Mobilitetsstöd

Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Läs vår information till stödmottagare gällande coronaviruset

Vad kan du söka stöd för?

Mobilitetsstödet ger de sökande, som kan vara individer eller mindre grupper, tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Stöd kan också användas för att presentera konst- och kulturproduktioner och att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och/eller vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

Anledningen till resan kan exempelvis vara:

 • ett samarbete med kollegor i ett annat nordiskt och/eller baltiskt land
 • gästspel
 • utställningar
 • deltagande i konferenser, möten och workshops
 • research

Stöd kan inte sökas till:

 • resor inom ett och samma land/område
 • resor till eller från länder utanför Norden/Baltikum
 • resor som är en del av den sökandes formella studier
 • organisations- eller företagsresor
 • resor av tjänstemän som är anställda i offentlig förvaltning – exempelvis statliga myndigheter, kommuner, regioner eller motsvarande.
 • aktiviteter som redan genomförts. Det tidigaste startdatumet för aktiviteter med stöd av programmet är 8 veckor efter ansökningsdeadline.

Mobilitetsstöd beviljas vanligen inte till residensvistelser. Orsaken är att programmet stöder residensaktiviteter genom en särskild stödform (residensstöd). Alla residens omfattas dock inte av residensstödet. Eftersom syftet med mobilitetstödet huvudsakligen är att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete mellan professionella kan reseansökningar till ett residens tas i beaktande i fall det primära syftet med residensvistelsen är samarbete med andra konstnärer.

Studenter beviljas inte mobilitetsstöd. Yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare som börjat studera på nytt kan dock i vissa fall ansöka om stöd om resans syfte inte är kopplat till studierna, utan är en del av konstnärens fortsatta professionella arbete.

Ekonomi

Mobilitetstödet gäller resa och/eller vistelse i upp till 10 dagar. Stödets storlek baseras på en fast resekostnad och/eller en fast ersättning per dag som beräknas efter vistelsens längd och destination.

Vistelsen kan pågå längre än tio dagar, men mobilitetsstödet täcker inte mer än så.

Du kan inte söka stöd för produktionskostnader eller liknande. Stödet gäller en resa tur och retur och passar alltså inte för exempelvis turnéer som går genom flera länder. Det går bara att skicka in en ansökan per ansökningsomgång.

Den webbaserade ansökningsblanketten räknar automatiskt ut beloppet du kan söka utifrån destination och resdatum. Denna tabell över den fasta ersättningen per dag samt boende- och resekostnaderna används som grund vid beräkning.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av professionella konstnärer och kulturarbetare (såsom kuratorer, producenter, skönlitterära översättare, kulturredaktörer eller forskare) inom alla kultur- och konstfält.

Med “professionell” menas att man har dokumenterad erfarenhet av arbete inom konst- och kulturfältet och/eller har utbildats inom konst eller kultur.

Mobilitetsstöd kan endast beviljas för individer eller grupper på upp till 6 personer per ansökning.

Det användarkonto som du skapar i vårt ansökningssystem ska alltså inte vara registrerat som en organisation för att du ska kunna ansöka om mobilitetsstöd.

För att kunna söka om mobilitetsstöd ska den eller de som söker vara bosatta i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige, Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland eller Litauen), men du/ni behöver inte ha nordiskt eller baltiskt medborgarskap.

I ansökan ska en inbjudan eller letter of intent bifogas. Där ska framgå vem/vilka som bjuds in och av vem. Dessutom kan en inbjudan även innehålla information om vad den sökande erbjuds av den inbjudande parten. Vänligen notera att programmets språk är engelska, och att inbjudan eller letter of intent ska insändas på engelska.

Individ- och gruppresor

I individuella ansökningar är det alltid resenären som fyller i och skickar in sin ansökan. Du kan alltså inte söka stöd för en annan person, förutom i gruppansökningar där en av resenärerna ska anges som ansvarig och kontaktperson för gruppen.

Vidare ska alla i gruppen uppfylla kraven att vara konstnär till yrket eller kulturarbetare samt vara bosatta i Norden eller Baltikum. Om någon i gruppen inte uppfyller kraven avslås hela ansökan.

Alla i gruppen måste resa samtidigt från samma ort och till samma destination. Om gruppmedlemmar med samma resmål reser från olika länder, kan de istället skicka in individuella ansökningar. Dessa ansökningar kommer att behandlas tillsammans.

En gruppansökan görs när det tydligt framgår att de personer som söker tillsammans är konstnärligt (eller på annat vis) sammanhängande. Det betyder att alla som är med i gruppen har en professionell relation till varandra och kan motivera sin roll och syftet med vistelsen. Exempelvis kan en kvartett eller ett danskompani vara en konstnärligt sammanhängande grupp, men om ett antal individuella kulturarbetare vill söka stöd för att till exempel besöka en festival ska dessa istället ansöka var för sig.

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och beroende på hur väl ansökan lyckas förmedla följande:

Samarbetsmöjligheter
Resan bidrar till möten och kontakter samt främjar nya grupperingar och initiativ.

Kvalitet och innehåll
Bedömningen tar hänsyn till kvalitén av sökandes konstnärskap eller tidigare uppdrag och till resenärens motivering för resan samt ändamålet och hur de/den sökande tänker lyckas uppnå sina mål. Om målet är att bidra till kunskap om nya konstformer och uttryck så väger detta även in.

Den nordisk-baltiska dimensionen
I detta sammanhang betyder den nordisk-baltiska dimensionen att resan:

 • främjar och ökar kontakter, kommunikation och aktiviteter mellan nordiska och/eller baltiska länder
 • stärker den nordisk-baltiska närvaron i kulturlivet i Norden och Baltikum
 • stärker förståelsen för likheter och olikheter mellan de nordiska och baltiska länderna
 • ökar kunskapen om nordiska och baltiska konstnärer och deras arbete

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att programmets språk är engelska, och att såväl ansökningar som slutrapporter ska insändas på engelska.

Ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 8 veckor efter deadline för ansökningar inom programmet för mobilitetsstöd.


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan