Liikkuvuustuki

Liikkuvuustuki

Liikkuvuustuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa. Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa.  

Kyse on matka- ja oleskelutuesta matkoilla Pohjois- ja Baltian maissa. Tarkoituksena on, että yksityishenkilöt tai pienehköt ryhmät saavat yhteyksiä, virikkeitä, osaamista ja tietoa alueen eri osista. Liikkuvuustuki tarjoaa myös mahdollisuuden esitellä taide- ja kulttuurituotantoja ja lisätä kiinnostusta Pohjoismaissa ja Baltian maissa tuotettuun taiteeseen ja kulttuuriin.

Mihin voi hakea tukea?

Liikkuvuustuki tarjoaa taitelijoille ja kulttuuritoimijoille mahdollisuuden matkustaa ja luoda uusia yhteyksiä alueella, hyödyntää toistensa voimavaroja ja osaamista, esitellä taide- ja kulttuurituotantoja, lisätä kiinnostusta pohjoismaiseen ja balttilaiseen taiteeseen sekä saada virikkeitä alueen taide- ja kulttuurikentältä.

Matkan tavoitteena voi esimerkiksi olla yhteistyö toisen maan kollegoiden kanssa, vierailunäytös, näyttely, osallistuminen konferenssiin, kokoukseen tai työpajaan tai tutkimustyö.

Liikkuvuustukea myönnetään matkoihin Pohjoismaiden ja/tai Baltian maiden ja alueiden välillä: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikkien kulttuuri- ja taiteenalojen ammattimaisesti toimivat taiteilijat ja kulttuuritoimijat (esim. kuraattorit, tuottajat, kaunokirjallisuuden kääntäjät, kulttuuritoimittajat ja kulttuurintutkijat):

  • yksityishenkilöt
  • enintään kuuden henkilön ryhmät

Liikkuvuustuen ehtona on asuminen Pohjolassa (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi tai Tanska) tai Baltiassa (Latvia, Liettua tai Viro), mutta jonkin mainitun maan kansalaisuutta ei vaadita.

Ammattimaisesti toimivalla tarkoitetaan, että hakijalla on todennettua kokemusta työskentelystä taiteen tai kulttuurin alalla ja/tai taide- tai kulttuurialan koulutus.

Järjestöt ja yritykset eivät voi hakea liikkuvuustukea.

Opiskelijoille ei yleensä myönnetä liikkuvuustukea. Uudet opinnot aloittanut ammattimaisesti toimiva taiteilija tai kulttuuritoimija voi kuitenkin saada tukea, mikäli matkan tavoite ei liity opintoihin vaan hakijan jatkuvaan ammattimaiseen työhön.

Tukea ei myönnetä julkishallinnossa työskenteleville virkamiehille (valtion viranomaiset, kunnat, aluehallinto ja vastaavat).

Yksilöt ja ryhmät
Hakijan ja matkalle lähtevän on oltava sama henkilö. Tukea ei voi hakea toisen henkilön puolesta paitsi, jos kyse on ryhmähakemuksesta, jolloin yhden ryhmän jäsenen on toimittava sen vastuu- ja yhteyshenkilönä.

Jos hakemus koskee ryhmää, kaikkien sen jäsenten on täytettävä vaatimukset eli oltava ammattimaisesti toimivia taiteilijoita tai kulttuuritoimijoita sekä asuttava Pohjois- tai Baltian maassa. Mikäli yksikin jäsen ei täytä ehtoja, koko hakemus hylätään.

Hakemuksesta on selvästi käytävä ilmi, että tukea yhdessä hakevat yksilöt muodostavat taiteellisesti (tai jollakin toisella tavalla) yhtenäisen ryhmän. Silloin matkan tavoitteen toteutuminen edellyttää kaikkien ryhmän jäsenten osallistumista. Taiteellisesti yhtenäisenä ryhmänä pidetään esimerkiksi vierailulle lähtevää kvartettia tai tanssiryhmää. Jos taas yksittäiset tuottajat, kuraattorit, taiteilijat tai vastaavat haluavat tukea esimerkiksi festivaalivierailuun, jokaisen on haettava sitä erikseen.

Ryhmähakemuksessa kaikkien osallistujien on matkustettava samanaikaisesti, samalta paikkakunnalta samaan määränpäähän.

Mikäli työryhmän jäsenet, joilla on sama määränpää matkustavat eri maista, voi jokainen jäsen tehdä oman hakemuksen. Nämä hakemukset käsitellään yhdessä.

Tukisumma ja ajalliset rajoitukset

Liikkuvuustukea myönnetään enintään kymmenen päivän matkaan ja oleskeluun. Tuki koostuu kiinteästä päivärahasta ja kiinteistä keskimääräisistä matkakustannuksista oleskelun pituuden ja matkakohteen mukaan. Tukea ei voi hakea ainoastaan matkaan tai oleskeluun. Lisätukea ei voi hakea myöskään tuotantokustannuksiin tai vastaavaan.

Verkkopohjainen hakulomake laskee automaattisesti haetun summan matkakohteen ja matkustuspäivämäärien perusteella. Taulukosta ilmenevät laskentaperusteina käytetyt summat.

Tuki koskee yhtä meno-paluumatkaa eikä täten sovellu esimerkiksi useassa maassa vierailevaan kiertueeseen. Hakukierrosta kohti voi jättää ainoastaan yhden hakemuksen. Tukea ei voi saada matkoihin, jotka on aloitettu tai toteutettu ennen kuin päätös hakemuksesta on tehty. Ensimmäinen mahdollinen matkustuspäivä on kaksi kuukautta hakuajan umpeutumisen jälkeen.

Katso taulukot maakohtaisista päivärahoista, asumis- ja matkakustannuksista

Arviointikriteerit

Hakemusten arvioinnissa pidetään tärkeänä sitä, että

  • matkan sisältö ja hakija/-t ovat korkeatasoisia
  • matka edistää uusia kuvioita ja aloitteita
  • matka lisää tietoa uusista taiteenlajeista ja uudesta ilmaisusta
  • hankkeella ja tutkimuksella on merkitystä Pohjolalle ja Baltialle

Pohjoismais-balttilainen ulottuvuus

Tässä yhteydessä pohjoismais-balttilainen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että matka

  • edistää ja lisää yhteyksiä, viestintää ja toimintaa Pohjoismaiden ja/tai Baltian maiden välillä
  • vahvistaa pohjoismais-balttilaista läsnäoloa Pohjolan ja Baltian kulttuurielämässä
  • lisää ymmärrystä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisistä samanlaisuuksista ja erilaisuuksista
  • parantaa pohjoismaisten ja balttilaisten taiteilijoiden ja heidän työnsä tunnettuutta

Tukea ei voi hakea matkaan yhden maan tai alueen sisällä eikä Pohjoismaiden tai Baltian maiden ulkopuolelle suuntautuviin matkoihin. Liikkuvuustuen puitteissa residenssioleskelun tukemista ei aseteta etusijalle. Syynä on se, että Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma käsittää erityisen tuen residenssikeskuksille, minkä tavoitteena on edistää alueen residenssitoimintaa.

Hakuajat

Mobilitetsstöd

21.07.2017 - 22.08.2017

22.09.2017 - 23.10.2017

Hae nyt