Volt

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk.

Målgruppen är personer upp till 25 år i Norden.

Vad kan du söka stöd för?

Bidrag kan sökas för projekt som är till för barn och unga upp till 25 år och där deras eget kulturella och konstnärliga skapande och delaktighet står i fokus. Stöd beviljas till den konstnärliga kulturens alla områden såsom film, litteratur, scenkonst, bildkonst och kulturarv med flera – förutsatt att alla andra kriterier uppfylls.

Projekten kan exempelvis innebära:

 • produktion av verk, projekt eller annat initiativ som innebär en kreativ process
 • planer som möjliggör utbyte och långsiktigt samarbete för projektets målgrupp (personer upp till 25 år)
 • aktiviteter som skapar dialog, diskussion och debatt om nordiska språk, konst och kultur utifrån barn och ungas perspektiv.

Stöd kan inte sökas till:

 • idrottsaktiviteter
 • studieresor eller stipendier som avser undervisning
 • scoutverksamhet
 • politiska aktiviteter
 • kommersiella projekt eller kommersiell verksamhet som syftar till att skapa ekonomisk vinst
 • projekt som har påbörjats innan beslut om stöd har fattats och sänts ut till den sökande. Det exakta tidigaste startdatumet kan ses i ansökningsformuläret.
 • aktiviteter som redan genomförts. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är 8 veckor efter ansökningsdeadline.

Ekonomi

Det kan ansökas om stöd mellan 10 000 och 70 000 €. Det ska finnas minst 30 % annan finansiering, vilken kan bestå av “in kind-finansiering”, det vill säga ideellt arbete eller liknande.

Det här betyder alltså att bidraget från Volt kan täcka max 70 % av projektets kostnader.

Maximalt 85 % av projektet kan finansieras med bidrag från andra samnordiska organisationer, exempelvis Nordiska kulturfonden och NordPlus. Det sammanlagda stödet från Volt stödprogrammet och andra nordiska organisationer får alltså inte överstiga 85 % av budgeten.

För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga – se här.

Vem kan söka?

Alla inom kultur- och undervisningsområdet kan söka, så länge projektet uppfyller programmets kriterier. Sökande kan vara:

 • individer
 • grupper
 • organisationer, grupper, institutioner och föreningar

För att kunna få stöd från Volt ska projektet baseras på ett samarbete mellan minst tre nordiska länder (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige eller Åland). Projektet ska dessutom genomföras i ett eller flera av dessa länder.

Sökande själv behöver inte vara ung, men bör ha erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

De sökande ska vara bosatta i Norden, men behöver inte ha nordiskt medborgarskap.

Projektet får gärna ha partners som inte bor i Norden, men programmet står inte för kostnader förknippade med dessa.

Hur bedöms en ansökan?

Bedömningen sker främst på projektmedlemmarnas möjligheter till deltagande, samt deras kulturella och konstnärliga skapande. Men en helhetsbedömning görs på ovanstående kriterier och beroende på hur väl ansökan lyckas förmedla följande:

Involvering av barn och unga
Programmet stödjer projekt som är till för barn och unga upp till 25 år. I bedömningen läggs stor vikt på att hitta projekt som engagerar ungdomarna i projektets alla delar så mycket som möjligt. En bedömning görs på de ungas möjligheter till skapande, delaktighet och medbestämmande i projektet, samt hur relevanta projektets aktiviteter faktiskt är för barn och unga. Vidare bedöms de pedagogiska metoderna och processerna som projektet använder för att nå sina mål.

Den nordiska dimensionen och samarbete
Projektet bidrar till gemensamt skapande, nätverk och/eller annat utbyte mellan barn och unga i Norden. Projektets vilja till att bidra till nya, gärna långsiktiga, samarbeten är viktigt. Projektet ska göra nordiska möten och samarbeten mer relevanta, samt skapa utbyte mellan medverkare från minst tre nordiska länder.

Projektets kulturdimension
Projektet har barn och ungas egen kreativitet och det egna konstnärliga skapandet i centrum. Projektet bidrar till ett ökat intresse för konsten, kulturen, språken och samhällena i Norden. Projektet bidrar till ett inkluderande, intresseväckande och utvecklande konst och kulturliv.

Projektets språkdimension
Projektet och dess aktiviteter får gärna bidra till ungas förståelse för nordiska språk och skapa ett intresse och nyfikenhet på den nordiska språkmångfalden, samt kommunikationen som sker över språkens gränser. Användning av språk i projekten kan innebära att de används som ett arbetsverktyg, tema, som identitetsmarkör och/eller kulturbärare. Även ett konstnärligt uttryck kan räknas som språk.

Inkludering och jämställdhet
Projektet har förmåga att reflektera samhällets mångfald gällande kön, könsidentitet och -uttryck, kulturell och etnisk bakgrund och funktionsförmåga.

Strategisk riktning
Ytterligare ett av bedömningsverktygen är dokumenten för Nordiska ministerrådets strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013–2020 och barn och unga: en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016–2022.

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 5 veckor efter deadline för ansökningar inom Volts stödprogram.


Ansöknings­tider:
01.06.2019 – 12.08.2019 15:59


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan