NORDBUK-tukiohjelma

NORDBUK tukiohjelma

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) on neuvoa-antava ja koordinoiva elin, joka vastaa kaikista Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisista asioista.

NORDBUK tukee lasten ja nuorten omia hankkeita erillisen ohjelman kautta. NORDBUK-tukiohjelman tärkeimpänä tavoitteena on tukea lasten ja nuorten omaa järjestäytymistä, vaikutusvaltaa ja osallistumista demokraattisiin prosesseihin sekä vahvistaa lasten ja nuorten pohjoismaista identiteettiä.

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat lapset ja nuoret Pohjoismaissa.

Mihin tukea voi hakea?

Tukea myönnetään toimintaan, johon lapset ja nuoret itse osallistuvat ja jonka suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin he voivat vaikuttaa.

Tukea voi hakea

 •     toimintaan, joka edistää lasten ja nuorten välistä pohjoismaista yhteistyötä
 •     yksittäiseen toimintaan, kuten seminaareihin, kursseihin, konferensseihin, leireihin, tiedotusaineistoon ja kulttuuritapahtumiin
 •     toimintaan, jossa nostetaan esille kulttuurisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita Pohjoismaissa
 •     toimintaan, joka edistää verkostojen luomista ja ylläpitämistä, sekä muita tavoitteita edistävään yhteistyöhön

Tukea ei myöskään voi saada kansainvälisiin hankkeisiin, paitsi yhteistyöhankkeisiin Baltian maiden ja Luoteis-Venäjän kanssa. Tukea voidaan kuitenkin myöntää hankkeelle, jossa on kyse kansainvälisen tilaisuuden pohjoismaisesta koordinoinnista. Tukea ei myönnetä hankkeille, joihin lapset osallistuvat ainoastaan yleisönä. Tukea ei myönnetä ennen viimeistä hakupäivää aloitetuille hankkeille.

Kuka voi hakea?

Tukea voidaan myöntää kansallisen, alue- ja paikallistason järjestöille, verkostoille ja muille oikeushenkilöille, jotka koostuvat lapsista ja nuorista, tai jotka työskentelevät heidän kanssaan.

Hakijalla on oltava kotipaikka Pohjoismaassa ja kyky hallinnoida tukea.

Hakijana voi olla

 • lapsi- tai nuorisojärjestö
 • nuorisokerho tai -keskus
 • ystävyyskunta tai vastaava
 • oppilas- tai opiskelijajärjestö
 • oppilasryhmä

Tukea ei myönnetä urheilujärjestöille, ammattijärjestöille eikä yksityishenkilöille. 

Tukisumma

Tukea voi hakea 7 500–25 000 euroa. Muuta rahoitusta on oltava vähintään 15 % hankkeen kokonaisbudjetista. Se voi koostua luontoissuorituksista eli talkootyöstä tai vastaavasta.

Yhteispohjoismaisin varoin (esim. Pohjoismainen kulttuurirahasto ja NordPlus) voidaan rahoittaa enintään 85 % hankkeesta.

Arviointikriteerit

Pohjoismainen ulottuvuus
Tukea myönnetään toiminnalle, jossa on

 • tasavertaisia yhteistyökumppaneita vähintään kolmesta Pohjoismaasta, tai
 • tasavertaisia yhteistyökumppaneita kahdesta Pohjoismaasta, mikäli toinen hankkeen tai toiminnan osapuoli on Ahvenanmaalta, Färsaarilta Grönlannista, Islannista tai Pohjoiskalotin alueelta (Pohjoiskalotilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Nordlandin, Tromssan ja Finnmarkin läänejä Norjassa, Norrbottenin lääniä Ruotsissa ja Lapin lääniä Suomessa).

Yhteistyöhön voivat osallistua myös Baltian maat ja Luoteis-Venäjä.

Pohjoismaisen ulottuvuuden arvioinnissa huomioidaan myös, missä määrin hankkeessa

 • edistetään pohjoismaisen identiteetin vahvistamista
 • keskitytään nuorten aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen Pohjoismaissa
 • lisätään ymmärrystä ja tietoa pohjoismaisesta kulttuuriperinnöstä ja historiasta
 • luodaan avoimuutta ja osallistamista edistävää vuoropuhelua 
 • parannetaan kielten ymmärtämistä ja tietoa pohjoismaisten kielten kirjavuudesta
 • luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta eri Pohjoismaiden lasten ja nuorten välille.

Lasten ja nuorten yleinen osallistuminen sekä osallistuminen demokraattisiin prosesseihin
Hakemusten käsittelyssä arvioidaan esimerkiksi

 • edistääkö toiminta lasten ja nuorten aktiivista ja luovaa osallistumista
 • ovatko lapset ja nuoret ensisijaisia aloitteentekijöitä, ottavatko he vastuuta toiminnasta ja osallistuvatko he siihen aina idean kehittelystä toiminnan arviointiin asti
 • stimuloiko toiminta demokraattista osallistumista ja lisääkö se nuorten vaikutusvaltaa tai kuulluksi tulemista
 • tavoittaako toiminta suuren määrän lapsia ja nuoria, ja tavoittaako toiminta sen toteuttamiseen aktiivisesti osallistuvia laajemman kohderyhmän

Maantieteellisten, kulttuuristen ja poliittisten vähemmistöryhmien osallistaminen
Koskee toimintaa, jonka tavoitteena on

 • saavuttaa syrjäytyneitä nuoria ja vähemmistöryhmiä
 • vastata Pohjoismaiden kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen tarpeisiin
 • olla maantieteelliseltä kattavuudeltaan laaja

Hakuajat

NORDBUK stödprogram

08.09.2017 - 09.10.2017

Hakemuksen esikatselu