Grants - FAQ - NORDBUK

Vanliga frågor och svar om NORDBUK stödprogrammet

Mitt projekt innehåller många element. Skall jag skriva en ansökning till varje stödprogram eller kan jag beskriva hela projektet i en ansökning? Hur bestämmer jag i så fall vilket/ vilka stödprogram jag skall söka från?
Många större projekt som söker bidrag innehåller flera element och kan delvis uppfylla kriterierna för flera stödprogram. Du känner själv ditt projekt bäst, och skall läsa programmens kriterier noga. Du kan söka bidrag från flera program för samma projekt och då fyller du i separata ansökningar. Men du kan också välja att enbart söka från ett stödprogram. Då väljer du det programmet där kriterierna för ditt projekt uppfylls bäst. Dock, kan det sammanlagda stödet från Nordisk kulturkontakt och Nordiska Kulturfonden utgöra max. 85% av projektets totala budget.

Måste jag ha alla mina nordiska samarbetspartners klara då jag ansöker om bidrag?
Stor vikt läggs på projektets nordiska dimension. Om du inte har alla partners klara då du ansöker är det viktigt att du beskriver vem som kommer att vara involverad och på vilket sätt.

Kan jag ansöka om bidrag till ett projekt som redan har börjat?
NORDBUK stödjer inte projekt som har påbörjats innan ansökningsomgången avslutats.

Vad är en nordisk paraplyorganisation?
Som paraplyorganisation räknas de som har medlemsorganisationer i minst tre av de nordiska länderna, Grönland, Färöarna eller Åland.

Stödjer NORDBUK aktiviteter av återkommande karaktär?
Det ges inte bidrag till drift av återkommande evenemang, men det kan ges bidrag till aktiviteter som är en del av evenemangen och som uppfyller NORDBUKs övriga kriterier.

Kan jag få stöd till ett projekt som har kommersiell potential?
Du kan inte få bidrag till projekt som syftar till att skapa ekonomisk vinst åt bidragsmottagaren. Ifall kontraktsvillkoren ej uppfylls kan Nordisk kulturkontakt kräva att hela eller delar av det beviljade beloppet betalas tillbaka.

Vad betyder in-kind finansiering?
In-kind finansieringen är en del av projektets finansiering och utgörs av varor eller tjänster istället för pengar. Ett exempel på detta är frivilligarbete eller arbetstid. I projektets ekonomiska egenandel kan det ingå in-kind finansiering. Beräkningen av arbetstiden skall specificeras i ansökningens budget, och summan måste kunna anses rimlig för genomförandet av projektet.

Kan bidrag sökas för ett arrangemang där barn och unga är målgruppen?
NORDBUK stödjer inte arrangemang där barn och unga är enbart målgrupp. Barn och unga ska vara med i projektet/aktiviteterna från planering till genomförande och uppföljning. Dessutom ska arrangemanget genomföras i samarbete med barn och unga från tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och/eller Island.

Vad räknas som administrativa kostnader?
Programmet kan bevilja bidrag till den sökandes egna administrations- och lönekostnader. Detta förutsatt att kostnaderna har direkt anknytning till projektet och är nödvändiga för att det skall kunna genomföras.

Jag måste göra ändringar i mitt projekt, vad skall jag göra?
Om du måste göra ändringar i budgeten, eller i projektets innehåll och omfattning, skall du be att Nordisk kulturkontakt godkänner dem innan du gör ändringarna. Beskriv ändringarna, och sänd dem till oss per e-post, så besvarar vi din förfrågan så fort vi kan.

Kan jag få veta om mitt projekt har fått stöd före beviljningsbreven sänds ut?
Nej. Alla beslut sänds ut samtidigt till alla sökande.

Kan jag söka bidrag till mitt projekt både från NORDBUK och Nordiska Kulturfonden (Gäller även andra samnordiska finansieringskällor såsom t.ex. Nordplus)?
Ja det kan du. Programmens målsättningar och ansökningskriterier är på många punkter väldigt lika. Läs ändå noggrant igenom vilka tyngdpunkter som gäller för programmen och fundera vilka av programmen som bäst motsvarar innehållet i ditt eget projekt.
Kulturfonden och Nordisk kulturkontakt utbyter information om ansökningar där man sökt bidrag från båda bidragsgivarna. Bidragets storlek avgörs på basen av detta, så att de nordiska bidragen tillsammans inte täcker hela projektfinansieringen utan max. 85%. Sökanden uppmanas därför att söka bidrag även från annat håll.