissä hanketta. Väliraportille ei ole tiettyä määräaikaa, vaan hanke arvioi itse, koska se on saavuttanut puolivälin.

  Väliraportointi tehdään hakujärjestelmän kautta.

 • Onko sopimus hakuportaalissa?

  Kyllä, pääset näkemään sopimuksen hakujärjestelmän kautta, kun napsautat sinistä Requisition-painiketta. Seuraa ohjeita.

Hankkeen jälkeen

 • Millaista kirjanpitoa odotetaan?

  Haluamme loppuyhteenvedon hankkeen tuloista ja menoista. Kirjanpidon tulee sisältää koko Pohjoismaisen kulttuuripisteen myöntämä tuki, vaikka sen viimeistä osaa ei olisi vielä maksettu. Jos olet esimerkiksi käyttänyt budjettiliitettämme, voit lisätä siihen uuden sarakkeen toteutuneille summille.

  Yli 30 000 euroa saaneiden hankkeiden kirjanpidon on oltava hyväksytyn tai auktorisoidun tilintarkastajan vahvistama. Tilintarkastusta koskevat vaatimukset esitetään tässä.

  Liikkuvuustuen saajien ei odoteta liittävän kirjanpitoa, sillä tuki myönnetään kiinteitä summina matkakohteen mukaan ja raportoidaan sen mukaisesti.

 • Tarvitseeko loppuraporttiin liittää kuitit?

  Ei tarvitse. Huomaa kuitenkin, että kuitit on säilytettävä Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. Pohjoismainen kulttuuripiste tekee loppuraportin jättäneille hankkeille säännöllisesti pistokokeita, joissa pyydetään kuitteja raportoiduista kustannuksista.

 • Kuinka seuraava tai viimeinen erä maksetaan raportin jättämisen jälkeen?

  Pyrimme maksamaan raporttia seuraavan erän noin kahden viikon kuluessa.

 • Voiko raportoinnin määräaikoja lykätä?

  Voi hakea määräajan lykkäystä sähköisen järjestelmän kautta.  Kirjaudu sisään profiiliisi ja jätä pyyntö “correspondence”-toiminnon kautta. Muista ilmoittaa viivästyksen syy ja arvio siitä, koska raportointi olisi mahdollista. Kaikki pyynnöt käsitellään yksilöllisesti.

Hakuportaali

 • Olen unohtanut käyttäjätunnuksen ja salasanan. Mitä teen?

  Voit vaihtaa salasanan uuteen tai tarkistaa käyttäjätunnuksen käyttämällä kirjautumissivun ”Forgot username/password” (Unohtunut käyttäjätunnus/salasana) -toimintoa.

  Saat sähköpostiviestin, jossa olevan linkin avulla voit palauttaa salasanasi. Jos et saa linkkiä sähköpostiisi, tarkista ensin, onko viesti päätynyt roskapostikansioon. Muussa tapauksessa ota yhteyttä osoitteeseen program@nordiskkulturkontakt.org

  Jos myöhemmin haluat vaihtaa salasanasi, voit vaihtaa sen käyttäjätilisi kautta.

 • Haluan lisätä ryhmäprofiiliin uuden jäsenen. Kuinka toimin?

  Kaikki ryhmän jäsenet rekisteröidään profiilin luomisen hetkellä. Kun profiili on luotu, et enää voi itse tehdä muutoksia ryhmän kokoonpanoon. Ota yhteytta tukimuodosta vastaavaan asiantuntijaan.

 • Olen kirjautunut sisään, mutta hakemani ohjelma ei tule näkyviin. Miksi?

  Kun luot käyttäjätiliä, pyydämme valitsemaan, rekisteröidytkö ryhmänä, organisaationa vai yksityishenkilönä. Valinnan avulla suodatetaan ohjelmat, joita hakijatyypin perusteella voi hakea. Hakijatyyppiä ei voi myöhemmin vaihtaa. Jos olet aiemmin luonut  tilin yksityishenkilönä, mutta myöhemmin haet organisaation edustajana, sinun on luotava organisaatiota varten uusi tili.

  Kaikkien ohjelmien haku avautuu noin kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Hakuajan päätyttyä menneet haut poistuvat järjestelmästä.

 • Olen kirjautunut profiiliini, mutta en näe hakemustani. Miksi?

  Samalla sähköpostiosoitteella voi luoda useita käyttäjätunnuksia. Tarkista, että olet kirjautunut sisään oikealla käyttäjätunnuksella. Voit pyytää yhteenvetoa kaikista sähköpostiosoitteeseesi yhdistetyistä käyttäjätunnuksista napsauttamalla hakuportaalin linkkiä ”Forgot username” (Unohtunut käyttäjätunnus) ja syöttämällä sähköpostiosoitteesi. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä osoitteeseen program@nordiskkulturkontakt.org.

 • En ole saanut vastausta kysymykseeni. Keneen otan yhteyttä?

  Jos sinulla on vielä kysyttävää, voit ottaa yhteyttä tukiohjelmaneuvonantajiimme hakijan käyttäjätilin viestitoiminnolla. Voit myös katsoa henkilöstöluettelostamme kaikki yhteystietomme, joihin voit ottaa yhteyttä, tai voit lähettää sähköpostia osoitteeseen program@nordiskkulturkontakt.org.

  Pyydämme kuitenkin, että käynnissä olevia hankkeita koskeva kirjeenvaihto lähetetään hakuportaalin kautta, ei sähköpostitse. Kirjeenvaihto tallentetaan hakemuksen yhteyteen.

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi