Grants - FAQ - Culture Programme

Usein kysyttyjä kysymyksiä Kulttuuri- ja taideohjelmasta

Kuinka pohjoismainen osallistuminen määritellään?
Jotta voisi tulla lasketuksi pohjoismaiseksi osallistujaksi tulee asua Pohjoismaassa. Ei tarvitse olla Pohjoismaan kansalainen, mutta tulee asua jossakin Pohjoismaassa.

Onko kaikkien pohjoismaisten yhteistyökumppaneitteni oltava vahvistettuja, kun haen rahoitusta?
Hakemuksia käsitellessään asiantuntijat antavat suuren painon projektin pohjoismaiselle ulottuvuudelle. Jos kaikkia yhteistyökumppaneita ei voida vahvistaa hakemusta täyttäessäsi, on tärkeää että kerrot, ketkä ovat projektissa mukana ja millä tavoin. Katso alempaa projektin muutoksiin liittyvää kohtaa.

Voinko saada tukea projektiin, jolla on taloudellista potentiaalia?
Et voi saada tukea projektiin, jolla tavoitellaan tuensaajalle taloudellista voittoa. Mikäli sopimusehtoja rikotaan, Pohjoismainen kulttuuripiste voi vaatia, että koko myönnetty avustus tai osia siitä maksetaan takaisin.

Mitä tarkoitetaan in-kind-rahoituksella?
In-kind-rahoitus on projektin rahoitusosuus, joka katetaan jollain muulla vastikkeella kuin rahalla. Tällaista voi olla esimerkiksi talkootyö.
Projektin taloudellinen omaosuus voi sisältää in-kind-rahoitusta. Työaika-arvio tulee eritellä hakemuksen budjetissa, ja summan tulee olla projektin toteuttamiseen nähden kohtuullinen.

Mitä budjetilta odotetaan?
Budjetin pääperiaate on, että tulot ja menot ovat tasapainossa. Lisäksi budjetissa mainittujen menojen tulisi olla välttämättömiä projektin toteuttamiselle. Katso esimerkki budjetin laatimiseksi tästä.

Voinko hakea rahoitusta jo aloitetulle projektille?
Kulttuuri- ja taideohjelma ei tue jo aloitettuja, taloudellisin velvoittein sidottuja projekteja. Projektin aktiviteettejä ei voi aloittaa ennen kuin päätökset on tehty ja lähetetty hakijoille. Tähän menee kymmenen viikkoa viimeisestä hakupäivästä.

Milloin voin aikaisintaan aloittaa projektin?
Ensimmäinen mahdollinen aloituspäivämäärä niille toiminnoille, joihin tukea haetaan on kymmenen viikkoa noin viimeisestä hakupäivästä. Tarkka ensimmäinen aloituspäivämäärä on nähtävillä sähköisessä hakulomakkeessa.

Ohjelman kriteereissä sanotaan, ettei rahoitusta anneta toistuville projekteille tai toiminnoille. Entä esimerkiksi festivaalit?
Festivaalien toimintaan ei anneta tukea. Tukea voidaan myöntää festivaalien osana oleviin projekteihin tai aktiviteetteihin, jotka täyttävät ohjelman kehitys- ja tiedotuskriteerit, ovat luovia ja esittävät uusia tulkintoja ja joilla on pohjoismainen ulottuvuus.

Mitkä luetaan hallinnollisiksi kuluiksi?
Ohjelma voi myöntää avustusta hakijan omiin hallinto- ja palkkakustannuksiin. Niiden edellytetään liittyvän välittömästi projektiin ja olevan projektin toteuttamisen kannalta välttämättömiä.