Kulttuuri- ja taideohjelma

Kulttuuri- ja taideohjelma

Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Yleisenä tavoitteena on tukea uutta luovia ja laadukkaita taide- ja kulttuurihankkeita, jotka edistävät monimuotoista ja kestävää Pohjolaa. 

Mihin tukea voi hakea?

Ohjelmassa myönnetään tukea hankkeisiin niiden kaikissa vaiheissa kaikilla taiteen ja kulttuurin osa-alueilla. Tukea voidaan hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taideproduktioihin ja luovaan työhön, ja sellaisten hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen, joissa kehitetään taide- ja kulttuurialan osaamista.

Esimerkkejä hankkeista:

• teos, hanke tai aloite tuotetaan luovan prosessin avulla
• teos, hanke tai aloite välitetään yleisölle eri yhteyksissä
• produktio luo kohtaamispaikan taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden sekä yleisön välille
• toiminnoissa kerätään ja välitetään osaamista tai kokemuksia
• uusia työskentelymenetelmiä kehitetään taiteen ja kulttuurin alalla
• tilaa luodaan kriittiselle diskurssille keskusteluilla ja vuoropuhelulla.


Tukea voi hakea laajasti erilaisiin hankkeisiin, joissa luova prosessi ja/tai osaamisen kehittäminen ovat keskeisiä. Toteutusmuotona voi olla esimerkiksi produktio, seminaari, työpaja tai vastaava toiminto. Tukea voidaan hakea hankkeen kaikkiin vaiheisiin: valmistelu-, toteutus- ja levitysvaihetta varten. Tukea voidaan hakea hankkeeseen suoraan liittyvien erilaisten kustannusten kattamiseksi.

Ohjelman kautta ei myönnetä tukea:

• jo olemassa olevien tai aiemmin toteutettujen teosten ja tuotantojen kiertueisiin
• organisaatioiden tai muiden toimintojen operatiivisiin kuluihin
• toistuvien projektien ja tapahtumien jatkuviin tai hallinnollisiin kuluihin, kuten vuosittaisen festivaalin hallinnollisiin kuluihin
• hankkeelle, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöksen tekemistä ja lähettämistä hakijalle
• jo toteutuneelle hankkeelle. --> Lue lisää siitä, milloin voit aikaisintaan aloittaa projektin.
• teosten tuotantoon ja projekteille, joilla ei ole hakijan lisäksi muita aktiivisia yhteistyökumppaneita, kuten yksityisnäyttelyt tai levytysten tekeminen.
• elokuva-, tv- ja tietokonepelituotantoon, kirjan julkaisuun jne.
• hankkeelle, jotka ovat osa koulutusta
• kaupalliselle tai tuottoa tavoittelevalle toiminnalle
• muiden alojen kuin taide- ja kulttuurialan hankkeet, esim. urheilutapahtumat.

Hankkeen talous

Tukea voidaan hakea hankkeen kaikkia vaiheita varten valmisteluvaiheesta täysimittaisen hankkeen toteuttamiseen. Haetun summan on oltava suhteessa hankkeen suunniteltuun laajuuteen. Mitä suurempaa summaa haetaan, sitä suurempi on omarahoitusosuuden ja muista lähteistä saadun tuen oltava. Osarahoitus katsotaan keskeiseksi osaksi hankkeen toteutusedellytyksiä.

Hankkeelle voidaan myöntää tukea seuraavasti:

• enintään 7 000 euroa täydellä rahoitusosuudella
• enintään 40 000 euroa vähintään 30 %:n osarahoituksella
• enintään 100 000 euroa vähintään 50 %:n osarahoituksella

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Kulttuuri- ja taideohjelmasta saatava tuki voi kattaa korkeintaan 70 % tai 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, riippuen haettavasta summasta. Osarahoitukseen voidaan laskea mukaan luontoissuorituksina annettu apu (in-kind-rahoitus). Luontoissuoritukset tarkoittavat tavaroita tai palveluja rahan sijasta. Vapaaehtoistyö on esimerkki tästä. Työaikalaskelma on eriteltävä hakemuksen budjetissa ja summan on oltava kohtuullinen hankkeen toteuttamiseen nähden.

Täältä voit katsoa esimerkin budjetista.

Muiden pohjoismaisten organisaatioiden myöntämä tuki
Hanketta varten voi hakea tukea myös muilta yhteispohjoismaisilta instituutioilta ja organisaatioilta, kuten Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta. Pohjoismaisten tukilähteiden yhteen laskettu rahoitusosuus saa kuitenkin olla enintään 85 % kokonaisbudjetista.

Kuka voi hakea?

Kaikki kulttuuri- ja taidealan toimijat voivat hakea tukea, jos hankkeen sisältö täyttää ohjelman vaatimukset. Hakijoina voivat olla:

• yksittäiset henkilöt
• ryhmät
• organisaatiot, yhteenliittymät, laitokset ja yritykset.

Hakijan ei tarvitse asua tai toimia Pohjoismaissa tai olla jonkin Pohjoismaan kansalainen, jos vaatimus hankkeen pohjoismaisesta ulottuvuudesta täyttyy muulla tavoin.

Arviointiperusteet

Ohjelman arviointiperusteet voidaan tiivistää seuraavasti:

Hankkeen yhteistyöulottuvuus
Hanke arvioidaan sen perusteella, miten se edistää kokemusten ja osaamisen vaihtoa hankkeen osallistujien tai järjestäjien välillä ja miten se tukee kokemusten vaihtoa ja uusien kontaktien solmimista alan toimijoiden välillä.

Hankkeen laatu
Hanke arvioidaan sen perusteella, miten se tukee taiteen ja kulttuurin kehittämistä ja laadun parantamista. Myös hankkeen luovat ja osaamista kehittävät tavoitteet otetaan huomioon. Arviossa painotetaan lisäksi hakijan kykyä toteuttaa hanke pätevästi. Lisäksi arvioidaan hankkeen tuloksen merkitys sen jälkeen, kun hanke on päättynyt.

Hankkeen pohjoismainen ulottuvuus
Hanke arvioidaan sen perusteella, miten se edistää yhteistyötä Pohjoismaiden välillä tai Pohjoismaiden ja muun maailman välillä. Lisäksi arvioidaan, vahvistaako hanke pohjoismaista ulottuvuutta Pohjoismaiden ja muun maailman kulttuurielämässä, lisääkö se Pohjoismaiden välisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien ymmärtämistä ja lisääkö se pohjoismaisten taiteilijoiden ja heidän teostensa tunnettuutta. Hankkeelle katsotaan eduksi, jos se edistää kielentuntemusta Pohjoismaissa.

Hankkeessa on oltava osallistujia vähintään kolmesta maasta, joista vähintään kahden on oltava Pohjoismaita (Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska ja/tai Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti). Kyse voi olla järjestäjänä toimimisesta, osallistumisesta hankkeeseen tai esimerkiksi pohjoismaisen teeman esiin tuomisesta. Tässä esitetyt vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia määritettyjen suuntaviivojen täyttämiseksi ja rahoituksen hakemiseksi. Osallistujien asuinmaa, ei kansallisuus, on ratkaiseva arvioitaessa hankkeen pohjoismaista ulottuvuutta.

Jos hakemus koskee pohjoismaista osuutta/teemaa kansainvälisessä hankkeessa, pohjoismaisella osuudella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen sisältöön ja se on perusteltava selvästi hakemuksessa.

Kestävää kehitystä tukeva ulottuvuus
Tässä yhteydessä kestävää kehitystä tarkastellaan yhteiskunnan, talouden, kulttuurin ja ympäristön näkökulmasta. Hanketta arvioidaan muun muassa sen perusteella, miten se vaikuttaa kestävän ja monipuolisen taide- ja kulttuurielämän kehitykseen Pohjoismaissa ja mikä merkitys sillä on tälle kehitykselle. Lisäksi arvioidaan sitä, tukeeko hanke yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistääkö se kokonaisvaltaista ja monipuolista taide- ja kulttuurielämää Pohjoismaissa.

Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön strategia 2013–2020


Pohjoismaiden ministerineuvoston hyväksymässä pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön strategiassa vuosiksi 2013–2020 on viisi pääteemaa. Kulttuuri- ja taideohjelmassa suositaan näihin viiteen teemaan liittyvien hankkeiden tukemista:

• kestävä Pohjola
• luova Pohjola
• kulttuurienvälinen Pohjola
• nuori Pohjola
• digitaalinen Pohjola.

Ohjelmassa ei kuitenkaan ole korvamerkitty rahoja näiden suositeltujen teemojen tukemista varten, vaan ohjelma on avoin myös muihin teemoihin liittyville hankkeille. Tuen myöntämisessä otetaan lisäksi huomioon tasa-arvo, kestävä kehitys sekä lasten ja nuorten näkökulma Pohjoismaiden ministerineuvoston linjausta vastaavalla tavalla. Lue lisää kulttuuristrategiasta ja pohjoismaisen yhteistyön teemoista.

Löydät vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin Kulttuuri- ja taideohjelmasta täältä.

Hakuajat

Kultur- och konstprogrammet

18.08.2017 - 20.09.2017

Hakemuksen esikatselu