Verkostotuki

Verkostotuki

Verkostotuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa. Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa.

Verkostotuen tarkoituksena on tarjota Pohjois- ja Baltian maiden kulttuuritoimijoille mahdollisuus tehdä yhteistyötä, kehittää kumppanuuksia ja oppia toisiltaan. Tukimuotoja on kaksi: lyhytaikainen ja pitkäaikainen verkostotuki.

Mihin tukea voi hakea?

Verkostotuen tarkoituksena on tarjota kulttuuritoimijoille mahdollisuus kehittää kumppanuuksia ja oppia toisiltaan. Verkostossa on luotava uusia yhteyksiä ja kokemustenvaihtotapoja sekä välitettävä tietoa. Sen on luotava synergiaetuja esimerkiksi taiteen, organisaation tai viestinnän tasolla.

Verkostotoiminta voi koostua muun muassa yhteisistä kokouksista, konferensseista, työpajoista, henkilöstövaihdosta tai yhteisistä koulutustilaisuuksista. Verkoston yhteinen toiminta voi muodostua resurssien ja osaamisen vuorovaikutteisesta jakamisesta, esimerkiksi kiertueita suunniteltaessa tai kehitettäessä sellaisia hankkeita joilla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen.

Tukea ei voi hakea pysyvien rakenteiden ja verkostojen perustamiseen. Lisäksi tukea ei ole suoraan tarkoitettu kulttuuri- ja taidetuotantojen tai yksittäisten tapahtumien toteuttamiseen, vaan pääasiassa määräaikaiseen ajatusten ja tiedon vaihtoon. Verkoston pitkän aikavälin tavoitteena voi kuitenkin olla yhteistuotanto tai jotain vastaavaa. Se voi olla myös alustan  perustaminen, jotta jälkeenpäin voidaan hakea tukea esimerkiksi EU:lta tai muilta kansainvälisiltä rahastoilta.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikkien kulttuuri- ja taiteenalojen ammattimaisesti toimivat:

 • yksityishenkilöt (taiteilijat ja kulttuuritoimijat, tuottajat jne.)
 • ryhmät
 • järjestöt ja laitokset

Tukea hakevien henkilöiden on asuttava Pohjolassa tai Baltiassa, mutta heiltä ei vaadita jonkin alueen maan kansalaisuutta. Jos hakijana on ryhmä, järjestö tai laitos, sillä on oltava kotipaikka Pohjois- tai Baltian maassa.

Ammattimaisesti toimivalla tarkoitetaan, että hakijalla on todennettua kokemusta työskentelystä taiteen tai kulttuurin alalla ja/tai taide- tai kulttuurialan koulutus.

Tukisumma ja ajalliset rajoitukset

Lyhytaikainen verkostotuki
Tukea voi hakea verkostoihin, joissa tehdään yhteistyötä enintään vuoden. Verkostolle myönnetään enintään 20 000 euroa ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen myöntämä tuki voi muodostaa enintään 70 % kaikista kuluista.

Lyhytaikaista tukea saanut verkosto voi myöhemmin hakea pitkäaikaista tukea.

Pitkäaikainen verkostotuki
Tukea voi hakea verkostoihin, joissa tehdään yhteistyötä enintään kolme vuotta. Verkostolle myönnetään enintään 100 000  euroa ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen myöntämä tuki voi muodostaa enintään 50 % kaikista kuluista.

Pitkäaikaista verkostotukea voi hakea ainoastaan kerran vuodessa syksyn hakuajan yhteydessä. Lyhytaikainen verkostotuki tulee raportoida ennen pitkäaikaisen verkostotuken hakemista.

Toisten pohjoismaisten laitosten myöntämä tuki

Verkostotoiminnalle on mahdollista hakea tukea myös muilta Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisilta laitoksilta, kuten Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta, mutta näiden laitosten yhteenlaskettu tuki saa olla enintään 85 % kaikista tuloista.

Arviointikriteerit

Verkoston

 • on oltava selkeästi määritellyt yleiset tavoitteet ja vahvistettu aikataulu
 • on luotava uusia yhteyksiä verkoston toimialalla ja oltava yhteydessä toisiin verkostoihin
 • on oltava innovatiivisia ideoita
 • pyrkimyksenä oltava taiteellisten aloitteiden suunnitteleminen tai yhteistyön tai työmenetelmien vakiinnuttaminen
 • on oltava rakenteeltaan läpinäkyvä ja avoin
 • levitettävä tietoa verkostosta, sen työstä ja tuloksista

Arvioinnissa asetetaan etusijalle uudet verkostot, kulttuurinen monimuotoisuus sekä yhteistyö erilaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden välillä.

Pohjoismais-balttilainen ulottuvuus

Kaikki verkostot arvioidaan niiden pohjoismais-balttilaisen ulottuvuuden vahvuuden mukaan.  Verkostossa onkin oltava osallistujia joko

 • vähintään kolmesta Pohjoismaasta (Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) tai Ahvenanmaalta, Färsaarilta tai Grönlannista
 tai
 • kolmesta Baltian maasta (Latvia, Liettua, Viro) tai
 • näiden yhdistelmästä eli vähintään kolme osallistujaa eri Pohjoismaista, Ahvenanmaalta, Färsaarilta tai Grönlannista tai Baltian maista

Periaatteesta voidaan poiketa painavista kulttuuripoliittisista syistä. Lisäksi verkostoon voi kuulua kumppaneita, jotka eivät toimi Pohjolassa tai Baltiassa.

Lisäksi arvioidaan

 • edistääkö ja lisääkö verkosto yhteyksiä, viestintää ja toimintaa Pohjoismaiden ja/tai Baltian maiden välillä
 • vahvistaako verkosto pohjoismais-balttilaista läsnäoloa Pohjolan ja Baltian kulttuurielämässä
 • lisääkö verkosto ymmärrystä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisistä samanlaisuuksista ja erilaisuuksista
 • parantaako verkosto pohjoismaisten ja balttilaisten taiteilijoiden ja heidän työnsä tunnettuutta

Hakuajat

Nätverksstöd

28.08.2017 - 28.09.2017

Hakemuksen esikatselu